Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przewodnictwo i pilotaż wycieczek
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-212-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Dryglas Diana (ddryglas@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Dryglas Diana (ddryglas@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Znajomość warsztatu wykonywania zawodu przewodnika turystycznego i pilota wycieczek. Umiejętność samodzielnego oprowadzania po Krakowie.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu przewodnictwa turystycznego i pilotażu wycieczek TR1A_W02, TR1A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna i rozumie standardy jakości usług w przewodnictwie turystycznym i pilotażu wycieczek TR1A_W02 Praca wykonana w ramach praktyki
M_W003 Zna najważniejsze regulacje prawne odnośnie przewodnictwa turystycznego i pilotażu wycieczek TR1A_W02 Aktywność na zajęciach
M_W004 Zna i rozumie kodeks etyki obowiązujący w przewodnictwie turystycznym i pilotażu wycieczek Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Umie nakreślić metodykę i techniki pracy przewodnika turystycznego i pilota wycieczek TR1A_U04, TR1A_U10 Praca wykonana w ramach praktyki
M_U002 Umie oprowadzić grupę po Krakowie TR1A_K06, TR1A_U01, TR1A_K01, TR1A_K10, TR1A_K04, TR1A_U06, TR1A_K05, TR1A_U07, TR1A_K07, TR1A_K02, TR1A_U02, TR1A_K09, TR1A_K08, TR1A_U08, TR1A_K03 Praca wykonana w ramach praktyki
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi umiejętnie kształtować własny wizerunek, tworzyć trwałe relacje interpersonalne i funkcjonować w grupie przejawiając umiejętności przywódcze. TR1A_K06, TR1A_U01, TR1A_K01, TR1A_U03, TR1A_K04, TR1A_U06, TR1A_U07, TR1A_K07, TR1A_K02, TR1A_U02, TR1A_K09, TR1A_K08, TR1A_U08, TR1A_K03 Praca wykonana w ramach praktyki
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu przewodnictwa turystycznego i pilotażu wycieczek - - - - - - + - - - -
M_W002 Zna i rozumie standardy jakości usług w przewodnictwie turystycznym i pilotażu wycieczek - - - - - - + - - - -
M_W003 Zna najważniejsze regulacje prawne odnośnie przewodnictwa turystycznego i pilotażu wycieczek - - - - - - + - - - -
M_W004 Zna i rozumie kodeks etyki obowiązujący w przewodnictwie turystycznym i pilotażu wycieczek - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie nakreślić metodykę i techniki pracy przewodnika turystycznego i pilota wycieczek - - - - - - + - - - -
M_U002 Umie oprowadzić grupę po Krakowie - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi umiejętnie kształtować własny wizerunek, tworzyć trwałe relacje interpersonalne i funkcjonować w grupie przejawiając umiejętności przywódcze. - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:

1. Pojęcia i zagadnienia z zakresu przewodnictwa turystycznego i pilotażu wycieczek (2 h),
2. Metodyka i technika pracy przewodnika turystycznego i pilota wycieczek( 12 h),
3. Standardy jakości usług w przewodnictwie turystycznym i pilotażu (10 h),
4. Kodeks etyki obowiązujący w przewodnictwie turystycznym i pilotażu wycieczek ( 2 h),
5. Prawne uwarunkowania pracy przewodnika turystycznego i pilota wycieczek(2 h)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach praktycznych 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest wypadkową trzech ocen: oceny za frekwencję, oceny za aktywność podczas zajęć oraz oceny z wystąpienia/prezentacji podczas ćwiczeń w terenie.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw obsługi ruchu turystycznego

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Etyka przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, 2010, red. Z. Kruczek, Proksenia, Kraków
Jakość usług w pilotażu i przewodnictwie, 2009, red. Z. Kruczek, Proksenia, Kraków
Kompendium pilota wycieczek, 2007, red. Z. Kruczek, Proksenia, Kraków
Kruczek Z., Wajdzik M., 2009, Metodyka i technika pracy pilota-rezydenta, Proksenia, Kraków
Pilotaż i przewodnictwo w krajach Unii Europejskiej, 2007, red. Z. Kruczek, Proksenia, Kraków
Piloci i przewodnicy na styku kultur, 2011, red. Z. Kruczek, Proksenia, Kraków

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

P. Różycki, D. Dryglas,(2014) Trekking as a phenomenon of tourism in the modern world , Acta Geoturistica ; ISSN 1338-2292. vol. 5 no. 1, s. 24–40.

Informacje dodatkowe:

Osobą odpowiedzialną za moduł i prowadzącą zajęcia jest Dr D. Dryglas
Termin zaliczenia przedmiotu pokrywa się z wystąpieniem/prezentacją podczas ćwiczeń terenowych.