Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kartografia turystyczna
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-402-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Gałka Elżbieta (egalka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu klasyfikacji map wg. treści, skali, przeznaczenia i sposobu wykorzystania. Potrafi rozpoznać i zanalizować układy współrzędnych, rodzaje odwzorowań, zniekształcenia odwzorowawcze, znaki kartograficzne, nazwy geograficzne na mapach. Potrafi posługiwać się skalami pomiarowymi na poziomie jakościowym, porządkowym i ilościowym. TR1A_W02 Egzamin,
Projekt
M_W002 Student zna podstawowe deformacje i struktury tektoniczne ciągłe (warstwy poziome, pochylone, pionowe, odwrócone, fałd elementarny, łuska, skiba, płaszczowina) i nieciągłe (uskoki, fleksura, cios, kliważ, struktury załomowo-uskokowe) w przekroju i obrazie intersekcyjnym. Rozpoznaje niezgodności sedymentacyjne i piętra strukturalne. TR1A_W02 Egzamin,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Student zna zasady zbierania danych literaturowych i pozyskiwanie danych przestrzennych. Potrafi wprowadzić dane na mapę danych i zaktualizować mapę. Ma wiedzę na temat metodyka i metody tworzenia map izoliniowych. Ma podstawową wiedzę z zakresu geograficznych systemów informacyjnych (GIS) TR1A_U15 Egzamin,
Projekt
M_U002 Student zna jakościowe i ilościowe metody prezentacji kartograficznej, metody prezentacji stosowane na mapach turystycznych i planach miast, sposoby prezentacji rzeźby terenu. Posiada orientację w terenie. Potrafi posługiwać się krokówką kompasową, pomiarami GPS, porównać mapę z faktycznym obrazem w terenie. TR1A_U15 Egzamin,
Projekt
M_U003 Student zna zasady zbierania danych literaturowych i pozyskiwanie danych przestrzennych. Potrafi wprowadzić dane na mapę danych i zaktualizować mapę. Ma wiedzę na temat metodyka i metody tworzenia map izoliniowych. Ma podstawową wiedzę z zakresu geograficznych systemów informacyjnych (GIS). TR1A_U15 Egzamin,
Projekt
M_U004 Student ma znajomość pojęć takich jak: warstwa, soczewka, strop i spąg, miąższość rzeczywista i pozorna, linia intersekcyjna, wychodnia a także: zasada superpozycji i przecinania; azymut, kierunki kardynalne; parametry dwu- i trójczłonowe zalegania powierzchni geologicznych – zapis i symbole graficzne. Student zna budowę kompasu geologicznego, pomiary parametrów kompasem geologicznym. TR1A_U15 Egzamin,
Projekt
M_U005 Student potrafi określić konstrukcyjnie parametry zalegania powierzchni geologicznych z obrazu intersekcyjnego a także konstruować obrazy intersekcyjne na podstawie pomiarów parametrów zalegania. Potrafi wykonać przekroj morfologiczny i geologiczny normalny i przewyższony, prostopadły do rozciągłości i skośny, normalny i przewyższony. TR1A_U15 Egzamin,
Projekt
M_U006 Student posiada umiejętność rozpoznania i opisu intruzji magmowych i pokryw lawowych w przekroju i w obrazie intersekcyjnym opraz określić ich wiek z obrazu intersekcyjnego i przekroju. TR1A_U15 Egzamin,
Projekt
M_U007 Student potrafi czytać mapę geologiczną z objaśnieniami. TR1A_U15 Egzamin,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu klasyfikacji map wg. treści, skali, przeznaczenia i sposobu wykorzystania. Potrafi rozpoznać i zanalizować układy współrzędnych, rodzaje odwzorowań, zniekształcenia odwzorowawcze, znaki kartograficzne, nazwy geograficzne na mapach. Potrafi posługiwać się skalami pomiarowymi na poziomie jakościowym, porządkowym i ilościowym. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe deformacje i struktury tektoniczne ciągłe (warstwy poziome, pochylone, pionowe, odwrócone, fałd elementarny, łuska, skiba, płaszczowina) i nieciągłe (uskoki, fleksura, cios, kliważ, struktury załomowo-uskokowe) w przekroju i obrazie intersekcyjnym. Rozpoznaje niezgodności sedymentacyjne i piętra strukturalne. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student zna zasady zbierania danych literaturowych i pozyskiwanie danych przestrzennych. Potrafi wprowadzić dane na mapę danych i zaktualizować mapę. Ma wiedzę na temat metodyka i metody tworzenia map izoliniowych. Ma podstawową wiedzę z zakresu geograficznych systemów informacyjnych (GIS) + - - + - - - - - - -
M_U002 Student zna jakościowe i ilościowe metody prezentacji kartograficznej, metody prezentacji stosowane na mapach turystycznych i planach miast, sposoby prezentacji rzeźby terenu. Posiada orientację w terenie. Potrafi posługiwać się krokówką kompasową, pomiarami GPS, porównać mapę z faktycznym obrazem w terenie. + - - + - - - - - - -
M_U003 Student zna zasady zbierania danych literaturowych i pozyskiwanie danych przestrzennych. Potrafi wprowadzić dane na mapę danych i zaktualizować mapę. Ma wiedzę na temat metodyka i metody tworzenia map izoliniowych. Ma podstawową wiedzę z zakresu geograficznych systemów informacyjnych (GIS). + - - + - - - - - - -
M_U004 Student ma znajomość pojęć takich jak: warstwa, soczewka, strop i spąg, miąższość rzeczywista i pozorna, linia intersekcyjna, wychodnia a także: zasada superpozycji i przecinania; azymut, kierunki kardynalne; parametry dwu- i trójczłonowe zalegania powierzchni geologicznych – zapis i symbole graficzne. Student zna budowę kompasu geologicznego, pomiary parametrów kompasem geologicznym. + - - + - - - - - - -
M_U005 Student potrafi określić konstrukcyjnie parametry zalegania powierzchni geologicznych z obrazu intersekcyjnego a także konstruować obrazy intersekcyjne na podstawie pomiarów parametrów zalegania. Potrafi wykonać przekroj morfologiczny i geologiczny normalny i przewyższony, prostopadły do rozciągłości i skośny, normalny i przewyższony. + - - + - - - - - - -
M_U006 Student posiada umiejętność rozpoznania i opisu intruzji magmowych i pokryw lawowych w przekroju i w obrazie intersekcyjnym opraz określić ich wiek z obrazu intersekcyjnego i przekroju. + - - + - - - - - - -
M_U007 Student potrafi czytać mapę geologiczną z objaśnieniami. + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Program, definicje, literatura. Klasyfikacja map wg. treści, skali, przeznaczenia i sposobu wykorzystania mapa ogólnogeograficzna a mapa tematyczna; Rodzaje map geologicznych i turystycznych, mapy geologiczne, paleogeograficzne, geologiczno-turystyczne, geoturystyczne.Skala mapy; Układy współrzędnych, pojęcie odwzorowania i rodzaje odwzorowań, zniekształcenia odwzorowawcze; Znaki kartograficzne, nazwy geograficzne na mapach, skale pomiarowe na poziomie jakościowym, porządkowym i ilościowym, zmienne graficzne;
Jakościowe metody prezentacji kartograficznej: sygnatur jakościowych, zasięgów, powierzchniowa; Ilościowe metody prezentacji kartograficznej: sygnatur ilościowych, kropkowa, kartodiagram, kartogram, izolinii; Metody prezentacji stosowane na mapach turystycznych i planach miast; Sposoby prezentacji rzeźby terenu: cieniowania, poziomicowa, warstwobarwna; Orientacja w terenie, krokówka kompasowa, Pomiary GPS, porównanie mapy z faktycznym obrazem w terenie.
Zbieranie danych literaturowych. Pozyskiwanie danych przestrzennych. Źródła danych przestrzennych. Obrazy satelitarne, zdjęcia lotnicze, skaning laserowy. Systemy satelitarne. Wykorzystanie danych geodezyjnych. Wprowadzanie danych. Aktualizacja mapy. Metodyka i metody tworzenia map izoliniowych, Metodyka tworzenia map paleogeograficznych. Wprowadzenie do GIS. Definicje, rozwinięcie pojęcia GIS i innych skrótów używanych na określenie systemów. Sporządzanie i używanie GIS.
Parametry zalegania powierzchni geologicznych i ich konstrukcyjne określanie. Budowa i pomiary kompasem geologicznym.
Zasada superpozycji i przecinania. Niezgodności sedymentacyjne i piętra strukturalne.
Klasyfikacja deformacji tektonicznych ciągłych i nieciągłych, oraz intruzji magmowych i pokryw lawowych, ich obrazy intersekcyjne.
Konstruowanie obrazów intersekcyjnych podstawowych struktur tektonicznych na podstawie zadanych i wyliczonych parametrów.
Przekrój geologiczny – prostopadły do rozciągłości i skośny, normalny i przewyższony; zasady konstruowania.
Rozpoznanie budowy geologicznej (charakteru i wieku deformacji tektonicznych i przejawów działalności magmowej i metamorficznej) na podstawie mapy geologicznej i przekroju geologicznego.

