Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Markowe produkty turystyczne
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-209-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Miśkiewicz Krzysztof (krzysztof.miskiewicz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i klasyfikacje z zakresu markowych produktów turystycznych TR1A_W06, TR1A_W02 Kolokwium
M_W002 Zna i rozumie proces budowy markowych produktów turystycznych TR1A_W06, TR1A_W02 Kolokwium
M_W003 Zna najważniejsze przykłady markowych produktów turystycznych w Polsce i na świecie TR1A_W06, TR1A_W02 Kolokwium
M_W004 Zna i rozumie znaczenie markowych produktów turystycznych dla promocji kraju TR1A_W06, TR1A_W02 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi identyfikować markowe produkty turystyczne i odróżniać je od innych produktów turystycznych TR1A_U03 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i klasyfikacje z zakresu markowych produktów turystycznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie proces budowy markowych produktów turystycznych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna najważniejsze przykłady markowych produktów turystycznych w Polsce i na świecie + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie znaczenie markowych produktów turystycznych dla promocji kraju + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi identyfikować markowe produkty turystyczne i odróżniać je od innych produktów turystycznych + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Pojęcia, podział i rodzaje markowych produktów turystycznych.
2. Proces budowy marki produktu turystycznego.
3. Znaczenie markowych produktów turystycznych dla promocji kraju.
4. Strategia rozwoju markowych produktów turystycznych w Polsce.
5. Przykłady markowych produktów turystycznych w Polsce i na świecie.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw marketingu w turystyce

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Altkorn J., 1999, Strategie marki w marketingu międzynarodowym, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków
Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2010, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
Kotler Ph., 2005, Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań
Markowe produkty turystyczne, 2004, red. A. Panasiuk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
Middleton V.T.C., 1996, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa.
Mruk H., Rutkowski I.P., 1999, Strategia produktu, PWE, Warszawa
Szczepanowski A.E., 2012, Markowe produkty turystyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak