Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Parki krajobrazowe Polski
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-409-TU-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Turystyka uzdrowiskowa
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Barniak Joanna (barniak@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Barniak Joanna (barniak@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i cele ochrony przyrody TR2A_W01, TR2A_W02 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Zna aspekty prawne funkcjonowania parków krajobrazowych TR2A_W12, TR2A_W02, TR2A_W05 Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Zna kryteria powoływania parków krajobrazowych TR2A_W01 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Potrafi uzasadnić celowość tworzenia parków krajobrazowych TR2A_U06, TR2A_U01 Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Potrafi wymienić parki krajobrazowe z różnych regionów Polski oraz uzasadnić cel ich utworzenia TR2A_W06, TR2A_W01, TR2A_U02, TR2A_U04 Wynik testu zaliczeniowego
M_U004 Potrafi wskazać problemy i zagrożenia parków krajobrazowych TR2A_U06, TR2A_U01 Wynik testu zaliczeniowego,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ochrony obszarów ze względu na ich cenne walory TR2A_K05, TR2A_K08, TR2A_K03 Udział w dyskusji
M_K002 Jest zainteresowany w samodzielnym poznawaniu wartości przyrodniczych parków krajobrazowych TR2A_K07, TR2A_K08 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i cele ochrony przyrody + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna aspekty prawne funkcjonowania parków krajobrazowych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna kryteria powoływania parków krajobrazowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi uzasadnić celowość tworzenia parków krajobrazowych + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wymienić parki krajobrazowe z różnych regionów Polski oraz uzasadnić cel ich utworzenia + - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi wskazać problemy i zagrożenia parków krajobrazowych + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ochrony obszarów ze względu na ich cenne walory + - - - - - - - - - -
M_K002 Jest zainteresowany w samodzielnym poznawaniu wartości przyrodniczych parków krajobrazowych + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Obszary chronione w Polsce

1. Ochrona przyrody w Polsce – podstawowe informacje i definicje (2h)
2. Krajobraz – definicja, elementy, motywy ochrony (2h)
3. Typu krajobrazu w Polsce, regionalizacja fizjograficzna (2h)
4. Parki krajobrazowe – definicje, cel i kryteria tworzenia, aspekty prawne (2h)
3. Charakterystyka wybranych parków krajobrazowych z różnych regionów Polski – geologia, przyroda, dziedzictwo kulturowe, turystyka (16h)
4. Problemy i zagrożenia w parkach krajobrazowych (2h)
5. Parki krajobrazowe a inne formy ochrony przyrody w Polsce i Europie (2h)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w wykładach 28 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z testu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawy nauk o środowisku

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Rąkowski G., Smogorzewska M., Janczewska A., Wójcik J., Walczak M., Pisarski Z. 2004. Parki krajobrazowe w Polsce. Wyd. IOŚ
Symonides E. 2007. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa
Czasopisma m. in. – Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Aura, Nature Conservation
strony internetowe m.in. www.ekoportal.gov.pl

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

zaliczenie testu – termin podstawowy + dwa terminy poprawkowe