Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Historia sztuki powszechnej i polskiej
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-104-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. Dębicki Jacek (jackdeb@autocom.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. Dębicki Jacek (jackdeb@autocom.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu historii sztuki TR1A_W01 Prezentacja
M_W002 Zna i rozumie procesy kształtowania się historycznych form artystycznych TR1A_W01, TR1A_W16 Prezentacja
M_W003 Zna chronologię głównych epok artystycznych w historii sztuki europejskiej TR1A_W01 Prezentacja
M_W004 Zna reprezentacyjne dla głównych epok artystycznych dzieła sztuki i wybitnych artystów TR1A_W01 Prezentacja
M_W005 Zna i rozumie pojęcie stylu w podstawowym zakresie TR1A_W01 Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu historii sztuki dla potrzeb turystyki TR1A_U02 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu historii sztuki + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie procesy kształtowania się historycznych form artystycznych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna chronologię głównych epok artystycznych w historii sztuki europejskiej + + - - - - - - - - -
M_W004 Zna reprezentacyjne dla głównych epok artystycznych dzieła sztuki i wybitnych artystów + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna i rozumie pojęcie stylu w podstawowym zakresie + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu historii sztuki dla potrzeb turystyki + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Chronologia epok artystycznych (4 g.)
2. Sztuka antyczna (4 g.):
- sztuka Egiptu,
- sztuka minojska,
- sztuka grecka:
a. okres archaiczny,
b. okres klasyczny,
c. okres poklasyczny;
d. okres hellenistyczny.
– sztuka rzymska;
2. Sztuka wczesnochrześcijańska (1 g.);
3. sztuka średniowieczna (3 g):
- sztuka karolińska,
- sztuka romańska;
- sztuka gotycka.
4. Sztuka renesansu i manieryzmu (4 g.).
5. Sztuka baroku i rokoka (4 g.).
6. Neoklasycyzm (1 g.).
7. Sztuka XIX wieku (4 g.):
- architektura;
- główne kierunki w malarstwie XIX wieku.
8. Sztuka abstrakcyjna i jej odmiany (2 g.).
9. Sztuka XX wieku (3 g.).

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Chronologia epok artystycznych (4 g.)
2. Sztuka antyczna (4 g.):
- sztuka Egiptu,
- sztuka minojska,
- sztuka grecka:
a. okres archaiczny,
b. okres klasyczny,
c. okres poklasyczny;
d. okres hellenistyczny.
– sztuka rzymska;
2. Sztuka wczesnochrześcijańska (1 g.);
3. sztuka średniowieczna (3 g):
- sztuka karolińska,
- sztuka romańska;
- sztuka gotycka.
4. Sztuka renesansu i manieryzmu (4 g.).
5. Sztuka baroku i rokoka (4 g.).
6. Neoklasycyzm (1 g.).
7. Sztuka XIX wieku (4 g.):
- architektura;
- główne kierunki w malarstwie XIX wieku.
8. Sztuka abstrakcyjna i jej odmiany (2 g.).
9. Sztuka XX wieku (3 g.).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z wykładu i zaliczenia ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ogólna znajomość historii cywilizacji europejskich i podstawowych pojęć artystycznych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

- J. Dębicki, F. Faure, D. Grünewald, A. Pimentel, Historia sztuki. Malarstwo – rzeźba – architektura, Warszawa 1998 (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne) – przekład z języka francuskiego J. Dębicki: J. Dębicki, F. Faure, D. Grünewald, A. Pimentel, Histoire de l`art. Architecture, sculpture et peinture, wydane przez Hachette Livre, Paris 1995 (książka dostępna także w języku niemieckim, włoskim, czeskim, słowackim, słoweńskim, węgierskim).
- J. Kębłowski, Dzieje sztuki polskiej, Warszawa 1987.
- N. Pevsner, Historia architektury europejskiej, Warszawa 1976.
- M. Porębski, Dzieje sztuki w zarysie, T. 3: Wiek XIX i XX, Warszawa 1988.
- Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1997(i następne wydania).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak