Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Góry Polski
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-308-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Waśkowska Anna (waskowsk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
dr hab. Waśkowska Anna (waskowsk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe definicje i pojęcia związane z górami, rozumie i potrafi wyjaśnić procesy prowadzące do powstawania gór TR1A_W02 Wynik testu zaliczeniowego,
Kolokwium
M_W002 Zna i potrafi scharakteryzować typy gór, umie opisać i ocenić atrakcyjność turystyczną wybranych pasm górskich Karpat, Sudetów, Gór Świętokrzyskich TR1A_W02 Wynik testu zaliczeniowego,
Kolokwium
M_W003 Potrafi scharakteryzować rozwój atmosfery, hydrosfery oraz świata organicznego na Ziemi, umie przypisać istotne wydarzenia do odpowiednich interwałów czasowych TR1A_U01, TR1A_U07 Kolokwium
M_W006 Zna zagrożenia dla przyrody gór polskich TR1A_W08, TR1A_W02 Wynik testu zaliczeniowego,
Kolokwium
Umiejętności
M_U003 Umie wskazać zależności w piętrowości zespołów florystycznych z czynnikami abiotycznymi w górach Polski TR1A_W02 Wynik testu zaliczeniowego,
Kolokwium
M_U004 Zna formy ochrony przyrody w polskich górach, potrafi je wskazac i scharakteryzować w poszczególnych pasmach górskich TR1A_W08, TR1A_W02 Wynik testu zaliczeniowego
M_U005 Potrafi ocenić atrakcyjność przyrodniczą gór polskich TR1A_W08, TR1A_W02 Wynik testu zaliczeniowego,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe definicje i pojęcia związane z górami, rozumie i potrafi wyjaśnić procesy prowadzące do powstawania gór + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i potrafi scharakteryzować typy gór, umie opisać i ocenić atrakcyjność turystyczną wybranych pasm górskich Karpat, Sudetów, Gór Świętokrzyskich + - - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi scharakteryzować rozwój atmosfery, hydrosfery oraz świata organicznego na Ziemi, umie przypisać istotne wydarzenia do odpowiednich interwałów czasowych - - - - - - - - - - -
M_W006 Zna zagrożenia dla przyrody gór polskich + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U003 Umie wskazać zależności w piętrowości zespołów florystycznych z czynnikami abiotycznymi w górach Polski + - - - - - - - - - -
M_U004 Zna formy ochrony przyrody w polskich górach, potrafi je wskazac i scharakteryzować w poszczególnych pasmach górskich + - - - - - - - - - -
M_U005 Potrafi ocenić atrakcyjność przyrodniczą gór polskich + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Ogólna charakterystyka geologiczno-geograficzna najważniejszych obszarów górskich Polski (Karpat, Sudetów i Gór świętokrzyskich). Przedstawienie podziałów Karpat, Sudetów i Gór Świętokrzyskich na poszczególne pasma górskie, przebiegi granic /3h/
2. Morfologia i budowa geologiczna wybranych pasm górskich z obszarów Karpat, Sudetów i Gór Świętokrzyskich /2h/
3. Historia poznania i zagospodarowania wybranych pasm górskich, ich atrakcje geoturystyczne /2h/
4. Czynniki warunkujące rozwój zespołów roślinnych, pięter roślinności w górach polskich oraz prowincji geobotanicznych, przedstawienie roli podłoża w rozwoju pokrycia roślinnego, sukcesja roślinna, cechy przystosowawcze roślin do życia w górach/4h/
5. Zagrożenia rodzimej roślinności, problem wprowadzania obcych gatunków do górskich zbiorowisk naturalnych /1h/
6. Fauna w górach polskich, gatunki charakterystyczne /1h/
7. Ochrona przyrody w górach polskich: parki narodowe, rezerwaty, pomniki przyrody, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt /1h/
8. Klimat gór polskich /1h/.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocena z testu z wykładu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość geografii fizycznej Polski, geologii ogólnej, podstaw biologii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Radwański K., Szymczak M. (red.) 2006. Atlas Gór Polski
Cykl przewodników turystycznych Oficyny wydawniczej Rewasz: Gorce, Beskid Niski, Beskid Sądecki, Beskid śląski, Bieszczady, Beskid Żywiecki
Garus R. 2007. Góry Świętokrzyskie. ExpressMap Warszawa
Skała C. 2008. Sudety praktyczny przewodnik. Wyd. Pascal Bielsko Biała.
Praca zbiorowa. 2006. Góry Polski. Wydawnictwo Kluszczyński. Kraków
Szafer W. Szata roślinna Polski. PWN
Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.), Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i Rośliny Kwiatowe. – Polska Akademia Nauk, Instytut Botaniki.
Piękoś-Mirkowa, Mirek, Atlas roślin chronionych, Multico.
Mirkowie i Zarębscy, Rośliny Gór Polskich, Multico.
Monografie przyrodnicze parków narodowych np. Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego, Mirek Z. (red.), TPN; Babiogórski Park Narodowy – monografia przyrodnicza Wołoszyn i in. (red.), Kraków; Bieszczadzki Park Narodowy – Monografie Bieszczadzkie – wybrane tomy itd…
Czasopisma – wybrane artykuły:
Ochrona Przyrody
Chrońmy Przyrodę Ojczystą

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Dopuszczalna jest dwukrotna poprawa oceny niedostatecznej.