Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Krajoznawstwo
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-401-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Różycki Paweł (itrozycki@o2.pl)
Osoby prowadzące:
dr Różycki Paweł (itrozycki@o2.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe zagadnienia związane z krajoznawstwem TR1A_W02, TR1A_W01 Egzamin
M_W002 Ma ogólną wiedzę na temat walorów krajoznawczych TR1A_W01 Egzamin
M_W003 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę krajoznawczą do kreowania produktu turystycznego TR1A_U03 Egzamin
M_W004 Ma elementarną wiedzę o najnowszych tendencjach w ruchu krajoznawczym TR1A_W13 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi identyfikować elementy składowe wchodzące w skład krajoznawstwa TR1A_U01 Udział w dyskusji
M_U002 Posiada podstawową umiejętność poszukiwania i gromadzenia informacji z zakresu krajoznawstwa TR1A_K02, TR1A_U07 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe zagadnienia związane z krajoznawstwem + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma ogólną wiedzę na temat walorów krajoznawczych + - - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę krajoznawczą do kreowania produktu turystycznego + - - - - - - - - - -
M_W004 Ma elementarną wiedzę o najnowszych tendencjach w ruchu krajoznawczym + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi identyfikować elementy składowe wchodzące w skład krajoznawstwa + - - - - - + - - - -
M_U002 Posiada podstawową umiejętność poszukiwania i gromadzenia informacji z zakresu krajoznawstwa + - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Pojęcie krajoznawstwa i jego rola we współczesnym świecie. Krajoznawstwo jako wartość. Zarys rozwoju krajoznawstwa w Polsce. Krajoznawstwo źródłem tożsamości narodowej. Wybitne sylwetki i prekursorzy krajoznawstwa. Formy i kierunki działalności krajoznawczej. Metodyka krajoznawstwa.. Charakterystyka zasad i metod stosowanych w krajoznawstwie turystycznym. Metodyka organizowania i programowania krajoznawstwa turystycznego. Walory i atrakcje krajoznawcze na obszarze Polski i ich znaczenie dla turystyki. Interpretacja dziedzictwa. Metodyka prowadzenia imprez turystycznych z warsztatem krajoznawczym przewodnika i pilota wycieczek. Metodyk prowadzenia zajęć kulturalno rozrywkowych.

Zajęcia praktyczne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 102 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w zajęciach praktycznych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z ocen cząstkowych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza ogólna z zakresu geografii Polski zdobyta na poziomie szkoły średniej i w toku studiów oraz ogólna wiedza z zakresu turystyki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kruczek Z., Kurek A., Nowacki M., Krajoznawstwo. Teoria i metodyka, Proksenia, Kraków, 2010
Bieńczyk G., Krajoznawstwo i jego związki z turystyką, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa, 2003
Kruczek Z., Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, Kraków, 2010
Kruczek Z., Zmyślony P., Regiony turystyczne, Proksenia, Kraków, 2010
Kruczek Z. (red.), Kompendium pilota wycieczek, Proksenia, Kraków, 2011

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak