Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona własności intelektualnej
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-311-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Pałosz Jerzy (palosz@poczta.onet.pl)
Osoby prowadzące:
dr Pałosz Jerzy (palosz@poczta.onet.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Wie, jakie dobra intelektualne należą do domeny publicznej, są więc ogólnodostępne, jakie zaś należą do domeny prywatnej i są chronione przez prawo autorskie/ prawo własności przemysłowej/know how. Zna podstawowe formy i zasady ochrony dóbr intelektualnych: utworów, rozwiązań, oznaczeń, know how TR1A_W15 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Wie, jakie są zasady przechodzenia majątkowych praw autorskich i praw do wynalazków ramach stosunku pracy, zasady nabywania i zbywania dóbr intelektualnych, udzielania i negocjowania licencji TR1A_W15 Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Potrafi monitorować zmiany zachodzące w prawie ochrony własności intelektualnej TR1A_W15 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Potrafi skutecznie zabezpieczyć prawnie swoje utwory/rozwiązania/know how TR1A_U03 Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Potrafi napisać podstawowe umowy z zakresu zarządzania własnością intelektualną TR1A_U09 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Umie korzystać z chronionych dóbr intelektualnych w sposób nienaruszający praw ochronnych. Wie, jakie są konsekwencje prawne naruszenia cudzych praw autorskich i praw pochodnych /patentowych/wzoru użytkowego, przemysłowego/oznaczeń/know how TR1A_K04 Wynik testu zaliczeniowego
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Wie, jakie dobra intelektualne należą do domeny publicznej, są więc ogólnodostępne, jakie zaś należą do domeny prywatnej i są chronione przez prawo autorskie/ prawo własności przemysłowej/know how. Zna podstawowe formy i zasady ochrony dóbr intelektualnych: utworów, rozwiązań, oznaczeń, know how + - - - - - - - - - -
M_W002 Wie, jakie są zasady przechodzenia majątkowych praw autorskich i praw do wynalazków ramach stosunku pracy, zasady nabywania i zbywania dóbr intelektualnych, udzielania i negocjowania licencji + - - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi monitorować zmiany zachodzące w prawie ochrony własności intelektualnej + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi skutecznie zabezpieczyć prawnie swoje utwory/rozwiązania/know how + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi napisać podstawowe umowy z zakresu zarządzania własnością intelektualną + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Umie korzystać z chronionych dóbr intelektualnych w sposób nienaruszający praw ochronnych. Wie, jakie są konsekwencje prawne naruszenia cudzych praw autorskich i praw pochodnych /patentowych/wzoru użytkowego, przemysłowego/oznaczeń/know how + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Pojęcie dóbr niematerialnych i ich historyczna ewolucja. Koncepcyjne dobra niematerialne. Domena publiczna i prywatna. Przedmioty ochrony: utwory, rozwiązania, oznaczenia, know how. Charakterystyka ochrony z prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej – podobieństwa i róznice. Specyfika ochrony know how – 2 h.
2. Utwory: rodzaje, dualistyczny system ochrony. Konsekwencje naruszenia osobistych praw autorskich i autorskich praw majątkowych – ochrona cywilno-prawna (dyrektywa Entforcement i jej implementacja w polskim prawie), ochrona z prawa karnego. Specyfika ochrony programów komputerowych. Dozwolone uzytki: osobisty i publiczny – 6 h.
3. Rozwiązania: ochrona patentowa, wzoru uzytkowego, wzoru przemysłowego. Zasady obrotu rozwiązaniami – licencje i ich rodzaje, przenoszenie praw majątkowych – 2 h.
4. Dysponowanie własnością intelektualną: twórczość pracownicza, podstawowe umowy z zakresu własności intelektualnej. Umowa o stworzenie utworu. Umowa o przeniesienie własności utworu. Źródła czerpania informacji o zmianach w ochronie własności intelektualnej – 4 h.
5. Omówienie efektów pracy własnej studentów w ramach zajęć praktycznych. Test końcowy – 1 h.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 29 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wynik testu końcowego z uwzględnieniem oceny wykonania projektu umowy i aktywności na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak wymagań wstępnych. Ze względu na szybko zmieniające się regulacje prawne studenci powinni na bieżąco zapoznawać się z publikacjami i stronami internetowymi wskazanymi przez wykładowcę. Ze względu na interaktywny sposób prowadzenia zajęć oczekiwana jest aktywność studentów mimo wykładowego charakteru zajęć.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. J.Barta, R.Markiewicz, Prawo autorskie, Wydawnictwo Oficyna, Warszawa 2010, rozdziały: III, IV, VII, VIII, IX, XII
(studenci mogą alternatywnie korzystać z podręcznika: R.Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, wydanie V, CH BECK, Warszawa 2008, z wyjątkiem rozdziałów: III.7, VII i IX pracy J.Barty i R.Markiewicza. 2. T.Szymanek, Umowy z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej, EWSPA 2009, rozdz.: 7.3 – 7.9, 8.2, 9 (całość)
2. Prawo Internetu. Wprowadzenie: P.Polański, wyd. I, CH BECK, Warszawa 2008, w szczególności rozdziały: I i LII Wprowadzenia.
3. WWW. Vagla.pl. (Ze względu na kompetencję prowadzącego ten serwis Piotra Waglowskiego, prawnika i specjalisty w sprawach Internetu, studenci powinni na bieżąco korzystać z tego serwisu)
4. T.Szymanek, Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki, EWSPA 2008, rozdz. 4.1. 4.2 do 4.2.2., 4.2.6.2, 4.3.2, 4.4.1a, 5 do 5.2.1.
5. L. Lessing, Wolna kultura, Warszawa 2005
6. A. Matlak, Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, Zakamycze 2004
7. R. Waglowski, Prawo w sieci. Zarys regulacji Internetu, Warszawa 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak