Warunki rekrutacji na studia:
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Kandydat powinien posiadać wiedzę na poziomie liceum z zakresu nauk przyrodniczych.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 72/2014 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Dolny limit ilości studentów:

25

Ogólna charakterystyka kierunku studiów:
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Typ studiów:
Stacjonarne
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Obszar kształcenia:
Nauk przyrodniczych, Nauk społecznych
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:
Licencjat
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
sześć
Termin rozpoczęcia cyklu:
Semestr zimowy
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego):
180
Dziedziny nauk, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
-
Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
-
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

-

Zasady dotyczące struktury studiów (zasady studiowania)

Dopuszczalny deficyt punktowy:

10

Semestry kontrolne:
czwarty
Zasady wpisu na kolejny semestr:

Zaliczony semestr poprzedni.

Studia indywidualne:

Możliwe po zaliczonym trzecim semestrze ze średnią powyżej 4,75 (z trzech semestrów). Szczegółowe warunki kwalifikacji reguluje §9 Regulaminu Studiów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica.

Zasady ustalania końcowej oceny studiów:

ocena końcowa = (0,7 X średnia uzyskana w okresie studiów) + (0,1 X ocena końcowa projektu licencjackiego) + (0,2 X ocena egzaminu licencjackiego)

Inne:

-

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania:

Zgodnie z Regulaminem Studiów w AGH

Dodatkowe informacje:

-