Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy turystyki
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-107-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Różycki Paweł (itrozycki@o2.pl)
Osoby prowadzące:
dr Różycki Paweł (itrozycki@o2.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Rozumie podstawowe zagadnienia związane z turystyką TR1A_W07, TR1A_W04, TR1A_W05, TR1A_W01, TR1A_W06, TR1A_W02, TR1A_W12 Kolokwium
M_W004 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu turystyki TR1A_W02 Egzamin
Umiejętności
M_U005 Uczy się zdobywać podstawową wiedzę z zakresu turystyki, potrafi dotrzeć do literatury przedmiotu TR1A_U07, TR1A_K06 Prezentacja
M_U006 Potrafi analizować podstawowe zjawiska zachodzące w obszarze turystyki i obserwuje prawidłowości z nią związane TR1A_U01 Kolokwium
M_U007 Potrafi posługiwać się zdobytą wiedzą i samodzielnie poszerzać jej zakres TR1A_K06, TR1A_U12 Kolokwium
M_U008 Potrafi formułować teorie na temat turystyki na bazie zdobytej wiedzy TR1A_U16 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Rozumie podstawowe zagadnienia związane z turystyką + + - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu turystyki + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U005 Uczy się zdobywać podstawową wiedzę z zakresu turystyki, potrafi dotrzeć do literatury przedmiotu + + - - - - - - - - -
M_U006 Potrafi analizować podstawowe zjawiska zachodzące w obszarze turystyki i obserwuje prawidłowości z nią związane + + - - - - - - - - -
M_U007 Potrafi posługiwać się zdobytą wiedzą i samodzielnie poszerzać jej zakres + + - - - - - - - - -
M_U008 Potrafi formułować teorie na temat turystyki na bazie zdobytej wiedzy + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Turystyka – ogólna charakterystyka zjawiska
Podstawowe definicje i klasyfikacje w statystyce turystyki
Terminologia WTO. Motywy uprawiania turystyki. Zarys dziejów turystyki. Wielkość, struktura i dynamika ruchu turystycznego
Uwarunkowania rozwoju turystyki. Turystyka w gospodarce narodowej. Główni organizatorzy i usługodawcy w branży turystycznej w Polsce i na świecie. Organizacja turystyki w Polsce i w wybranych krajach. Organizacje turystyczne. Metodologia badań nad turystyką
Elementy polityki turystycznej i zarządzania w turystyce. Turystyka jako przedmiot badań naukowych. Stan i prognozowanie rozwoju turystyki w Polsce

Ćwiczenia audytoryjne:

Piśmiennictwo z zakresu turystyki. Podstawowa terminologia turystyczna. Rodzaje turystyki – charakterystyka podstawowych form. Produkt turystyczny – produkty markowe polskiej turystyki. Funkcje turystyki – eufunkcje. Dysfunkcje turystyki. Dylematy rozwoju turystyki – case study. Sezonowość w turystyce. Analiza sezonowości w wybranych krajach i regionach Polski. Historia turystyki na świecie
Historia turystyki w Polsce. Prekursorzy turystyki. Typologie turystów
Organizacje turystyczne na świecie i współpraca międzynarodowa
Gromadzenie materiałów z zakresu turystyki – formułowanie prognoz rozwoju

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 117 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 50 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ocen z zaliczenia części ćwiczeniowej (waga 0,4) i wykładowej (waga 0,6).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza ogólna zdobyta na poziomie szkoły średniej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa:
1. Różycki P., Zarys wiedzy o turystyce, Wyd. Proksenia, Kraków, 2009
2. Winiarski R. (red.) Turystyka w naukach humanistycznych
PWN, Warszawa, 2008
3. Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Wyd. Albis, Kraków, 2000

Literatura uzupełnaijąca:
1. Winiarski R., Zdebski J., Psychologia turystyki, WAiP, Warszawa, 2008
2. Turystyka (red.) W. Kurek, PWN, Warszawa, 2007
3. Gaworecki W., Turystyki, PWE, Warszawa 2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak