Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geologia ogólna i turystyczna
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-110-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Słomka Tadeusz (tslomka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Welc Ewa M. (ewa.welc@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Słomka Tadeusz (tslomka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W004 Zna i rozumie procesy geologii dynamicznej. TR1A_W02 Egzamin
Umiejętności
M_U003 Potrafi scharakteryzować procesy prowadzące do powstania skał. TR1A_U01 Kolokwium
M_U004 Potrafi zdiagnozować i scharakteryzować najważniejsze typy skał. TR1A_U01 Kolokwium
M_U005 Rozumie procesy i zjawiska kształtujące powierzchnię Ziemi i ich znaczenie dla turystyki TR1A_U01 Egzamin
M_U006 Potrafi objaśnić genezę podstawowych typów obiektów geoturystycznych TR1A_U01 Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W004 Zna i rozumie procesy geologii dynamicznej. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U003 Potrafi scharakteryzować procesy prowadzące do powstania skał. + - - - - - + - - - -
M_U004 Potrafi zdiagnozować i scharakteryzować najważniejsze typy skał. - - - - - - + - - - -
M_U005 Rozumie procesy i zjawiska kształtujące powierzchnię Ziemi i ich znaczenie dla turystyki + - - - - - - - - - -
M_U006 Potrafi objaśnić genezę podstawowych typów obiektów geoturystycznych + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Powstanie kuli ziemskiej i jej sferyczna budowa. Ciepło i magnetyzm Ziemi. Wiek Ziemi i metody jego oznaczania. Plutonizm – powstawanie, zróżnicowanie i krystalizacja magmy. Intruzje zgodne i niezgodne. Wulkanizm – przyczyny, przebieg i produkty. Rozmieszczenie i klasyfikacja zjawisk wulkanicznych. Budowa skorupy ziemskiej. Trzęsienia Ziemi. Przyczyny, rodzaje fal, rozmieszczenie. Wietrzenie fizyczne i chemiczne. Deformacje tektoniczne ciągłe i nieciągłe. Metamorfizm – czynniki, rodzaje i facje. Wody gruntowe, zjawiska krasowe i suffozja. Działalność eoliczna.

Zajęcia praktyczne:

Tabela geochronologiczna. Cechy fizyczne minerałów – pokrój, łupliwość, przełam,przezroczystość, barwa, połysk, rysa, twardość, skala Mohsa i skala bezwzględna. Minerały skał magmowych. Podstawowe tekstury i struktury skał magmowych. Kryteria uproszczonej klasyfikacji skał magmowych, główni przedstawiciele. Podstawowe tekstury i struktury skał osadowych. Kryteria klasyfikacji skal osadowych. Główne grupy skał osadowych. Minerały skał metamorficznych. Tekstury i struktury skał metamorficznych. Klasyfikacja skał metamorficznych. Typy skał wykorzystywane w budownictwie. Przykłady zabytkowych budowli. Wizyta w firmie obróbki kamienia.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Udział w zajęciach praktycznych 28 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ocen z zaliczenia części ćwiczeniowej (waga 0,4) i wykładowej (waga 0,6).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw biologii, geografii, fizyki i chemii.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• Geologia dynamiczna. Książkiewicz M., 1979, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa..
• Zarys fizyki Ziemi [Introduction to physics of the earth] / Zofia MORTIMER. Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. - 2004, 1 s. - (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; SU 1615).
• Geologia dynamiczna. 2006. Mizerski Włodzimierz Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN
• Multimedialna encyklopedia PWN 1/natura/Ziemia
• Słownik geologii dynamicznej. W. Jaroszewski, L. Marks, A. Radomski,, Wyd. Geol., Warszawa 1985, ss. 310.
• Stanley S.M., 2002. Historia Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 659 s.
• Dadlez R., Jaroszewski, W., 1994, Tektonika, PWN, Warszawa, 743 p.
• Oceanologia, Gasinski, A, Radomski A, 2004. Wyd. UJ
• Duxbury A. C., Duxbury A. B & Sverdrup K. A., 2002. Oceany Świata. PWN, Warszawa, 636.
• Literatura w jęz. angielskim:
• Physical Geology, 11th Edition. Charles Plummer, David McGeary, Diane H. Carlson. 2005. McGraw-Hill College
• Introduction to Physical Geology. Edward J. Tarbuck, Frederick K. Lutgens, Dennis Tasa, 2004. Earth: An Prentice Hall
• Geology. Stanley Chernicoff, Donna Whitney, 2006. Prentice Hall
• Dadlez R., Jaroszewski, W., 1994, Tektonika, PWN, Warszawa, 743 p.
• Oceanologia, Gasinski, A, Radomski A, 2004. Wyd. UJ
• Duxbury A. C., Duxbury A. B & Sverdrup K. A., 2002. Oceany Świata. PWN, Warszawa, 636.
• Literatura w jęz. angielskim:
• Physical Geology, 11th Edition. Charles Plummer, David McGeary, Diane H. Carlson. 2005. McGraw-Hill College
• Introduction to Physical Geology. Edward J. Tarbuck, Frederick K. Lutgens, Dennis Tasa, 2004. Earth: An Prentice Hall
• Geology. Stanley Chernicoff, Donna Whitney, 2006. Prentice Hall

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Osobą odpowiedzialną za moduł jest Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka