Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geological hazards
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-2-410-TU-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Turystyka uzdrowiskowa
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Krobicki Michał (krobicki@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Golonka Jan (jan_golonka@yahoo.com)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Describes geological hazards and disasters explain relationship between geological hazard and geotourism TR2A_U11 Egzamin
M_W002 Knows and can explain basic terminology related to volcanoes, volcanoe hazards, miigation and protection TR2A_U11 Egzamin
M_W003 Knows and can explain basic terminology related to earthquakes, earthquake hazards, mitigation and protection TR2A_U11 Egzamin
M_W004 Knows and can explain basic terminology related to subsidence and collapse, subsidence hazards, mitigation and protection TR2A_U11 Egzamin
M_W005 Describes karst as geological hazard TR2A_U11 Egzamin
M_W006 Knows and can explain basic terminology related to mass movements, landslides: forecast and mitigation TR2A_U11 Egzamin
M_W007 Knows and can explain basic terminology related to floods, their forecast and mitigation TR2A_U11 Egzamin
M_W008 Knows and can explain basic terminology related to geodynamic of coastal erosion, coastline protection Egzamin
M_W009 Knows and can explain basic terminology related to temperature changes in ground and permafrost Egzamin
M_W010 Knows and can explain basic terminology related to climate changes Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Describes geological hazards and disasters explain relationship between geological hazard and geotourism + - - - - - - - - - -
M_W002 Knows and can explain basic terminology related to volcanoes, volcanoe hazards, miigation and protection + - - - - - - - - - -
M_W003 Knows and can explain basic terminology related to earthquakes, earthquake hazards, mitigation and protection + - - - - - - - - - -
M_W004 Knows and can explain basic terminology related to subsidence and collapse, subsidence hazards, mitigation and protection + - - - - - - - - - -
M_W005 Describes karst as geological hazard + - - - - - - - - - -
M_W006 Knows and can explain basic terminology related to mass movements, landslides: forecast and mitigation + - - - - - - - - - -
M_W007 Knows and can explain basic terminology related to floods, their forecast and mitigation + - - - - - - - - - -
M_W008 Knows and can explain basic terminology related to geodynamic of coastal erosion, coastline protection + - - - - - - - - - -
M_W009 Knows and can explain basic terminology related to temperature changes in ground and permafrost + - - - - - - - - - -
M_W010 Knows and can explain basic terminology related to climate changes + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Introduction, definition of geological hazard and disaster, program, literature (2h).
2. Earthquakes as geological hazard (2h).
3. Earthquakes forecast and mitigation (2h).
4. Volcanoes as geological hazard (2h).
5. Volcanoes forecast and mitigation (2h).
6. Subsidence and collapse: forecast and mitigation (2h).
7. Karst as geological hazard (2h).
8. Mass movements, landslides: forecast and mitigation (2h).
9. Floods, combination of geological and hydrological hazards (2h).
10. Floods,forecast and mitigation (2h).
11. Geodynamic of coastal erosion (2h).
12. Coastline protection (2h).
13. Temperature changes in ground, permafrost (2h).
14. Geology and climate changes (2h).
15. Geological hazards and geotourism (2h).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 130 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 90 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceną końcową jest ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw geologii, Znajomość języka angielskiego

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• Physical Geology, Charles Plummer, David McGeary, Diane H. Carlson. McGraw-Hill College
• Introduction to Physical Geology. Edward J. Tarbuck, Frederick K. Lutgens, Dennis Tasa, 2004. Earth: An Prentice Hall
• Geology. Stanley Chernicoff, Donna Whitney, Prentice Hall
• Geologica Hazards National Atlas
• https://geohazards.usgs.gov/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Oszczypko, N., Golonka, J., Zuchiewicz, W. 2002. The landslide at Lachowice (Western Outer Carpathians, Poland): Effects of catastrophic flood in 2001 [Osuwisko w Lachowicach (Beskidy Zachodnie): Skutki powodzi z 2001 r]. Przegląd Geologiczny, 50 (10 PART 1), pp. 893-898.
Golonka, J. 2001. Seismotectonics and plate tectoncs of the circum-Caspian area [Sejsmotektonika i tektonika płyt obszaru wokółkaspijskiego] (in Polish). IV Ogólnopolska Konferencja “Neotektonika Polski” Neotektonika, Sejsmotektonika – stan badań i perspektywy rozwoju, Streszczenia referatów i komunikatów. p. 47-48. Krakow
Golonka, J. & Lewandowski, M. (eds). Geology, geophysics, geothermics and deep structure of the West Carpathians and their basement. Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences. Monographic Volume, M-28 (363): 113-125.

Informacje dodatkowe:

Brak