Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-201-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Wąchol Jerzy (jwachol@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Codogni Mateusz (mcodogni@zarz.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Duda Joanna (aduda@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Wąchol Jerzy (jwachol@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę teoretyczną w zakresie definicji istoty zarządzania dotyczącą prawidłowości funkcjonowania organizacji TR1A_W11 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Opisuje podstawowe typologie struktur organizacyjnych, zna ich charakterystykę oraz uwarunkowania zastosowań TR1A_W08, TR1A_U10 Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Definiuje poszczególne modele organizacji, tłumaczy istotę efektu organizacyjnego i zmiany sposobu jego wywoływania w odniesieniu do charakteru zaburzeń otoczenia przedsiębiorstwa TR1A_U08 Udział w dyskusji
M_U003 Projektuje strukturę organizacyjną z zastosowaniem podstawowych metod diagnostyki organizacyjnej, adaptuje modele teoretyczne struktur do warunków rzeczywistych funkcjonowania przedsiębiorstwa także w turystyce i rekreacji TR1A_U08 Wykonanie ćwiczeń
M_U004 Rozpoznaje składowe procesu zarządzania z uwzględnieniem jego funkcji. Określa obszary zarządzania strategicznego i operacyjnego, identyfikuje system planowania przedsiębiorstwa TR1A_K07, TR1A_U08 Wykonanie ćwiczeń
M_U005 Tworzy modele analizy sytuacji przedsiębiorstwa w oparciu o podstawowe narzędzia analityczne TR1A_K08, TR1A_U08, TR1A_W12 Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę teoretyczną w zakresie definicji istoty zarządzania dotyczącą prawidłowości funkcjonowania organizacji + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Opisuje podstawowe typologie struktur organizacyjnych, zna ich charakterystykę oraz uwarunkowania zastosowań + - - - - - + - - - -
M_U002 Definiuje poszczególne modele organizacji, tłumaczy istotę efektu organizacyjnego i zmiany sposobu jego wywoływania w odniesieniu do charakteru zaburzeń otoczenia przedsiębiorstwa + - - - - - - - - - -
M_U003 Projektuje strukturę organizacyjną z zastosowaniem podstawowych metod diagnostyki organizacyjnej, adaptuje modele teoretyczne struktur do warunków rzeczywistych funkcjonowania przedsiębiorstwa także w turystyce i rekreacji + - - - - - + - - - -
M_U004 Rozpoznaje składowe procesu zarządzania z uwzględnieniem jego funkcji. Określa obszary zarządzania strategicznego i operacyjnego, identyfikuje system planowania przedsiębiorstwa - - - - - - + - - - -
M_U005 Tworzy modele analizy sytuacji przedsiębiorstwa w oparciu o podstawowe narzędzia analityczne - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Przedmiot i zakres nauk o zarządzaniu, prekursorzy, oraz znaczenie zarządzania w turystyce. Typologie i formy organizacji. Zarządzanie organizacją – pojęcia podstawowe: sterowanie, kierowanie, zarządzanie, administrowanie, praca zespołowa. Proces zarządzania (planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie). Funkcje kierownicze. Praca kierownicza: role i kompetencje kierownicze, style kierowania. Planowanie, jako funkcja kierowania. Istota planowania strategicznego i operacyjnego, zarządzanie zdeterminowane planem. Organizowanie. Struktury organizacyjne: czynniki strukturotwórcze, struktury nieelastyczne, struktury elastyczne, struktury scentralizowane i zdecentralizowane, łańcuch wartości przedsiębiorstwa, organizacja sieciowa. Motywacja – potrzeby człowieka i systemy motywacyjne. Kontrola, jako funkcja zarządzania. Procesy informacyjno-decyzyjne. Rozwój organizacji: cykl życia, proces reorganizacji i restrukturyzacji, opory wobec zmian – ich pokonywanie, kultura organizacyjna, organizacje wielopodmiotowe. Przywództwo w zarządzaniu.
Przedsiębiorczość w procesach zarządzania strategicznego i operacyjnego.

