Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie informacyjne
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-103-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Gierlach Bartosz (bartosz.gierlach@gmail.com)
Osoby prowadzące:
mgr inż. Gierlach Bartosz (bartosz.gierlach@gmail.com)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Umiejętności
M_U001 Posługiwanie się edytorem tekstu oraz arkuszem kalkulacyjnym. TR1A_U15, TR1A_U09, TR1A_U07 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Obsługa bazy danych, tworzenie zapytań w języku SQL TR1A_U15, TR1A_W01, TR1A_U09, TR1A_K02, TR1A_U07 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Tworzenie prostych plików graficznych w standardzie SVG TR1A_U15, TR1A_U09, TR1A_U07 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Wyszukiwanie informacji związanych z obsługą ruchu turystycznego. TR1A_K02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Umiejętności
M_U001 Posługiwanie się edytorem tekstu oraz arkuszem kalkulacyjnym. - - + - - - - - - - -
M_U002 Obsługa bazy danych, tworzenie zapytań w języku SQL - - + - - - - - - - -
M_U003 Tworzenie prostych plików graficznych w standardzie SVG - - + - - - - - - - -
M_U004 Wyszukiwanie informacji związanych z obsługą ruchu turystycznego. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

Edytor tekstu. Arkusz kalkulacyjny. Względna i bezwględna adresacja komórek. Praca z wieloma arkuszami. Makra. Praktyczne wykorzystanie makr. Bazy danych: relacje, tworzenie prostych baz danych. Podstawy języka SQL. Tworzenie zapytań. Wprowadzenie do grafiki wektorowej SVG.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen otrzymanych w trakcie zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak