Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ekologia i ochrona środowiska
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-101-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Pilarz Monika (pilarz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Pilarz Monika (pilarz@agh.edu.pl)
Rybar Pavol (rybar@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu ekologii i ochrony środowiska TR1A_W02, TR1A_W01 Kolokwium
M_W002 Zna podstawowe obiegi pierwiastków (C, S, P) i energii, strukturę, funkcje i dynamikę ekosystemów TR1A_W02 Kolokwium
M_W003 Zna podstawowe prawa ekologii; podstawowe biomy na kuli ziemskiej oraz ekosystemy lądowe i wodne TR1A_W02 Kolokwium
M_W004 Zna formy ochrony przyrody w Polsce i na świecie TR1A_W03 Kolokwium
M_W005 Rozumie procesy i zależności w obrębie ekosystemów TR1A_W04 Kolokwium
M_W006 Rozumie potrzebę ochrony najcenniejszych walorów środowiska, w nawiązaniu do możliwości rozwoju nowych form turystyki TR1A_W04, TR1A_W05 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Umie wymienić cechy charakterystyczne oraz rozmieszczenie przestrzenne poszczególnych biomów na kuli ziemskiej wraz z określeniem podstawowych zależności od klimatu i gleb TR1A_U01 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu ekologii i ochrony środowiska + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe obiegi pierwiastków (C, S, P) i energii, strukturę, funkcje i dynamikę ekosystemów + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe prawa ekologii; podstawowe biomy na kuli ziemskiej oraz ekosystemy lądowe i wodne + + - - - - - - - - -
M_W004 Zna formy ochrony przyrody w Polsce i na świecie + + - - - - - - - - -
M_W005 Rozumie procesy i zależności w obrębie ekosystemów + + - - - - - - - - -
M_W006 Rozumie potrzebę ochrony najcenniejszych walorów środowiska, w nawiązaniu do możliwości rozwoju nowych form turystyki + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie wymienić cechy charakterystyczne oraz rozmieszczenie przestrzenne poszczególnych biomów na kuli ziemskiej wraz z określeniem podstawowych zależności od klimatu i gleb + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Wprowadzenie do ekologii i ochrony środowiska, powiązania z innymi naukami, różnice między ekologią a ochroną środowiska
2. Ochrona środowiska – powietrze, atmosfera, klimat; diagnostyka zanieczyszczenia powietrza; środowiska wód powierzchniowych, podziemnych i słonych; odnawialne źródła energii; wpływ turystyki na środowisko – zagrożenia
3. Ekologia – organizmy żywe – środowisko ich życia, podstawowe pojęcia i zależności
4. Ekosystem a biomy – omówienie podstawowych pojęć

Ćwiczenia audytoryjne:

I.Ochrona środowiska
II.Ekologia
Filmy tematyczne z serii “Ziemia z nieba”, BBC “Planeta Ziemia” i in.
Dyskusja w grupach – analiza przedstawionych problemów, naukowy komentarz do filmów (sprawozdania pisemne);
Zagadnienia: biologiczna różnorodność – interakcje międzygatunkowe, gatunki inwazyjne; różnorodność gatunkowa w skali lokalnej; sukcesja pierwotna i wtórna, biomy;

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równa 0,6* ocena z kolokwium zaliczeniowego + 0,4* ocena z sprawozdania z ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowe wiadomości z biologii, ekologii i ochrony środowiska

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa:
1. Andrzejewska l., Andrzejewski R., Kazimierczakowa R., 1986 – Przepływ materii i energii przez populację [W:] Populacje roślin i zwierząt, PWN, Warszawa
2. Andrzejewski R., Symonides E., 1986 – Dynamika liczebności populacji. Jw.
3. Andrzejewski R., Symonides E., 1986a – Organizacja przestrzenna populacji. Jw
4. Andrzejewski R., 1986 – Oddziaływanie między osobnikami. Jw.
5. Andrzejewski R., Falińska K., Żyromska-Rudzka H., 1986 – Ruch i migracja. Jw.
6. Andrzejewski R., Gliwicz J., 1986 – oddziaływanie populacji na środowisko. Jw.
7. Czekierda K., (1996) Słownik ochrony Środowiska i ochrony przyrody (polsko-angielski i angielsko-polski) Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok
8. Ekologia – słownik encyklopedyczny (2007) Wyd. Europa
9. Interdyscyplinarne podstawy ochrony środowiska przyrodniczego (1993) red. B. Prandecka
10. Kasprzak K., Skoczylas J. 1993 – Rozwój ochrony przyrody nieożywionej i ożywionej – historia i współczesność. Wyd. Fundacja Warta, Poznań
11. Kompendium wiedzy o ekologii (2006) red. J. Strzałko; T. Mossor-Pietraszewska; PWN, Warszawa
12. Mackenzie A., Ball. A. S., Virdee S. R., (2005) – Krótkie wykłady ekologia. PWN
13. National Geographic – art. Dotyczące problematyki przedmiotu
14. Wolański N., (2006) Ekologia człowieka. t.1 i 2. Wyd. PWN
15. Odum E. P., (1977) Podstawy ekologii. PWRiL
16. Weiner J., (1999) Życie i ewolucja biosfery. PWN
17. Wiąckowski S., 2008 – Ekologia ogólna. Oficyna Wyd. Branta, Bydgoszcz-Kielce
18. Przepisy prawne w formie Ustaw związanych tematycznie z wykładami i ćwiczeniami (Internet MŚ)
19. Materiały statystyczne dostępne na str. internetowych jednostek badawczych, a także w GUS

Literatura zalecana:
1. Alexandrowicz Z. (1994) Międzynarodowa Konferencja nt ochrony stanowisk geologicznych i krajobrazu. Chrońmy Przyrodę Ojczystą nr 50; ss. 65-67
2. Alexandrowicz Z. (2003) Ochrona dziedzictwa geologicznego polski w koncepcji europejskiej sieci geostanowisk. Przegląd Geol. Nr 51.; ss. 224-230
3. Alexandrowicz Z. (2004a) Perspektywy rozwoju geoochrony w krajach wspólnoty europejskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą nr 60. ss. 86-99
4. Alexandrowicz Z. (2004b) Important geosites of Poland in relation to the geological network Natura 2000. Pol. Geol. Inst. Spec. Pap. Nr 13, ss. 41-47
5. Attenborough D. 1996 – Życie na Ziemi. Wyd. Wilga
6. Alexandrowicz Z. (2006) Geoparki – nowe wyzwanie dla ochrony dziedzictwa geologicznego. Przegląd Geol. Vol. 54, nr 1. ss. 36-41
7. Dingwall P.R. (2000) Legislation and international agreements the integration of the geological heritage in nature conservation policies [In:] Berettino D., Wimbledon W.A.P. & Gallego E. (eds.) Geological Heritage: Its Conservation and management Sociedad Geologica de Espan
8. Falińska A., (1985) Ekologia roślin. PWN
9. Krebs C. J., (1996) Ekologia eksperymentalna, analiza, rozmieszczenia i liczebności. PWN
10. Kalinowska A., (1992) Ekologia – wybór przyszłości. PWN
11. Kasprzak K., Skoczylas J., 1993 – Rozwój ochrony przyrody nieożywionej i ożywionej. Historia i współczesność. Fundacja „warta” Poznań

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

student ma do dyspozycji 2 terminy poprawkowe zaliczenia zajęć