Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kształtowanie środowiska i ochrona przyrody
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-109-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Miśkiewicz Krzysztof (krzysztof.miskiewicz@agh.edu.pl)
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia, motywy, cele ochrony przyrody współczesnej oraz w ujęciu historycznym TR1A_W02 Egzamin
M_W002 Zna aspekty prawne w Polsce i międzynarodowe ustalenia dotyczące ochrony przyrody TR1A_W02 Egzamin
M_W003 Potrafi scharakteryzować formy ochrony przyrody w Polsce i na świecie, zna przykłady TR1A_W02 Egzamin
M_W004 Umie ocenić i wie jak zapobiegać zagrożeniom naturalnym (w tym geologicznym) i antropogenicznym w środowisku ze szczególnym uwzględnieniem ruchu turystycznego TR1A_U06, TR1A_W03 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotować kartę dowolnego obiektu przyrodniczego proponowanego do ochrony TR1A_U09 Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi scharakteryzować podstawowe walory parków narodowych w Polsce, geoparków UNESCO i geostanowisk z programu Global GEOSITES TR1A_U01 Wykonanie projektu,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ochrony przyrody i jej rolę w prawidłowym rozwoju społecznym i ekonomicznym, ma świadomość zagrożeń jakie wywołuje działalności człowieka w środowisku przyrodniczym TR1A_K10, TR1A_K04 Udział w dyskusji
M_K002 Student potrafi pracować w zespole, działać w sposób kreatywny i odpowiedzialny TR1A_K05, TR1A_K06, TR1A_K01 Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia, motywy, cele ochrony przyrody współczesnej oraz w ujęciu historycznym + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna aspekty prawne w Polsce i międzynarodowe ustalenia dotyczące ochrony przyrody + - - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi scharakteryzować formy ochrony przyrody w Polsce i na świecie, zna przykłady + - - - - - + - - - -
M_W004 Umie ocenić i wie jak zapobiegać zagrożeniom naturalnym (w tym geologicznym) i antropogenicznym w środowisku ze szczególnym uwzględnieniem ruchu turystycznego + - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotować kartę dowolnego obiektu przyrodniczego proponowanego do ochrony - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi scharakteryzować podstawowe walory parków narodowych w Polsce, geoparków UNESCO i geostanowisk z programu Global GEOSITES - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ochrony przyrody i jej rolę w prawidłowym rozwoju społecznym i ekonomicznym, ma świadomość zagrożeń jakie wywołuje działalności człowieka w środowisku przyrodniczym + - - - - - + - - - -
M_K002 Student potrafi pracować w zespole, działać w sposób kreatywny i odpowiedzialny - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Definicje i podstawowe pojęcia, motywy i cele ochrony przyrody, ochrona
przyrody a ochrona środowiska, człowiek a przyroda, środowisko
przyrodnicze Polski (2 h)

2. Historia ochrony przyrody na świecie (2 h)

3. Historia ochrony przyrody w Polsce (2 h)

4. Prawo o ochronie przyrody w Polsce – konstytucja, ustawa (2 h)

5. Kompetencje organów państwa w zakresie ochrony przyrody; formy ochrony
przyrody (2 h)

6. Charakterystyka obszarowych i punktowych form ochrony – definicje, sposoby
tworzenia, działalność, udostępnienie, zagrożenia, perspektywy rozwoju (6 h)

7. Ochrona gatunkowa, czerwone księgi, inne formy ochrony (2 h)

8. Prawo międzynarodowe, konwencje, dyrektywy, międzynarodowe formy
ochrony przyrody, organizacje międzynarodowe (4 h)

9. Geologiczne czynniki kształtujące środowisko (2 h)

10. Wpływ człowieka na środowisko – zjawiska, przejawy, skutki (2 h)

11. Wpływ środowiska na człowieka – zjawiska ekstremalne, wahania
klimatyczne i ich znaczenia dla rozwoju cywilizacji (2 h)

Zajęcia praktyczne:

1. Zagadnienia tematyczne:
- park narodowy jako podstawowa forma ochrony walorów przyrodniczych w Polsce
- charakterystyka parków narodowych Polski
- charakterystyka wybranych parków narodowych świata
- geoparki krajowe i geoparki UNESCO
- program Global GEOSITES

2. Studenci w grupach przygotowują prezentacje multimedialną dla określonych zagadnień tematycznych związanych z parkami narodowymi

3. Studenci w grupach i indywidualnie realizują projekty dotyczące wybranych zagadnień z zakresu ochrony przyrody

4. Dyskusja na następujące tematy:
- sposoby, problemy, perspektywy ochrony przyrody w parkach narodowych
- zagrożenia związane z ruchem turystycznym i innymi formami antropopresji w parkach narodowych i ich otulinach
- geoparki jako forma kształtowania środowiska przyrodniczego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju
- geostanowisko jako forma ochrony i popularyzacji nauk o Ziemi

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 146 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w zajęciach praktycznych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z egzaminu (70%) i zaliczenia ćwiczeń (30%)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawy nauk o środowisku przyrodniczym

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Alexandrowicz Z. 2006. Framework of European geosites in Poland. Nature Conservation 62 (5): 63-87.

Alexandrowicz Z. 2006. Geoparki – nowe wyzwanie dla ochrony dziedzictwa geologicznego. Prz. Geol. 54, 1: 36-41.

Alexandrowicz Z. 2007. Geoochrona w ujęciu narodowym, europejskim i światowym (ze szczególnym uwzględnieniem Polski). Biul. PIG 425: 19-26.

Grzegorczyk M. (red) 2007. Integralna ochrona przyrody. Instytut Ochrony Przyrody PAN. Kraków

Kondracki J. 2011. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Olaczek R. 2008. Skarby przyrody i krajobrazu Polski. Multico Oficyna Wydawnicza.

Rąkowski G. 2009. Parki narodowe w Polsce. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.

Strzałko J., Mossor-Pietraszewska T. (red) 2005. Kompendium wiedzy o ekologii. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa

Symonides E. 2007. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa

Czasopisma – Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Aura, Wszechświat

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Alexandrowicz W.P., 1994 – Lista stanowisk światowego dziedzictwa geologicznego zatwierdzona do 1990.01.25. Przegląd Geologiczny 42 (3): 161-163.
Alexandrowicz Z., Krobicki M., Gonera M., Alexandrowicz W.P., 1997 – Projekt powiększenia i dydaktycznego uprzystępnienia rezerwatu przyrody “Skałka Rogoźnicka” na Podhalu. (Project of augementation and educational organization of the Skałka Rogoźncka nature reserve in the Pieniny Klippen Belt). (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 53 (4): 58-73.
Alexandrowicz W.P., Urban. J., 2002 – Stanowiska lessowe Kozubowskiego Parku Krajobrazowego. Documentary sites of less in Kozubów Landscape Park. (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 58 (4): 5-36.
Alexandrowicz W.P., 2003 – Odsłonięcie martwic wapiennych w Gliczrowie na Podhalu. (The exposure of calcareous tufa in Gliczarów in the Podhale Basin). (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 59 (3): 17-31.

Informacje dodatkowe:

Warunki zaliczenia ćwiczeń:
obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności), oddanie wszystkich projektów w wyznaczonym terminie i zaliczenie na ocenę pozytywną (możliwa jedna poprawa projektu, prezentacja multimedialna nie podlega poprawie), zaliczenie kolokwium z ćwiczeń (możliwa jedna poprawa), w przypadku nieobecność na zajęciach projektowych wymagane jest uzupełnienie zaległości w nieprzekraczalnym terminie do dwóch tygodni