Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Światowe Rezerwaty Biosfery
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-315-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Barniak Joanna (barniak@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Barniak Joanna (barniak@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna cele tworzenia rezerwatów biosfery oraz podstawy prawne TR1A_W04, TR1A_W02 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Zna podstawowe pojęcia związane z rezerwatami biosfery TR1A_W08, TR1A_W02, TR1A_W01 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Potrafi wymienić rezerwaty biosfery objęte jednocześnie ochroną w ramach konwencji międzynarodowych TR1A_W08, TR1A_W04, TR1A_W01 Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Potrafi wymienić i scharakteryzować niektóre rezerwaty biosfery na poszczególnych kontynentach TR1A_W01 Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest zainteresowany w samodzielnym poznawaniu wartości przyrodniczych rezerwatów biosfery TR1A_K03, TR1A_K06 Aktywność na zajęciach
M_K002 Rozumie potrzebę ochrony obszarów ze względu na ich cenne walory TR1A_K06 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna cele tworzenia rezerwatów biosfery oraz podstawy prawne + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe pojęcia związane z rezerwatami biosfery + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wymienić rezerwaty biosfery objęte jednocześnie ochroną w ramach konwencji międzynarodowych + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wymienić i scharakteryzować niektóre rezerwaty biosfery na poszczególnych kontynentach + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest zainteresowany w samodzielnym poznawaniu wartości przyrodniczych rezerwatów biosfery + - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę ochrony obszarów ze względu na ich cenne walory + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Rezerwat biosfery – podstawowe pojęcia, program UNESCO MAB (2h)
2. Rezerwaty biosfery w Polsce (4h)
3. Transgraniczne rezerwaty biosfery (4h)
4. Rezerwat biosfery w Afryce (2h)
5. Rezerwaty biosfery w Europie (6h)
6. Rezerwaty biosfery w Ameryce Północnej i Południowej (6h)
7. Rezerwaty biosfery w Azji (2h)
8. Rezerwaty biosfery chronione jednocześnie w ramach Ramsar Wetlands i World Heritage (4h)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z testu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawy nauk o środowisku

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

www.unesco.org

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

zaliczenie testu – termin podstawowy + dwa terminy poprawkowe