Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zajęcia terenowe z nauk o Ziemi w turystyce
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-205-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Joniec Andrzej (ajoniec@geolog.geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr inż. Joniec Andrzej (ajoniec@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr inż. Miśkiewicz Krzysztof (krzysztof.miskiewicz@agh.edu.pl)
dr hab. Waśkowska Anna (waskowsk@agh.edu.pl)
dr inż. Welc Ewa M. (ewa.welc@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę z geologii ogólnej, w szczególności w zakresie endogenicznych i egzogenicznych procesów geologicznych oraz rozpoznawania w terenie efektów tych procesów TR1A_W02 Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie historii geologicznej, Karpat i ich Przedgórza oraz Bałtyku, pobrzeża i pojezierza bałtyckiego. TR1A_W02 Kolokwium
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie budowy geologicznej i litostratygrafii, genezy i środowisk sedymentacji TR1A_W02 Kolokwium
M_W004 Student zna formy ochrony przyrody nieożywionej i obiekty geoturystyczne, potrafi określić kryteria ustanawiania i metody waloryzacji TR1A_W02 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rozpoznawać i opisywać podstawowe skały osadowe, magmowe i metamorficzne oraz pracować samodzielnie w terenie, pobierać i opisywać próby geologiczne TR1A_U01 Kolokwium
M_U002 Student potrafi samodzielne prowadzić notatnik terenowy, wykonywać rysunki geologiczne z natury TR1A_U01 Praca wykonana w ramach praktyki
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę z geologii ogólnej, w szczególności w zakresie endogenicznych i egzogenicznych procesów geologicznych oraz rozpoznawania w terenie efektów tych procesów - - - - - - - + - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie historii geologicznej, Karpat i ich Przedgórza oraz Bałtyku, pobrzeża i pojezierza bałtyckiego. - - - - - - - + - - -
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie budowy geologicznej i litostratygrafii, genezy i środowisk sedymentacji - - - - - - - + - - -
M_W004 Student zna formy ochrony przyrody nieożywionej i obiekty geoturystyczne, potrafi określić kryteria ustanawiania i metody waloryzacji - - - - - - - + - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rozpoznawać i opisywać podstawowe skały osadowe, magmowe i metamorficzne oraz pracować samodzielnie w terenie, pobierać i opisywać próby geologiczne - - - - - - - + - - -
M_U002 Student potrafi samodzielne prowadzić notatnik terenowy, wykonywać rysunki geologiczne z natury - - - - - - - + - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia terenowe:

P1. Trasa: Kraków – zrąb Krzemionek Podgórskich.
Wapienie jurajskie i ich zastosowanie w budowlach krakowskich, geneza krzemieni, procesy i formy krasowe, platforma abrazyjna, uskoki zawiasowe, transgresja i skały kredowe, osuwisko w strefie wychodni iłów mioceńskich, jednostki geomorfologiczne w panoramie z kopca Krakusa a budowa geologiczna rejonu Krakowa. Najważniejsze zabytki w panoramie miasta. Historia kopca i wzgórza Lasota. Obóz koncentracyjny Płaszów.

P2. Trasa: Zalas – Rudno.

Zalas – wulkanizm postorogeniczny, intruzja subwulkaniczna, opisy odmian porfirów, cios termiczny, „metamorfizm termiczny”, tektonika uskokowa, niezgodności, profil transgresji jurajskiej, budowle węglanowe, skamieniałości, wpływ eksploatacji na środowisko i na warunki hydrogeologiczne. Rudno – zwiedzanie zamku Tenczyn, historia zamku, opisy odmian melafirów, budowa potoku lawowego, cios termiczny i procesy pomagmowe.


P3. Trasa: Rudawa – Dubie – Dębnik.

Rudawa – rów krzeszowicki, zrąb Rudawy, tektonika a morfologia, margle kredowe. Dubie – budowa północnego skrzydła rowu krzeszowickiego, odmiany facjalne wapieni górnej jury, zjawiska krasowe, wapienie karbonu dolnego, dolomity dewońskie. Dębnik – antyklina Dębnika, budowa platformy epihercyńskiej, wapienie – marmury dębnickie i ich wykorzystanie, osuwisko podmorskie, zjawiska krasowe, terra rossa, dajka neptuniczna, niezgodności, skały jury środkowej.


P4. Trasa: Ojców – Pieskowa Skała [Ojcowski Park Narodowy].
Przebieg denudacji w obszarze płyty ojcowskiej, wapienie górnej jury, procesy krasowe, geneza form skałkowych, powstawanie dolinnych bram skalnych. Turystyka a ochrona przyrody.


K1. Trasa: Jaworki – Homole – Bukowiny – Skalski Potok – Biała Woda.
Jaworki – budowa geologiczna Pienin na tle budowy Karpat, rozwój facjalny basenu skałkowego, tektogeneza pps, skały serii czorsztyńskiej – sedymentacja płytkomorska, geneza wąwozu na tle budowy geologicznej, uskoki poprzeczne w morfologii, powierzchniowe ruchy masowe, wapienie bulaste, fałd Czajakowej Skały, nasunięcie jednostki niedzickiej, fałd Bukowin, sedymentacja głębokomorska – radiolaryty ze Skalskiego Potoku, Czerwona i Dziurawa Skała, panorama z Bereśnika, margle globotrunkanowe, pozycja skałek w Dolinie Białej Wody, wodospad na uskoku, przekrój przez Smolegową, skałka bazaltowa.


K2. Trasa: Wdżar – Czorsztyn – Niedzica – Obłazowa.
Wdżar – trzeciorzędowy wulkanizm w Karpatach, wody mineralne i kruszce hydrotermalne rejonu Pienin, andezyty – opis, geneza i forma występowania, „metamorfizm kontaktowy”, brekcje tektoniczno-wulkaniczne, anomalia magnetyczna, morfologia wzgórza a budowa geologiczna. Turystyczne zagospodarowanie góry Wdżar. Czorsztyn – stratotyp płytkomorskiej serii czorsztyńskiej na wzgórzu zamkowym, zwiedzanie zamkowej ekspozycji muzealnej, historia zamku. Niedzica – geologiczne aspekty budowy zapory, wpływ zbiornika na środowisko. Obłazowa – budowa geologiczna skałki, opis skał profilu serii czorsztyńskiej, formy krasowe, plejstoceńska sedymentacja fluwioglacjalna w rejonie Podhala, charakterystyka rzeki roztokowej, analiza składu litologicznego żwirów Białki, stanowisko archeologiczne „Jaskinia w Obłazowej”.


K3. Trasa: Dobczyce – Czasław – Kobielnik.
Dobczyce – zwiedzanie zamku, historia zamku, jezioro dobczyckie, obryw skalny, historyczne znaczenie piaskowców istebniańskich w budownictwie. Czasław – sedymentacja i cechy osadów facji kanałowych i fartuchowych, opis skał i struktur sedymentacyjych w piaskowcach istebniańskich. Kobielnik – typ fliszu łupkowego, wykształcenie warstw menilitowych, cechy łupków menilitowych, opisy skał, dajki klastyczne, produkty wietrzenia ropy naftowej, tektonika – warstwy odwrócone.


N1. Trasa: Łeba – Słowiński Park Narodowy.
Charakterystyka strefy brzegowej w warunkach brzegu akumulacyjnego, formy akumulacji morskiej, geneza Mierzei Łebskiej, geologiczna działalność wiatru w rejonie Łeby, cechy wydm, struktury sedymentacyjne i cechy osadów eolicznych, geomorfologiczna analiza panoramy z Łąckiej Góry.


N2. Trasa: Kuźnica na Helu – Mrzezino – Rewa.
Kuźnica na Helu – geneza, forma i budowa geologiczna Półwyspu Helskiego. Zagrożenia półwyspu oraz sposoby jego zabezpieczania. Analiza jednostek geomorfologicznych w panoramie zatokowej. Mrzezino – geneza i budowa wysoczyzn, budowa geologiczna złoża kruszywa, sedymentacja i cechy osadów sandrowych. Opis osadów i struktur sedymentacyjnych. Rewa – charakterystyka obszaru zatokowego, geneza i forma półwyspu rewskiego.


N3. Trasa: Jastrzębia Góra – Rozewie – Chłapowo.
Jastrzębia Góra – charakterystyka brzegu erozyjnego, typy geodynamiczne klifów, efekty abrazji morskiej i ruchów masowych oraz sposoby zabezpieczania brzegu morskiego. Rozewie – budowa geologiczna Kępy Swarzewskiej w rejonie Rozewia, platforma abrazyjna, analiza składu litologicznego żwirów bermu plażowego. Chłapowo – miocen kry glacjalnej, formacja brunatnowęglowa, opis struktur sedymentacyjnych i osadów, opis węgli brunatnych. Forma i geneza jarów nadmorskich.


N4. Trasa: Jezioro Orle – Jezioro Dobre – Jezioro Żarnowieckie – Odargowo.
Jezioro Orle – charakterystyka pradolin, cechy i geneza jezior oczkowych, geneza złoża kredy jeziornej, opis kredy i torfu. Jezioro Dobre – geneza i cechy jezior rynnowych. Jezioro Żarnowieckie – poligeniczny charakter Jeziora Żarnowieckiego, budowa i geologiczna historia rynny żarnowieckiej, geologiczne uwarunkowania budowy elektrowni atomowej. Odargowo – cechy głazów eratycznych oraz ich znaczenie naukowe i gospodarcze.


N5. Trasa: Mechowo – Gdynia Orłowo.
Mechowo – geneza i formy grot mechowskich. Gdynia Orłowo – budowa geologiczna klifu Kępy Redłowskiej, charakterystyka glin zwałowych, struktury glacitektoniczne w osadach fluwioglacjalnych, mioceńska formacja z węglem brunatnym, kry glacjalne, przebieg abrazji morskiej i ruchy masowe w skarpie klifu.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach terenowych 90 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z kolokwiów i z aktywności na 3 częściach ćwiczeń: podkrakowskiej (P), karpackiej (K) i nadmorskiej (N)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstawowych pojęć z geologii ogólnej, zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu Geologia ogólna

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• Geologia dynamiczna. Książkiewicz M., 1979, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa..
• Geologia dynamiczna. 2006. Mizerski Włodzimierz Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN
• Słownik geologii dynamicznej. W. Jaroszewski, L. Marks, A. Radomski,, Wyd. Geol., Warszawa 1985, ss. 310.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Osobą odpowiedzialną za moduł jest Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka