Informacje ogólne:
Nazwa:
Autoprezentacja i komunikacja
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-404-TU-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Turystyka uzdrowiskowa
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Kapralska Łucja (lkapral@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Kapralska Łucja (lkapral@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe koncepcje teoretyczne z zakresu komunikowania się na poziomie interpersonalnym oraz społecznym. Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi usuwać bariery w komunikowaniu w celu usprawniania komunikacji w różnych sytuacjach społecznych i interpersonalnych. Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi sprawnie się komunikować w różnych sytuacjach społecznych i interpersonalnych. Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie istotę praw człowieka i przyjmuje postawę w procesach komunikacji oraz budowania własnego wizerunku, która jest zgodna z ich ideą. Aktywność na zajęciach
M_K002 Student umie nawiązać współpracę w grupie i podjąć sprawna komunikacje w jej obrębie. Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe koncepcje teoretyczne z zakresu komunikowania się na poziomie interpersonalnym oraz społecznym. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi usuwać bariery w komunikowaniu w celu usprawniania komunikacji w różnych sytuacjach społecznych i interpersonalnych. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi sprawnie się komunikować w różnych sytuacjach społecznych i interpersonalnych. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie istotę praw człowieka i przyjmuje postawę w procesach komunikacji oraz budowania własnego wizerunku, która jest zgodna z ich ideą. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student umie nawiązać współpracę w grupie i podjąć sprawna komunikacje w jej obrębie. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Istota komunikowania, poziomy komunikowania, typy komunikowania. Komunikowanie informacyjne i perswazyjne
Dystans przestrzenny, język ciała i inne pozawerbalne czynniki wpływające na w komunikowaniu pozawerbalnym
Autoprezentacja, jak sobie radzić z tremą.
Efektywne słuchanie drugiej osoby
Asertywność – jak ją wypracować
Kłótnie i spory – jak sobie z nimi radzić
Negocjowanie konfliktów interpersonalnych
Płeć i komunikacja – jak zrozumieć osoby płci przeciwnej
Trudne sytuacje – komunikowanie o nich, rozmawianie w sytuacjach traumatycznych
Manipulacje jako typ komunikowania perswazyjnego – typy manipulacji i sposoby radzenia sobie z nią

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 28 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

100% kolokwium zaliczeniowe z treści wykładów i zadanego podręcznika.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

M. Davis, K. Paleg, P. Fanning. 2007. Jak usprawnić komunikatywność. Gliwice.
Jak żyć z ludźmi. Umiejętności interpersonalne: program profilaktyczny dla młodzieży: ćwiczenia grupowe. 2004. Warszawa: Agencja Informacji Użytkowej.
Nęcki Zbigniew. 1996. Komunikacja międzyludzka. Kraków: Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
Thomson Peter. 1998. Sposoby komunikacji interpersonalnej: spraw, by cię słuchano, i odnieś sukces. Poznań: Wydaw. „Zysk i S-ka”.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak