Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Góry świata
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-309-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe definicje i pojęcia związane z górami i turystyką górską TR1A_W02 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Rozumie i potrafi objaśnić procesy prowadzące do powstawania gór TR1A_U01, TR1A_W02 Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Zna i potrafi scharakteryzować typy gór TR1A_U01, TR1A_W02 Wynik testu zaliczeniowego
M_W004 Potrafi scharakteryzować i wykazać walory turystyczne wybranych pasm górskich w Polsce TR1A_U01, TR1A_W02 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Potrafi scharakteryzować i wykazać walory turystyczne wybranych pasm górskich w Europie TR1A_U01 Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Potrafi scharakteryzować i wykazać walory turystyczne wybranych pasm górskich w różnych częściach świata TR1A_U01 Wynik testu zaliczeniowego
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe definicje i pojęcia związane z górami i turystyką górską + - - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie i potrafi objaśnić procesy prowadzące do powstawania gór + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i potrafi scharakteryzować typy gór + - - - - - - - - - -
M_W004 Potrafi scharakteryzować i wykazać walory turystyczne wybranych pasm górskich w Polsce + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi scharakteryzować i wykazać walory turystyczne wybranych pasm górskich w Europie + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi scharakteryzować i wykazać walory turystyczne wybranych pasm górskich w różnych częściach świata + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Definicja i pojęcie związane z górami. Procesy procesy prowadzące do powstawania i kształtowania gór (2 h).
2. Klasyfikacje i typy gór – charakterystyka (2 h).
3. Rola gór w historii ludzkości. (1 h)
4. Góry w turystyce (1 h).
5. Charakterystyka i walory turystyczne wybranych pasm górskich Polski (3 h)
6. Charakterystyka i walory turystyczne wybranych pasm górskich w Europie (Alpy, Pireneje, Góry Betyckie, Bałkany, Karpaty, Pindos) (5 h)
7. Charakterystyka i walory turystyczne wybranych pasm górskich Azji (Himalaje, Kaukaz, Hindukusz, Góry Południowo chińskie, Ałtaj, Góry Czerskiego) (4 h)
8. Charakterystyka i walory turystyczne wybranych pasm górskich Ameryki PN. (Góry Skaliste, Góry Kaskadowe, Appalachy, Sierra Madre ) (4 h)
9. Charakterystyka i walory turystyczne wybranych pasm górskich Ameryki Pd. (Andy, Góry Arctowskiego) (4 h)
10. Charakterystyka i walory turystyczne wybranych pasm górskich Afryki (Atlas, Góry Smocze, Ruwenzori, masywy wulkaniczne- Kilimandżaro Mt Kenia) (4 h)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z zaliczenia testu z wykładu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość geografii fizycznej Polski i świata, geologia ogólna w zakresie podstawowym

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Slegl J. i zespól. 2002. Góry Europy. Wyd. Horyzont
Slegl J. i zespól. 2002. Góry Azji. Wyd. Horyzont
Radwański K., Szymczak M. (red.) 2006. Atlas Gór Polski
Makowski J., 2006. Geografia fizyczna świata. Wyd. PWN Warszawa
Mytnik J., 1979. Geografia fizyczna. Części świata. Wyd. PWN Warszawa
Praca zbiorowa (red, E. Olszewska) 1999. Geografia powszechna. Ziemia, Muza

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak