Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Muzealnictwo
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-211-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Miśkiewicz Krzysztof (krzysztof.miskiewicz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Korzec Maria (korzec@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu muzeologii TR1A_W02 Referat
M_W002 Zna typologię muzeów, umie podać przykłady TR1A_U01 Referat
Umiejętności
M_U001 Potrafi scharakteryzować główne funkcje muzeów TR1A_U01 Referat
M_U002 Potrafi przedstawić historię muzealnictwa od czasów prehistorycznych po współczesność TR1A_U01 Referat
M_U004 Rozumie pojęcie rewindykacji, zna jej kontekst historyczny i znaczenie dla polskiego dziedzictwa kulturowego TR1A_U01 Referat
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu muzealnictwa dla potrzeb turystyki TR1A_K06 Referat
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu muzeologii + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna typologię muzeów, umie podać przykłady + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi scharakteryzować główne funkcje muzeów + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przedstawić historię muzealnictwa od czasów prehistorycznych po współczesność + - - - - - - - - - -
M_U004 Rozumie pojęcie rewindykacji, zna jej kontekst historyczny i znaczenie dla polskiego dziedzictwa kulturowego + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu muzealnictwa dla potrzeb turystyki + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Wprowadzenie do muzeologii. Podstawowe pojęcia muzeologii (muzeum, przedmiot muzealny, wystawiennictwo). Główne funkcje muzeów. (2 h).
2. Rys historyczny – prehistoria, kolekcje starożytności, średniowiecza, renesansu (2 h)
3. Nowożytne muzea publiczne (XVIII w.), gwałtowny rozwój muzealnictwa w wieku XIX (2 h).
4. Przemiany w muzealnictwie na przełomie XX i XXI wieku (2 h).
5. Typologia muzeów (2 h).
6. Muzea artystyczne (4 h).
7. Muzea historyczne, etnograficzne i archeologiczne (2 h).
8. Muzea przyrodnicze, naukowe, techniczne i przemysłowe (2 h).
Muzea wyspecjalizowane i rozrywkowe. Nowoczesne muzea interaktywne i multimedialne.
Muzea on-line (2 h).
9. Problem rewindykacji zbiorów: Pokój ryski, II wojna światowa, prace Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Dziedzictwa Narodowego (2 h).
10. Kradzieże słynnych dzieł sztuki (4 h).
11. Przegląd najważniejszych muzeów polskich i światowych (4 h).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 45 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcowa stanowi ocena z referatu napisanego na zadany temat oraz z aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza z historii, wiedzy o kulturze i społeczeństwie na poziomie szkoły średniej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Gluziński W., U podstaw muzealnictwa, Warszawa 1980.
Popczyk M., Muzeum sztuki, Kraków 2005.
Żygulski Z. jun., Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982.
Seria „Wielkie Muzea”, Wyd. Rzeczpospolita HPS, Warszawa 2007.
Krasny P., Ziarkowski D. (red.), Sztuka i podróżowanie. Studia teoretyczne i historyczno – artystyczne. Kraków 2009.
Fiut I. S., Rozważania o utworze muzealnym, [w;] Filozofia – Media – Ekologia, Kraków 1998.
Świecimski J., Ekspozycja muzealna jako twór architektoniczno-plastyczny, Kraków 1976.
Świecimski J., Forma i styl muzeów naukowych, [w:] Teka Architektury i Urbanistyki t. 5, 1971.
Wojnar I., Muzeum czyli trwanie obecności, Warszawa 1991.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak