Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metodologia badań marketingowych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-305-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Cichoń Dariusz (darek4224@tlen.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Cichoń Dariusz (darek4224@tlen.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Wymienia i definiuje funkcje i cele badań marketingowych TR1A_W12 Egzamin
M_W002 Wymienia i definiuje etapy i rodzaje badań marketingowych TR1A_W12 Egzamin
M_W003 Wymienia podstawowe zagadnienia teoretyczne z marketingu TR1A_W01 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać badania marketingowe i sporządzić raport TR1A_U09 Projekt
M_U002 Umie wymieniać etapy badań marketingowych dostosowanych do potrzeb i preferencji konsumentów. TR1A_U02 Projekt
M_U003 Potrafi zaprojektować ankietę badawczą działań na potrzeby badań marketingowych TR1A_U07 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współpracować w zespole odpowiedzialnym za wykonanie projektu TR1A_K02, TR1A_K01 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Wymienia i definiuje funkcje i cele badań marketingowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Wymienia i definiuje etapy i rodzaje badań marketingowych + - - - - - - - - - -
M_W003 Wymienia podstawowe zagadnienia teoretyczne z marketingu + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać badania marketingowe i sporządzić raport + - - - - - + - - - -
M_U002 Umie wymieniać etapy badań marketingowych dostosowanych do potrzeb i preferencji konsumentów. + - - - - - + - - - -
M_U003 Potrafi zaprojektować ankietę badawczą działań na potrzeby badań marketingowych + - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współpracować w zespole odpowiedzialnym za wykonanie projektu + - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Podstawowe zagadnienia marketingowe
Definicja i geneza badań
Cele i funkcje badań marketingowych
Zastosowania badań marketingowych
Rodzaje badań marketingowych
Etapy projektowania badań marketingowych
Rodzaje i metody doboru próby badawczej
Wybór przedmiotu badań marketingowych.
Przygotowanie badań.
Konstrukcja ankiety badawczej.
Przeprowadzenie badań ankietowych.
Opracowanie wyników ankietowych.

Zajęcia praktyczne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 107 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Udział w zajęciach praktycznych 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa składa się z zaliczenia tematyki wykładów 40% i zaliczania projektu 50 % aktywność na zajęciach 10 %.
Zaliczenie tematyki wykładów – średnia arytmetyczna na podstawie egzaminu, aktywność na zajęciach, zaliczenie projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kaczmarczyk S, Badania marketingowe. Podstawy metodyczne,Wydawnictwo PWE, Warszawa 2011.
Hague P, Hague N., Caron-Ann M., Badania rynkowe w praktyce, Wydawnictwo Helion, 2005.
Briggs S, Marketing w turystyce, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2003
Kędzior Z, Kracz K, Badania marketingowe w praktyce, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2007.
Kędzior Z, Badania rynku. Metody, zastosowania, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2005.
Kaden R. J, Badania marketingowe, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2008.
Kotler Ph., Armstrong G., Marketing, Wolters Kluwers Polska, Warszawa 2012.
Pender L, Sharpley R, Zarządzanie turystyką, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2008.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Forma sprawdzenia efektów kształcenia:
Zaliczenie co najmniej jednego z kolokwium z tematyki wykładów
Zaliczenie projektu
Student może przystąpić w jednokrotnie do poprawy kolokwium.