Program wykładów
1. Geneza nauk o zarządzaniu. Omówienie pojęć podstawowych, zarządzanie, kierowanie, organizacja, struktura organizacyjna, proces zarządzania, synergia w organizacji. Znaczenie turystyki w zarządzaniu. Zarządzanie, jako zestaw działań skierowanych na zasoby organizacji, wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny, Efekt organizacyjny, współdziałanie (2h).
2. Organizacja w otoczeniu, jako obiekt zarządzania. Cele i efektywność organizacji. Cztero i pięcioczłonowy model organizacji z kierownictwem kształtującym wiązkę celów organizacji. Model łańcucha wartości, organizacja sieciowa(1h).
3. Podział struktur organizacyjnych, rodzaje struktur organizacyjnych. Komórka organizacyjna i jej atrybuty. Formalizacja struktury poprzez schemat organizacyjny, zakresy zadań, odpowiedzialności i uprawnień decyzyjnych komórek organizacyjnych oraz instrukcje regulujące postępowanie uczestników organizacji. Ewolucja sformalizowanych struktur funkcjonalnych w zdeterminowane formy zorientowane obiektowo według grup wyrobów, lokalizacji geograficznej jednostek biznesu lub rynków zbytu, struktury holdingowe. Model cyklu życia organizacji Adizesa, kryzysowa koncepcja przekształceń organizacyjnych Greinera. Koncepcja organizacji wirtualnej, jej zalety i wady (2h).
4. Diagnostyczne podejście do usprawnienia organizacji. Ewolucyjne podejście do zmian organizacji. Reengineering, jako radykalna metoda poprawy organizacji. Prognostyczne podejście usprawniania organizacji oparte o koncepcję systemu idealnego Nadlera. Benchmarking i outsourcing, jako czasami skuteczne metody poprawy efektywności organizacji (2h).
5. Model procesu zarządzania. Kierownik, jako osoba odpowiedzialna za realizację procesu zarządzania: czyli planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie ludziom oraz kontrolowanie zasobów ludzkich, finansowych, rzeczowych i informacyjnych (2h).
6. Planowanie w zmiennym otoczeniu z zachowaniem ciągłości, i elastyczności systemu planowania w przedsiębiorstwie. Cele planowania strategicznego i operacyjnego. Cele, struktura i metodyka budowy planu operacyjnego jednostki biznesowej. Przegląd metod planowania – od planowania finansowego do planowania strategicznego, systemy planowania. Modele otoczenia i globalizacja. Metody analizy strategicznej – przegląd i uwarunkowania zastosowań. Zarządzanie strategiczne, modele normatywne strategii przedsiębiorstwa (2h).
7. Role interpersonalne informacyjne i decyzyjne kierownika. Autokratyczny, demokratyczny i partnerski styl kierowania, ciągła skala zachowań kierowniczych. Techniczne interpersonalne i koncepcyjne umiejętności kierownicze. Predyspozycje diagnostyczne, decyzyjne, komunikowania się i gospodarowania czasem. Charyzma a proces interakcji w otoczeniu. Wielokulturowość organizacji w branży turystycznej. Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania 2h).
8. Istota zmian w pracy kierowniczej i efektywności przywództwa w warunkach rosnącej dynamiki i globalizacji otoczenia organizacji, przegląd współczesnych metod i koncepcji zarządzania (2h).

Zajęcia praktyczne:

1. Istota efektu synergicznego, procesu zarządzania (funkcje procesu zarządzania planowanie, organizowanie,
motywowanie oraz kontrola) – metoda przypadków, próg rentowności, podaż i popyt w zarządzaniu.
2. Diagnostyka struktur organizacyjnych i ich projektowania; zmian struktur organizacyjnych w rozwijającej się
organizacji; procesów decyzyjnych na wybranym przykładzie; zmian systemu wynagrodzenia; mechanizmów
determinujących zachowanie przedsiębiorstwa, jako organizacji komercyjnej na rynku (podaż, popyt, rynkowa cena równowagi, próg rentowności itd.); restrukturyzacji naprawczej przedsiębiorstwa – metoda przypadków
3. Wpływ otoczenia na przedsiębiorstwo, podstawowe analizy otoczenia, charakterystyka planu działania, model
strategii normatywnych – metoda przypadków. Analiza rynku turystycznego w Polsce i na świecie.
4. Zarządzanie w turystyce i specyfika przedsiębiorstw turystycznych studium przypadków.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 117 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Udział w zajęciach praktycznych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z ćwiczeń 50% + zaliczenie wykładów 50%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza na poziomie szkoły średniej i zdobyta w trakcie studiów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania Organizacjami, PWN, Warszawa 2005
2. Codogni M., Duda J., Teczke M., Wąchol J.: Ćwiczenia z zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2011
3. Peszko A.: Podstawy zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2005
4. Strategor: Kierowanie, PWN, Warszawa 2006
5. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R.: Kierowanie, PWE, Warszawa 2011
6. Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009
7. Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2008
8. Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa 2007
9. Steinmann H., Schreyögg G.: Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001
10. Peszko A.: Elementy organizacji i zarządzania, AGH, Kraków 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak