Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wulkany świata
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-313-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Łodziński Marek (mareklodz@poczta.onet.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Łodziński Marek (mareklodz@poczta.onet.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe definicje i pojęcia związane z wulkanizmem TR1A_W02 Kolokwium
M_W002 Rozumie procesy kształtujące wulkany na Ziemi TR1A_W02 Kolokwium
M_W003 Zna i potrafi scharakteryzować typy wulkanów TR1A_W02 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi scharakteryzować i wyjaśnić powstawanie produktów erupcji wulkanicznej TR1A_U01 Kolokwium
M_U002 Potrafi scharakteryzować i wykazać walory turystyczne wulkanów na terenie Europy TR1A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi scharakteryzować i wykazać walory turystyczne wybranych wulkanów z różnych części świata TR1A_U01 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe definicje i pojęcia związane z wulkanizmem + - - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie procesy kształtujące wulkany na Ziemi + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i potrafi scharakteryzować typy wulkanów + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi scharakteryzować i wyjaśnić powstawanie produktów erupcji wulkanicznej + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi scharakteryzować i wykazać walory turystyczne wulkanów na terenie Europy + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi scharakteryzować i wykazać walory turystyczne wybranych wulkanów z różnych części świata + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Wulkany. Podstawowe pojęcia i definicje. Produkty wulkaniczne (2 h)
Powstawanie wulkanów, typy wulkanów i zagrożenia (2 h)
Czynne i nieczynne wulkany Europy i ich wykorzystanie turystyczne (4 h)
Czynne i nieczynne wulkany oraz zjawiska wulkaniczne na terenie Ameryki Południowej i ich wykorzystanie turystyczne (2 h)
Czynne i nieczynne wulkany oraz zjawiska wulkaniczne na terenie Ameryki Południowej i ich wykorzystanie turystyczne (2 h)
Czynne i nieczynne wulkany na terenie Afryki i ich wykorzystanie turystyczne (2 h)
Wulkany Hawajów i ich atrakcyjność turystyczna (1 h)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocena z testu z wykładu i zadanego tematycznie eseju

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość geografii fizycznej Polski i świata oraz geologii ogólnej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Edmaier B. Jung-Huttl A. 1997. Wulkany. Wydawnictwo Debit. Bielsko Biała
Gałaś A. 2010. Wybuchy wulkanów. Erupcja Eyafjool Islandia. Nauka dla ciekawych nr. 2. AGH im. St. Staszica w Krakowie
Maślankiewicz K., 1963. Wulkany, Warszawa
Maślankiewicz K., 1976. Wulkany i człowiek. WSiP, Warszawa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Łodziński, M. (2010) „Geotouristic attractions of the Klyuchevskoy group volcanoes, North Kamchatka, Russia. Atrakcje geoturystyczne grupy wulkanów Kluczewskiej Sopki, północna Kamczatka, Rosja”. Geoturystyka, 1, (20), 51-63
2. Łodziński, M. (2011) „Geotouristic trail to the Mutnovsky and the Gorely volcanoes, South Kamchatka, Russia. Trasa geoturystyczna w rejonie wulkanów Mutnowski i Gorieły, Południowa Kamczatka, Rosja”. W: Słomka, T. (Red.) „Geotourism. A variety of aspects”, Wyd. AGH University of Science and Technology, International Association for Geotourism, Kraków, 151-161

Informacje dodatkowe:

Planuje się 3 terminy testu zaliczeniowego. Osoby mające więcej, niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności na wykładach są zobowiązane do przygotowania prezentacji multimedialnej na wybrany temat dotyczący regionu wulkanicznego w Polsce lub na świecie