Ćwiczenia projektowe:

Program, definicje, literatura. Klasyfikacja map wg. treści, skali, przeznaczenia i sposobu wykorzystania mapa ogólnogeograficzna a mapa tematyczna; Rodzaje map geologicznych i turystycznych, mapy geologiczne, paleogeograficzne, geologiczno-turystyczne, geoturystyczne.Skala mapy; Układy współrzędnych, pojęcie odwzorowania i rodzaje odwzorowań, zniekształcenia odwzorowawcze; Znaki kartograficzne, nazwy geograficzne na mapach, skale pomiarowe na poziomie jakościowym, porządkowym i ilościowym, zmienne graficzne;
Jakościowe metody prezentacji kartograficznej: sygnatur jakościowych, zasięgów, powierzchniowa; Ilościowe metody prezentacji kartograficznej: sygnatur ilościowych, kropkowa, kartodiagram, kartogram, izolinii; Metody prezentacji stosowane na mapach turystycznych i planach miast; Sposoby prezentacji rzeźby terenu: cieniowania, poziomicowa, warstwobarwna; Orientacja w terenie, krokówka kompasowa, Pomiary GPS, porównanie mapy z faktycznym obrazem w terenie.
Zbieranie danych literaturowych. Pozyskiwanie danych przestrzennych. Źródła danych przestrzennych. Obrazy satelitarne, zdjęcia lotnicze, skaning laserowy. Systemy satelitarne. Wykorzystanie danych geodezyjnych. Wprowadzanie danych. Aktualizacja mapy. Metodyka i metody tworzenia map izoliniowych, Metodyka tworzenia map paleogeograficznych. Wprowadzenie do GIS. Definicje, rozwinięcie pojęcia GIS i innych skrótów używanych na określenie systemów. Sporządzanie i używanie GIS.
Parametry zalegania powierzchni geologicznych i ich konstrukcyjne określanie. Budowa i pomiary kompasem geologicznym.
Zasada superpozycji i przecinania. Niezgodności sedymentacyjne i piętra strukturalne.
Klasyfikacja deformacji tektonicznych ciągłych i nieciągłych, oraz intruzji magmowych i pokryw lawowych, ich obrazy intersekcyjne.
Konstruowanie obrazów intersekcyjnych podstawowych struktur tektonicznych na podstawie zadanych i wyliczonych parametrów.
Przekrój geologiczny – prostopadły do rozciągłości i skośny, normalny i przewyższony; zasady konstruowania.
Rozpoznanie budowy geologicznej (charakteru i wieku deformacji tektonicznych i przejawów działalności magmowej i metamorficznej) na podstawie mapy geologicznej i przekroju geologicznego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 131 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 45 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

OCENA KOŃCOWA = 0.6*ocena z egzaminu+0.4*ocena z ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

znajomość podstaw obsługi komputerów i systemu Windows

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

J. Pasławski (red.) Wprowadzenie do kartografii i topografii. Nowa Era 2010.
J. Pasławski Jak opracować kartogram. WGiSR UW 2003.J. Warszyńska, A. Jackowski, Podstawy Geografii Turyzmu. PWN Warszawa 1979. Rozdział Kartografia Turystyczna str. 315 – 323
Longley P., Goodchild M.,Maguire D. Rhind D.,„GIS. Teoria i praktyka”,
PWN, Warszawa, 2006.
Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., „GIS. Obszary zastosowań”, PWN, Warszawa, 2007.
M. J. Kraak, F. J. Ormeling. Kartografia – wizualizacja danych przestrzennych.Tłumaczenie: Wiesława Szyszkowska. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998
Jaroszewski W. (red.) (1986 i następne wydania) – „Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej”
Roniewicz P. (red.) (1999) – „Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej”
Dadlez R. & W. Jaroszewski (1994) – „Tektonika”
Jaroszewski W. (1980) – „Tektonika uskoków i fałdów”
Alexandrowucz S.W. (1959) – „Atlas do ćwiczeń z kartografii geologicznej”.
Guzik K. & Hakenbeg M. (1966) – „Zdjęcia geologiczne”.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak