Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Turystyka kwalifikowana
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-303-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Różycki Paweł (itrozycki@o2.pl)
Osoby prowadzące:
dr Różycki Paweł (itrozycki@o2.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Rozumie podstawowe zagadnienia związane z rodzajami turystyki kwalifikowanej TR1A_W07, TR1A_W02 Kolokwium
M_W002 Zna podstawowe rodzaje turystyki kwalifikowanej TR1A_W07 Udział w dyskusji
M_W003 Potrafi zachować zasady bezpieczeństwa w turystyce kwalifikowanej TR1A_W14 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi projektować i organizować imprezy turystyki kwalifikowanej TR1A_U10 Udział w dyskusji
M_U002 Potrafi łączyć w pakiecie formy turystyki aktywnej z innymi rodzajami turystyki TR1A_U02, TR1A_U03 Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem i samodzielnie poszerzać wiedzę na jego temat TR1A_K06 Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Rozumie podstawowe zagadnienia związane z rodzajami turystyki kwalifikowanej - - - - - - + - - - -
M_W002 Zna podstawowe rodzaje turystyki kwalifikowanej - - - - - - + - - - -
M_W003 Potrafi zachować zasady bezpieczeństwa w turystyce kwalifikowanej - - - - - - + + - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi projektować i organizować imprezy turystyki kwalifikowanej - - - - - - + + - - -
M_U002 Potrafi łączyć w pakiecie formy turystyki aktywnej z innymi rodzajami turystyki + - - - - - - + - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem i samodzielnie poszerzać wiedzę na jego temat + - - - - - - + - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Zagadnienia teoretyczne z zakresu turystyki kwalifikowanej. Problematyka terminologiczna. Proces krystalizowania się poglądów dotyczących turystyki kwalifikowanej. Bezpieczeństwo turystyce kwalifikowanej. Przegląd definicji krajowych i zagranicznych. Związki z polityką produktu turystycznego w Polsce. Walory w turystyce specjalistycznej. Turystyka kwalifikowana w Polsce. Rodzaje turystyki kwalifikowanej w Polsce. Etapy organizowania imprez w turystyce kwalifikowanej. Programowanie imprez w turystyce kwalifikowanej. Kalkulacja imprez w turystyce kwalifikowanej. Nowoczesne formy turystyki kwalifikowanej. Współpraca instytucji i regionów na polu turystyki kwalifikowanej. Branża firm i jednostek zajmujących się turystyką kwalifikowaną. Turystyka kwalifikowana piesza, nizinna i górska. Turystyka rowerowa. Trekking – rodzaje trekkingu. Turystyka ekologiczna. Turystyka wodna i jej formy. Specjalistyczne formy powietrzne. Łowiectwo, wędkarstwo. Metodyka prowadzenia imprez. Turystyka speleologiczna. Nowatorskie formy turystyki kwalifikowanej. Zasady bezpieczeństwa. Turystyka narciarska i inne formy zimowe. Turystyka egzotyczna i ekstremalna. Przygotowanie imprezy i obór trasy.

Zajęcia praktyczne:

Zagadnienia teoretyczne z zakresu turystyki kwalifikowanej. Problematyka terminologiczna. Proces krystalizowania się poglądów dotyczących turystyki kwalifikowanej. Bezpieczeństwo turystyce kwalifikowanej. Przegląd definicji krajowych i zagranicznych. Związki z polityką produktu turystycznego w Polsce. Walory w turystyce specjalistycznej. Turystyka kwalifikowana w Polsce. Rodzaje turystyki kwalifikowanej w Polsce. Etapy organizowania imprez w turystyce kwalifikowanej. Programowanie imprez w turystyce kwalifikowanej. Kalkulacja imprez w turystyce kwalifikowanej. Nowoczesne formy turystyki kwalifikowanej. Współpraca instytucji i regionów na polu turystyki kwalifikowanej. Branża firm i jednostek zajmujących się turystyką kwalifikowaną. Turystyka kwalifikowana piesza, nizinna i górska. Turystyka rowerowa. Trekking – rodzaje trekkingu. Turystyka ekologiczna. Turystyka wodna i jej formy. Specjalistyczne formy powietrzne. Łowiectwo, wędkarstwo. Metodyka prowadzenia imprez. Turystyka speleologiczna. Nowatorskie formy turystyki kwalifikowanej. Zasady bezpieczeństwa. Turystyka narciarska i inne formy zimowe. Turystyka egzotyczna i ekstremalna. Przygotowanie imprezy i obór trasy.

Zajęcia terenowe:

Metodyka prowadzenia imprez turystyki kwalifikowanej w terenie ze szczególnym uwzględnieniem turystyki górskiej i trekkingu. Zasady bezpieczeństwa w turystyce kwalifikowanej podczas zajęć w terenie. Etapy organizowania i prowadzenia imprez turystycznych w terenie górskim i wyżynnym. Zasady programowania imprez turystyki kwalifikowanej podczas zajęć w terenie. Elementy ekologii w czasie zajęć terenowych. Nowatorskie formy turystyki kwalifikowanej oraz zagospodarowania czasu wolnego w turystyce kwalifikowanej.

Zajęcia w terenie dla każdej z grup dziekańskich będą się odbywały w ciągu dwóch dni z noclegiem w terenie.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 126 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w zajęciach praktycznych 14 godz
Udział w zajęciach terenowych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 50 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z ćwiczeń i egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza ogólna zdobyta na poziomie szkoły średniej oraz znajomość teoretycznych podstaw turystyki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Różycki P., Zarys wiedzy o turystyce, Proksenia, Kraków, 2009
Merski J., Warecka J., Turystyka kwalifikowana. Turystyka aktywna, Almamer, Warszawa, 2009
Łobożewicz T., Turystyka kwalifikowana, Kraj, Warszawa, 1983
Andrejuk A., Turystyka aktywna, rekreacyjna, specjalistyczna, warszawa, 1998
Gajewski J., Vademecum turysty pieszego, Kraj, Warszawa, 1984

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak