Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy mineralogii, petrografii i gemmologii
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-307-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Łodziński Marek (mareklodz@poczta.onet.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Łodziński Marek (mareklodz@poczta.onet.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie najważniejsze pojęcia z zakresu mineralogii, petrografii i gemmologii. TR1A_W02, TR1A_W01 Kolokwium
M_W002 Potrafi scharakteryzować cechy fizyczne minerału. TR1A_W02, TR1A_W01 Kolokwium
M_W003 Ma wiedzę na temat nowoczesnych metod badania minerałów i skał. TR1A_W02 Kolokwium
M_W004 Zna klasyfikacje i charakterystykę ogólną skał magmowych, osadowych i metamorficznych. TR1A_W02 Kolokwium
M_W005 Zna występowanie w Polsce oraz spektakularne pod kątem turystyki wychodnie na świecie skał magmowych, osadowych i metamorficznych. TR1A_W02 Kolokwium
M_W006 Ma wiedzę na temat praktycznego wykorzystania przez człowieka wybranych minerałów i skał. TR1A_W02 Kolokwium
M_W007 Zna istniejące na rynku imitacje, kamienie poprawiane i syntezy kamieni szlachetnych oraz potrafi scharakteryzować gemmologicznie diament, szmaragd, rubin, szafir, inne kamienie kolorowe, perły, korale i skały ozdobne. TR1A_W02 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie najważniejsze pojęcia z zakresu mineralogii, petrografii i gemmologii. + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi scharakteryzować cechy fizyczne minerału. + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę na temat nowoczesnych metod badania minerałów i skał. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna klasyfikacje i charakterystykę ogólną skał magmowych, osadowych i metamorficznych. + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna występowanie w Polsce oraz spektakularne pod kątem turystyki wychodnie na świecie skał magmowych, osadowych i metamorficznych. + - - - - - - - - - -
M_W006 Ma wiedzę na temat praktycznego wykorzystania przez człowieka wybranych minerałów i skał. + - - - - - - - - - -
M_W007 Zna istniejące na rynku imitacje, kamienie poprawiane i syntezy kamieni szlachetnych oraz potrafi scharakteryzować gemmologicznie diament, szmaragd, rubin, szafir, inne kamienie kolorowe, perły, korale i skały ozdobne. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Blok mineralogiczny (5 wykładów po 2 h):
1. Mineralogia jako dziedzina naukowa i praktyczna dla człowieka. Zarys historii mineralogii. Pojęcia: minerał, kryształ, substancja mineralna (2 h).
2. Własności morfologiczne i fizyczne (mechaniczne i optyczne) minerałów (2 h).
3. Klasyfikacja chemiczna i strukturalna minerałów. Najważniejsze minerały skałotwórcze skał magmowych, osadowych i metamorficznych oraz ich znaczenie dla człowieka. Minerały krzemianowe i niekrzemianowe (2 h).
4. Najsłynniejsze minerały w dziejach ludzkości (2 h).
5. Nowoczesne metody badania minerałów (analityka składu chemicznego i fazowego): dyfraktometria rentgenowska, spektroskopia absorpcyjna w podczerwieni, mikrosonda rentgenowska (2 h).

Blok petrograficzny (5 wykładów po 2 h):
6. Zarys historii petrografii. Klasyfikacje skał w odniesieniu do skał budujących litosferę – geneza i procesy skałotwórcze (2 h).
7. Przegląd ważniejszych skał magmowych, występowanie ich w Polsce i znaczenie surowcowe. Najsłynniejsze na świecie wychodnie skał magmowych pod kątem turystyki (2 h).
8. Przegląd ważniejszych skał osadowych, występowanie ich w Polsce i znaczenie surowcowe. Najsłynniejsze na świecie wychodnie skał osadowych pod kątem turystyki (2 h).
9. Przegląd ważniejszych skał metamorficznych, występowanie ich w Polsce i znaczenie surowcowe. Najsłynniejsze na świecie wychodnie skał metamorficznych pod kątem turystyki (2 h).
10. Najważniejsze skały w dziejach ludzkości (2 h).

Blok gemmologiczny (5 wykładów po 2 h):
11. Podstawowe pojęcia gemologiczne. Jednostki stosowane w gemmologii: miary masy. Klasyfikacja 4C – cechy podlegające ocenie metrologicznej (barwa, czystość, szlif, masa). Rodzaje szlifów. Przykłady wyceny kamieni szlachetnych i ozdobnych według norm CIBJO (2 h).
12. Najcenniejsze kruszce: złoto, srebro i platyna. Próba kruszcu i cechy probiercze. Imitacje, kamienie poprawiane i syntetyczne. Nowoczesne metody syntetyzowania kamieni szlachetnych. Najsłynniejsze na świecie wyroby z kamieni szlachetnych i ozdobnych: galanteria kamienna, wyroby jubilerskie, gliptyka (kamea i intaglio) (2 h).
13. Cechy minerałów w charakterystyce gemmologicznej: barwa i inne cechy optyczne (połysk, przezroczystość, współczynniki załamania światła, dyspersja, luminescencja). Zjawiska iryzacji. Inkluzje. Charakterystyka gemmologiczna diamentów. Najważniejsze złoża diamentów na świecie. Syntezy, kamienie poprawiane i imitacje (2 h).
14. Charakterystyka gemmologiczna szmaragdów, rubinów i szafirów. Najważniejsze ich złoża na świecie. Syntezy, kamienie poprawiane i imitacje (2 h).
15. Charakterystyka gemmologiczna kamieni kolorowych (chryzoberyl, akwamaryn, topaz, turmalin i inne), pereł, opali i koralu oraz wybranych skał stosowanych w jubilerstwie. Najważniejsze ich złoża na świecie. Syntezy, kamienie poprawiane i imitacje. Symbolika, historia, wykorzystanie kamieni szlachetnych i ozdobnych w dziejach ludzkości (2 h).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną końcową z testu z wykładu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

1). Znajomość geografii na poziomie szkoły średniej
2). Znajomość podstaw geologii na poziomie I roku studiów dla kierunku TiR

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura do mineralogii:

Bolewski A., Manecki A. – Rozpoznawanie minerałów. WG 1990.
Bolewski A., Kubisz J., Manecki A., Żabiński W. – Mineralogia ogólna. WG W-wa 1990.
Bolewski A., Manecki A. – Mineralogia szczegółowa. PAE W-wa. 1993.
Deer W.A., Howie R.A., Zussman J. – An introduction to the Rock-Forming Minerals. London. 1992.
Kubisz J., Żabiński W. – Materiały do ćwiczeń z mineralogii. Skrypt AGH.
Manecki, A., Łodziński, M., Wrzak, J. – Glosariusz minerałów. Mineralpress Kraków, 2011.

Literatura do petrografii:

Bolewski A., Parachoniak W. – Petrografia, Warszawa 1990.
Chodyniecka L., Gabzdyl W., Kapuściński T. – Mineralogia i Petrografia dla Górników, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1993.
Łydka K. – Petrologia skał osadowych, Warszawa 1985.
MacKenzie W.S., Donaldson C.H., Guilford C. – Atlas of Igneous Rocks and their Textures, Longman. L. A. Raymond – Petrology. The Study of Igneous, Sedimentary & Metamorphic Rocks, 2nd ed., 2002.
Majerowicz A., Wierzchołowski B. – Petrologia skał magmowych, Warszawa 1990.
Manecki A., Muszyński M. (red.) – Przewodnik do petrografii. Wyd. AGH. Kraków 2008.
Ryka W., Maliszewska A. – Słownik Petrograficzny, Warszawa 1991.
Żaba J. – Ilustrowany słownik minerałów i skał, Katowice 2003.

Literatura do gemmologii:

Gunia P. – Gemmologia praktyczna dla geologów. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 1996.
Heflik W., Natkaniec-Nowak L. – Gemmologia czyli nauka o kamieniach szlachetnych i ozdobnych. Antykwa, Kraków, 1996.
Heflik W., Natkaniec-Nowak L. – Zarys Gemmologii. Skrypt AGH nr 1481, Wyd. II, 1996.
Heflik W., Natkaniec-Nowak L. – Gemmologia. Wyd. Antykwa, Kraków, 2011.
Łapot W. – Gemmologia ogólna. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 1999.
Łapot W. – Gemmologia szczegółowa – vademecum. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2000.
Sobczak T., Sobczak N. – Rzeczoznawstwo kamieni szlachetnych i ozdobnych. T. I. Wyd. Tomasz Sobczak, Warszawa, 2001.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Ocena końcowa jest oceną z testu