Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ekonomika turystyki i rekreacji
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-301-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Woźniak Maciej (mwozniak@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Woźniak Maciej (mwozniak@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu ekonomiki turystyki, jak również z obszaru marketingu i przedsiębiorczości TR1A_W07, TR1A_W02 Egzamin
M_W002 Zna i rozumie specyfikę branży turystycznej w ujęciu rynku świadczenia usług i lokowania produktu na rynku. TR1A_K10, TR1A_K07 Referat
Umiejętności
M_U001 Potrafi ocenić rolę turystyki w zrównoważonym rozwoju kraju. TR1A_U16, TR1A_U01, TR1A_U09 Egzamin
M_U003 Potrafi rozpoznać mierzalne i niemierzalne efekty rozwoju turystyki. TR1A_U16, TR1A_U09, TR1A_U03 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi ocenić efekty oddziaływania turystyki na gospodarkę TR1A_K06, TR1A_K02 Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu ekonomiki turystyki, jak również z obszaru marketingu i przedsiębiorczości + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie specyfikę branży turystycznej w ujęciu rynku świadczenia usług i lokowania produktu na rynku. - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi ocenić rolę turystyki w zrównoważonym rozwoju kraju. + - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi rozpoznać mierzalne i niemierzalne efekty rozwoju turystyki. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi ocenić efekty oddziaływania turystyki na gospodarkę + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Gospodarka turystyczna i rynek turystyczny – 1h

2. Podaż turystyczna oraz mierniki podaży turystycznej – 1h

3. Popyt turystyczny oraz mierniki popytu turystycznego – 1h

4. Produkt i cena na rynku turystycznym – 3h

5. Elementy analizy rynku i przedsiębiorstwa turystycznego – 2h

6. Polityka państwa wobec przedsiębiorstw z sektora turystyki i rekreacji – 4h

7. Turystyka międzynarodowa – 2h

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Dobra i usługi jako podstawowe kategorie ekonomiczne konsumpcji turystycznej -2h

2. Efektywność ekonomiczna usług turystycznych i rekreacyjnych – 4h.

3. Inwestycje w turystyce i rekreacji, źródła ich finansowania 4h.

4. Biznes plan przedsięwzięć w turystyce i rekreacji 4h.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 105 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składa się: ocena z egzaminu (60%) oraz ocena z zaliczenia ćwiczeń (40%).
Do egzaminu dopuszczenie są studenci, którzy uzyskali zaliczenie z ćwiczeń.

W przypadku uzyskania oceny pozytywnej w pierwszym terminie poprawkowym ulega ona obniżeniu o 0,5 stopnia. W przypadku uzyskania oceny pozytywnej w drugim terminie poprawkowym ulega ona natomiast obniżeniu o 1 stopień.

Ocena z ćwiczeń wystawiana jest na podstawie liczby punktów uzyskanych za:
- jedno kolokwium,
- aktywność na ćwiczeniach,
- przygotowanie business planu przedsiębiorstwa działającego na rynku turystycznym i/lub rekreacyjnym.
Student ma prawo do dwóch zaliczeń poprawkowych, które będą miały formę kolokwium. Zostaną one ustalone w czasie części podstawowej sesji egzaminacyjnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość zagadnień ekonomii i przedsiębiorczości.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Panasiuk A., Ekonomika turystyki i rekreacji, PWN,wydanie drugie, Warszawa 2011.
2. Rapacz A., Przedsiębiorstwo turystyczne, Difin, Warszawa 2007.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. System wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce — Support system for small and medium sized enterprises in Poland / Maciej WOŹNIAK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 202, 1 s., 3 k. złoż.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2. Inkubatory przedsiębiorczości jako czynniki rozwoju firm — Business incubators as drivers for development of enterprises / Maciej WOŹNIAK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków
3. Formy pomocy MŚP w dostępie do zewnętrznych źródeł kapitału własnego — [Support instruments for SMEs access to external sources of own capital] / WOŹNIAK Maciej // Problemy Jakości ;2012 nr 7/8, s. 47–50

Informacje dodatkowe:

Zaległości powstałe z powodu nieobecności studenta, które zostały usprawiedliwione:
- zwolnieniem lekarskim,
- potwierdzeniem udziału w pracach koła naukowego,
- potwierdzeniem reprezentowania AGH podczas zawodów sportowych,
muszą być wyrównane w następujący sposób:
a) dodatkowe, samodzielne studiowanie tematyki zajęć oraz kontakt z prowadzącym zajęcia podczas godzin konsultacyjnych lub
b) uczestniczenie w zajęciach z inną grupą (jeżeli jest taka możliwość)