Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Obsługa ruchu turystycznego
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-304-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Różycki Paweł (itrozycki@o2.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady obsługi ruchu turystycznego TR1A_W07 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność obsługi ruchu turystycznego w różnych jego formach TR1A_U10 Udział w dyskusji
M_U002 Potrafi organizować imprezy turystyczne dla różnych segmentów klientów TR1A_U10 Udział w dyskusji
M_U003 Posiada umiejętność pilotowania wycieczek oraz udzielania informacji TR1A_U10 Egzamin
M_U004 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do realizacji wycieczek i pracy w biurze turystycznym TR1A_U12 Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada umiejętność pracy w zespole i z grupą turystów TR1A_K08, TR1A_K01 Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady obsługi ruchu turystycznego - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność obsługi ruchu turystycznego w różnych jego formach - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi organizować imprezy turystyczne dla różnych segmentów klientów - + - - - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejętność pilotowania wycieczek oraz udzielania informacji + - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do realizacji wycieczek i pracy w biurze turystycznym + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada umiejętność pracy w zespole i z grupą turystów + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Kultura obsługi i etyka zawodu. Działalność i organizacja biur podróży. Baza noclegowa w turystyce. Baza gastronomiczna w turystyce. Transport w turystyce. pilotaż wycieczek. Przewodnictwo turystyczne. ubezpieczenia turystyczne. Umowy w turystyce. Organizacja imprez turystycznych. Obsługa podróżnicza. Sprzedaż imprezy turystycznej. Systemy rezerwacyjne w biurze podróży. Reklamacja imprezy turystycznej.

Ćwiczenia audytoryjne:

Kultura obsługi i etyka zawodu. Działalność i organizacja biur podróży. Baza noclegowa w turystyce. Baza gastronomiczna w turystyce. Transport w turystyce. pilotaż wycieczek. Przewodnictwo turystyczne. ubezpieczenia turystyczne. Umowy w turystyce. Organizacja imprez turystycznych. Obsługa podróżnicza. Sprzedaż imprezy turystycznej. Systemy rezerwacyjne w biurze podróży. Reklamacja imprezy turystycznej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 126 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Udział w wykładach 28 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych na ćwiczeniach i z egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza z zakresu turystyki zdobyta w trakcie studiów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa
1. Kruczek Z. (red.) , Obsługa ruchu turystycznego, Proksenia, Kraków, 2011
2. Kruczek Z., Kompendium pilota wycieczek, Proksenia, Kraków, 2011
3. Mayer B., (red.) Obsługa ruchu turystycznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006

Literatura uzupełniająca
1. Yale P., Działalność turoperatorska, Wydawnictwo Wiedza i Życie, Warszawa, 2001
2. Brewczyńska-Sternal J., Kamzik M., Obsługa ruchu turystycznego. Ćwiczenia, Proksenia, Kraków, 2011

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak