Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ekonomia
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-102-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Woźniak Maciej (mwozniak@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Woźniak Maciej (mwozniak@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Umie objaśnić działanie rynku i warunki jego efektywności TR1A_W01, TR1A_W02 Egzamin
M_W002 Potrafi wykonać prostą analizę kosztów i ocenę efektywności przedsięwzięć TR1A_W07, TR1A_W06 Egzamin
M_W003 ZPotrafi scharakteryzować pojęcie PKB i sposób prowadzenia porównań międzyokresowych i międzynarodowych TR1A_W07, TR1A_W12 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Umie objaśnić sposób działania rynków finansowych, w tym giełdy TR1A_U02, TR1A_U03 Kolokwium
M_U002 Umie objaśnić model gospodarki rynkowej TR1A_U05 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Umie objaśnić działanie rynku i warunki jego efektywności + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi wykonać prostą analizę kosztów i ocenę efektywności przedsięwzięć + - - - - - - - - - -
M_W003 ZPotrafi scharakteryzować pojęcie PKB i sposób prowadzenia porównań międzyokresowych i międzynarodowych - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie objaśnić sposób działania rynków finansowych, w tym giełdy - + - - - - - - - - -
M_U002 Umie objaśnić model gospodarki rynkowej - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Wprowadzenie – podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii, współczesne systemy społeczno-gospodarcze, główne nurty współczesnej ekonomii;
2. Gospodarka towarowa. Towar i jego właściwości.
3. Analiza rynku: popyt i krzywa popytu, podaż i krzywa podaży, relacje między ceną, popytem i podażą, równowaga rynkowa, cena równowagi
4. Przedsiębiorstwo jego istota i rodzaje ze względu na różne kryteria
5. Teoria produkcji i kosztów
6. Rynek finansowy: struktura rynku finansowego, rynek pieniężny, rynek kapitałowy, rola pośredników finansowych
7. Rozwój zrównoważony – istota, uwarunkowania, stopień wdrażania we współczesnym świecie;
8. Główne kategorie i pojęcia makroekonomii: produkt krajowy brutto PKB i dochód narodowy (DN), rachunek PKB i DN;
9. Rola państwa w gospodarce rynkowej. Budżet państwa;
10. Wzrost i rozwój gospodarczy, czynniki przyspieszające tempo wzrostu oraz bariery;
11. Równowaga gospodarcza. Cykl koniunkturalny – porównanie cyklu klasycznego i jego zmian po II wojnie światowej;
12. Proces inflacji – istota, przyczyny, rodzaje i możliwości ograniczania;
13. Rynek pracy, systemy płac;
14. Bezrobocie – jego przyczyny, rodzaje, możliwości ograniczania;

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Zagadnienia ogólne procesu gospodarowania.
2. Popyt, podaż i równowaga rynkowa.
3. Elastyczność popytu i elastyczność podaży
4. Teoria wyboru konsumenta
5. Teoria kosztów produkcji
6. Przedsiębiorstwo w warunkach konkurencji doskonałej
7. Przedsiębiorstwo w warunkach monopolu
8. Przedsiębiorstwo w warunkach konkurencji monopolistycznej i oligopolu
9. Rachunek dochodu narodowego.
10. Zagregowany popyt a zrównoważony poziom dochodu i produkcji.
11. Model Keynesa. Konsumpcja i inwestycje.
12. Pieniądz i system bankowy. Rynek pieniądza. Popyt i podaż pieniądza. Inflacja.
13. Bezrobocie. Model IS-LM. Polityka fiskalna i monetarna.
14. Prezentacje dotyczące polityki gospodarczej prowadzonej w wybranych krajach.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 3 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składa się: ocena z egzaminu (60%) oraz ocena z zaliczenia ćwiczeń (40%).
Do egzaminu dopuszczenie są studenci, którzy uzyskali zaliczenie z ćwiczeń.

W przypadku uzyskania oceny pozytywnej w pierwszym terminie poprawkowym ulega ona obniżeniu o 0,5 stopnia. W przypadku uzyskania oceny pozytywnej w drugim terminie poprawkowym ulega ona natomiast obniżeniu o 1 stopień.

Ocena z ćwiczeń wystawiana jest na podstawie liczby punktów uzyskanych za:
- dwa kolokwia,
- aktywność na ćwiczeniach, przygotowanie prezentacji.
Student ma prawo do dwóch zaliczeń poprawkowych, które będą miały formę kolokwium. Zostaną one ustalone w czasie części podstawowej sesji egzaminacyjnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. D. Begg, S. Fischer, R. Dornsbuch, Ekonomia, tom 1., tom 2., PWE, Warszawa 2007 i następne
2. P. Krugman, R. Wells, Mikroekonomia, PWN, Warszawa 2012.
3. P. Krugman, R. Wells, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Bariery funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw — Barriers of running and growing of small and medium-sized enterprises / Maciej WOŹNIAK // W: Współczesne koncepcje zarządzania w teorii i praktyce = Contemporary managerial concepts in theory and practice / pod red. Andrzeja Dury. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010.
2. Klastry i ich wpływ na gospodarkę — [Clasters and their impact on economy] / Maciej WOŹNIAK // W: Klaster gospodarki odpadowej i recyklingu szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z branży odpadowej i recyklingu [Dokument elektroniczny] : Kielce, 18.03.2014.

Informacje dodatkowe:

Zaległości powstałe z powodu nieobecności studenta, które zostały usprawiedliwione:
- zwolnieniem lekarskim,
- potwierdzeniem udziału w pracach koła naukowego,
- potwierdzeniem reprezentowania AGH podczas zawodów sportowych,
muszą być wyrównane w następujący sposób:
a) dodatkowe, samodzielne studiowanie tematyki zajęć oraz kontakt z prowadzącym zajęcia podczas godzin konsultacyjnych lub
b) uczestniczenie w zajęciach z inną grupą (jeżeli jest taka możliwość)