Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zajęcia terenowe z atrakcji turystycznych Polski
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-206-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Welc Ewa M. (ewa.welc@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Bębenek Sławomir (bebenek@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Stadnik Renata (stadnik@agh.edu.pl)
dr inż. Welc Ewa M. (ewa.welc@agh.edu.pl)
dr Gałka Elżbieta (elagalka@op.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna pojęcie waloru turystycznego i potrafi scharakteryzować atrakcyjność turystyczną odwiedzanego miejsca. TR1A_W08 Praca wykonana w ramach praktyki
M_W002 Zna atrakcje turystyczne Beskidu Niskiego i Gór Świętokrzyskich wraz z ich kontekstem historycznym, kulturowym i religijnym TR1A_W08 Kolokwium
M_W003 Potrafi wykorzystać nabyte umiejętności i wiedzę dla potrzeb turystyki TR1A_U01 Praca wykonana w ramach praktyki
Umiejętności
M_U001 Potrafi scharakteryzować potencjał turystyczny Beskidu Niskiego i Gór Świętokrzyskich i wskazać możliwości ich wykorzystania TR1A_U01 Kolokwium
M_U002 Posiada praktyczne umiejętności planowania i prowadzenia trasy turystycznej i umie dostosować się do zmian wynikających z przyczyn niezależnych, np. warunków atmosferycznych TR1A_U12, TR1A_U06, TR1A_U10 Praca wykonana w ramach praktyki
M_U003 Potrafi wykorzystać nabyte umiejętności i wiedzę dla potrzeb turystyki TR1A_U10 Praca wykonana w ramach praktyki
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna pojęcie waloru turystycznego i potrafi scharakteryzować atrakcyjność turystyczną odwiedzanego miejsca. - - - - - - - + - - -
M_W002 Zna atrakcje turystyczne Beskidu Niskiego i Gór Świętokrzyskich wraz z ich kontekstem historycznym, kulturowym i religijnym - - - - - - - + - - -
M_W003 Potrafi wykorzystać nabyte umiejętności i wiedzę dla potrzeb turystyki - - - - - - - + - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi scharakteryzować potencjał turystyczny Beskidu Niskiego i Gór Świętokrzyskich i wskazać możliwości ich wykorzystania - - - - - - - + - - -
M_U002 Posiada praktyczne umiejętności planowania i prowadzenia trasy turystycznej i umie dostosować się do zmian wynikających z przyczyn niezależnych, np. warunków atmosferycznych - - - - - - - + - - -
M_U003 Potrafi wykorzystać nabyte umiejętności i wiedzę dla potrzeb turystyki - - - - - - - + - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia terenowe:

1. Charakterystyka administracyjna, geograficzna i turystyczna rejonu ćwiczeń terenowych.
2. Romańskie, gotyckie, renesansowe i barokowe zabytki obszaru ćwiczeń terenowych.
3. Zagospodarowanie turystyczne i promocja zamków polskich.
4. Obiekty Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO i ich wpływ na ruch turystyczny w regionie.
5. Grupy etnograficzne i etniczne obszaru ćwiczeń – historia, kultura, zabytki.
6. Atrakcyjność turystyczna uzdrowisk.
7. Kreowanie nowoczesnego produktu turystycznego bazującego na odkryciach archeologicznych.
8. Aspekty turystyki pielgrzymkowej na obszarze prowadzonych ćwiczeń terenowych.
9. Historia wydobycia surowców naturalnych, jako atrakcja turystyczna.
10. Geoturystyczne walory wybranych elementów krajobrazu rejonu ćwiczeń terenowych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach terenowych 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równa:
0,6 x ocena z kolokwium zaliczeniowego + 0,4 x ocena z zadanego projektu terenowego (pilotaż krajoznawczy).

Terminy kolokwium zaliczeniowego obejmują 1 termin podstawowy i 2 terminy poprawkowe.
Terminy wszystkich kolokwiów są wspólne dla całego rocznika.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość:
geografii fizycznej Polski, geografii turystycznej Polski, podstaw geomorfologii i geologii, form ochrony przyrody, podstaw przewodnictwa i pilotażu wycieczek, podstaw historii architektury i sztuki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa:
1. Mapa turystyczna Beskid Niski, skala 1: 50 000. Wyd. Compass, 2011.
2. Mapa turystyczna Góry Świętokrzyskie – część wschodnia, skala 1:60 000. Wyd Compass, 2011.
3. Kruczek Z., Polska: geografia atrakcji turystycznych. Wyd. Proksenia, Kraków 2009.
4. Praca zbiorowa, Beskid Niski. Przewodnik dla prawdziwego turysty. Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, 2007.
5. Wołoszyńska E., Wołoszyński M., Góry Świętokrzyskie – przewodnik turystyczny. Wyd. Muza SA, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:
7. Rogala S., Góry Świętokrzyskie: przewodnik turystyczny: legendy, historia, zabytki, trasy wycieczkowe, informacje praktyczne. Wyd. “Elipsa”, Kielce 2004.
8. Duda M., Michniewski A., Michniewska M., Cerkwie drewniane Karpat (Polska i Słowacja). Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, 2003.
9. Michniewski A., Michniewska M., Duda M., Wypych S., Kościoły drewniane Karpat. Polska i Słowacja. Oficyna Wydawnicza “Rewasz”, 2006.
10. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., Geografia turystyki Polski. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Welc E.M., Kamieniarstwo Łemkowskie. Wszechświat, Tom 105, 4-6: 108-112.
Welc E.M., Propozycje tras geoturystycznych w paśmie Magury Wątkowskiej (Beskid Niski). Geoturystyka 1(2)2005: 43-52.

Informacje dodatkowe:

Brak