Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Psychologia
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-106-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Augustynek Andrzej (aaugust@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Augustynek Andrzej (aaugust@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe treści z zakresu psychologii człowieka współczesnego TR1A_W16 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Zna i umie rozwiązywać trudne sytuacje występujące w kontaktach z klientem TR1A_U04, TR1A_K08 Prezentacja
M_U002 Zapoznał się z zasadami pierwszego kontaktu z klientem TR1A_U04 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role TR1A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe treści z zakresu psychologii człowieka współczesnego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna i umie rozwiązywać trudne sytuacje występujące w kontaktach z klientem + + - - - - - - - - -
M_U002 Zapoznał się z zasadami pierwszego kontaktu z klientem + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Biologiczne podstawy psychiki. Umysł a mózg. Biologia pamięci i emocji. Co dziedziczymy a co nabywamy? Komputer i mózg. – 2
2. Tworzenie się doświadczenia indywidualnego. Pamięć i uczenie się. Przypominanie. Czynniki warunkujące skuteczność pamięci – 2
3. Inteligencja i jej rodzaje (ogólna, emocjonalna, społeczna, sztuczna). Zdolności ogólne i specyficzne – 2
4. Emocje i Motywacja. Potrzeby. Popędy. Agresja. Teorie motywacji. – 2.
5. Stres i radzenie sobie z nim.- 2
6. Psychologiczne aspekty kształtowania postaw (mechanizmy wpływu społecznego: perswazja, manipulacja i obrona przed manipulacją.– 2
7. Konflikt, negocjacje i mediacje – 2
8. Osobowość: definicje, jej wymiary i struktura.

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Przygotowanie prawidłowych dokumentów aplikacyjnych przy poszukiwaniu pracy (życiorys, list motywacyjny, rekomendacje, dokumentacja osiągnięć) – 4
2. Badania testami psychologicznymi źródłem wiedzy o cechach osobowości – 4
3. Negocjacje, KONTAKT Z KLIENTEM, sytuacje trudne
Formowanie i funkcjonowanie małych grup społecznych – 3
4. Komunikacja interpersonalna – 4

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia oceny ćwiczeń i egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Obecność na zajęciach

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Rathus S. Psychologia Współczesna Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Gdańsk 2004 rozdział 1,2,3,6,7,8,10,12,17
2. Augustynek, A. Wstęp do Psychologii Difin 2010
3. Zimbardo P, Ruch F Psychologia i Życie PWN 1997.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. A. Augustynek, Wstęp do Psychologii Difin 2010
2. Augustynek A. Sugestia, manipulacja, hipnoza. Difin Warszawa 2009
3. Augustynek A. Psychopatologia człowieka dorosłego Difin Warszawa 2015.

Informacje dodatkowe:

Brak