Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geografia turystyczna Polski i świata
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-202-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
dr Gałka Elżbieta (egalka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia, definicje i zakres geografii turystycznej TR1A_W02, TR1A_W01 Egzamin
M_W002 Zna i rozumie metody oceny środowiska przyrodniczego i antropogenicznego dla potrzeb turystyki TR1A_W12 Egzamin
M_W003 Zna podstawy przyrodnicze, historyczne, kulturowe i społeczno-ekonomiczne rozwoju turystyki w Polsce i innych krajach świata TR1A_W04 Egzamin
M_W004 Potrafi scharakteryzować i ocenić walory i ruch turystyczny w wybranych krajach świata TR1A_W06, TR1A_U01 Prezentacja
M_W005 Potrafi scharakteryzować i ocenić walory i ruch turystyczny w wybranych regionach Polski TR1A_W06, TR1A_U01 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia, definicje i zakres geografii turystycznej + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie metody oceny środowiska przyrodniczego i antropogenicznego dla potrzeb turystyki + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawy przyrodnicze, historyczne, kulturowe i społeczno-ekonomiczne rozwoju turystyki w Polsce i innych krajach świata + - - - - - - - - - -
M_W004 Potrafi scharakteryzować i ocenić walory i ruch turystyczny w wybranych krajach świata - - - - - + - - - - -
M_W005 Potrafi scharakteryzować i ocenić walory i ruch turystyczny w wybranych regionach Polski - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Geografia turystyczna w systemie nauk geograficznych. Rozwój turystyki, podstawowe pojęcia i definicje w turystyce (1 h).
2. Walory turystyczne pojęcie i klasyfikacje, znaczenie dla atrakcyjności regionów turystycznych (1 h)
3. Charakterystyka warunków przyrodniczych i kulturowych oraz atrakcji turystycznych wybranych krajów europejskich (4 h)
4. Charakterystyka warunków przyrodniczych i kulturowych oraz atrakcji turystycznych wybranych krajów azjatyckich (4 h)
5. Charakterystyka warunków przyrodniczych i kulturowych oraz atrakcji turystycznych wybranych krajów afrykańskich (4 h)
6. Charakterystyka warunków przyrodniczych i kulturowych oraz atrakcji turystycznych wybranych krajów północno i środkowo amerykańskich (3 h)
7. Charakterystyka warunków przyrodniczych i kulturowych oraz atrakcji turystycznych wybranych krajów południowo amerykańskich (4 h)
8. Charakterystyka warunków przyrodniczych i kulturowych oraz atrakcji turystycznych obszarów wysp pacyficznych i rejonów polarnych (3 h)
9. Charakterystyka warunków przyrodniczych i kulturowych oraz atrakcji turystycznych regionów Polski (6 h)

Zajęcia seminaryjne:

1. Geografia turystyczna w systemie nauk geograficznych. Rozwój turystyki, podstawowe pojęcia i definicje w turystyce (1 h).
2. Walory turystyczne pojęcie i klasyfikacje, znaczenie dla atrakcyjności regionów turystycznych (1 h)
3. Charakterystyka warunków przyrodniczych i kulturowych oraz atrakcji turystycznych wybranych krajów europejskich (4 h)
4. Charakterystyka warunków przyrodniczych i kulturowych oraz atrakcji turystycznych wybranych krajów azjatyckich (4 h)
5. Charakterystyka warunków przyrodniczych i kulturowych oraz atrakcji turystycznych wybranych krajów afrykańskich (4 h)
6. Charakterystyka warunków przyrodniczych i kulturowych oraz atrakcji turystycznych wybranych krajów północno i środkowo amerykańskich (3 h)
7. Charakterystyka warunków przyrodniczych i kulturowych oraz atrakcji turystycznych wybranych krajów południowo amerykańskich (4 h)
8. Charakterystyka warunków przyrodniczych i kulturowych oraz atrakcji turystycznych obszarów wysp pacyficznych i rejonów polarnych (3 h)
9. Charakterystyka warunków przyrodniczych i kulturowych oraz atrakcji turystycznych regionów Polski (6 h)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 146 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 45 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią oceny z prezentacji i egzaminu z treści wykładu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowe wiadomości z geografii fizycznej świata i geologii ogólnej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Cabaj W., Kruczek Z., 2007. Podstawy geografii turystycznej. Proksenia. Kraków.
2. Jędrusik M., Makowski J., Plit F. 2010. Geografia turystyczna świata. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
3. Kruczek Z., Sacha., 1999. Geografia atrakcji turystycznych Polski. Proksenia. Kraków.
4. Kruczek Z., Sacha S., 1999 i wydania późniejsze. Europa zarys geografii turystycznej. Proksenia. Kraków.
5. Kruczek Z., Sacha S., 1999 i wydania późniejsze.. Kraje pozaeuropejskie zarys geografii turystycznej. Proksenia. Kraków.
6. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2008. Geografia turystyki Polski. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa.
7. Warszyńska J. (red), 2000. Geografia turystyczna świata cz. 1 i 2. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.
8. Encyklopedia. Geografia turystyczna świata. 2001. Wydawnictwo Kluszczyński.
9. Wielki atlas świata. 2010. Wydawnictwo Demart.
10. Wielki satelitarny atlas świata. 2005. Wydawnictwa Naukowe PWN.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Gradziński, R., Baryła, J., Danowski, W., Doktor, M., Gmur, D., Kędzior, A., Gradziński, M., Paszkowski, M., Soja, R., Zieliński, T., Zurek, S., 2000. Anastomosing system of the upper Narew river, NE Poland. ASGP 3-4/2000, 249-259.
Doktor, M., 2004. Wodospady Iguazu – Park Narodowy Argentyny i Brazylii. Geoturystyka, 1: 53-58.
Doktor M., Golonka J., 2006. Atrakcje turystyczne Europy – zajęcia terenowe studentów Geoturystyki Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Geoturystyka 4 (7): 39-62.
Mrowczyk P., Madeja G. i Doktor, M., 2008. Formy polodowcowe atrakcją geoturystyczną Doliny Pięciu Stawów Polskich. Geoturystyka 3 (14): 49-62.
Słomka T., Doktor M., Bartuś T., Mastej W., Łodziński M. 2009. Atrakcje geoturystyczne Geostrady Wschodniosudeckiej. Geoturystyka 4(19): 61-72.
Dąbrowski J., Doktor M., Szeliga A. 2010, Atrakcje turystyczne partnerskich miast Orange (Francja) i Jarosławia (Polska). Geoturystyka 1(20): 3 – 22.

Informacje dodatkowe:

Obecność na wykładach nieobowiązkowa.W semestrze jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach.
Po pierwszym semestrze zaliczenie testu z treści wykładów, po drugim semestrze egzamin z treści wykładów.