Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Atrakcje geoturystyczne
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-404-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Bębenek Sławomir (bebenek@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Bębenek Sławomir (bebenek@geol.agh.edu.pl)
Rybar Pavol (rybar@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Poznanie sztandarowych atrakcji geoturystycznych Polski i Świata. Ocena atrakcyjności geoturystycznej obiektów, sposobu ich uprzystępnienia i wypromowania.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Umie podać klasyfikację obiektów geoturystycznych TR1A_W02, TR1A_U01 Egzamin
M_W002 Potrafi omówić walory geoturystyczne wybranego rejonu Polski i świata TR1A_W08, TR1A_U01 Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Umie przygotować wykaz i zestawić informacje o najsławniejszych obiektach geoturystycznych wybranych krajów świata oraz przedstawić ich genezę TR1A_U09 Prezentacja
M_U002 Potrafi dyskutować i uzasadniać swoje wybory najatrakcyjniejszych obiektów świata TR1A_U16 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K002 Potrafi zaproponować obiekt jako atrakcję geoturystyczną oraz umiejętnie go wypromować TR1A_K02, TR1A_K06 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Umie podać klasyfikację obiektów geoturystycznych + - - + - - - - - - -
M_W002 Potrafi omówić walory geoturystyczne wybranego rejonu Polski i świata + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie przygotować wykaz i zestawić informacje o najsławniejszych obiektach geoturystycznych wybranych krajów świata oraz przedstawić ich genezę + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi dyskutować i uzasadniać swoje wybory najatrakcyjniejszych obiektów świata + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K002 Potrafi zaproponować obiekt jako atrakcję geoturystyczną oraz umiejętnie go wypromować - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1.Klasyfikacja obiektów geoturystycznych
2.Skala makro: formy morfologiczne – góry, płaskowyże, doliny (kaniony), wybrzeża, pustynie, obszary powulkaniczne, rafy koralowe.
3.Skala mezo: naturalne formy krasowe, formy erozyjne, przełomy rzeczne, wodospady, cyrki lodowe, formy tektoniczne, profile odsłonięć; obiekty antropogeniczne – kopalnie, kamieniołomy, zasady przeróbki kopalin.
4.Skala mikro: skamieniałości, minerały, skały, struktury sedymentacyjne.
5.Najsławniejsze obiekty geoturystyczne Polski i świata.

Ćwiczenia projektowe:

Metodyka przygotowania prezentacji na temat walorów geoturystycznych wybranego rejonu świata. Metodyka opracowania Karty geostanowiska i Karty obiektu geoturystycznego – wzór. Źródła literatury, Internet, obróbka graficzna. Wykonanie i przedstawienie dwóch prezentacji. Wspólna dyskusja na temat sposobu prezentacji i zakresu merytorycznego. Ocena 2 indywidualnych prezentacji przez grupę.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 130 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią oceny z ćwiczeń (40%) i egzaminu z treści wykładu (60%).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw geografii regionalnej świata

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Makowski J. (red.), 2006. Geografia regionalna świata. Wyd.Nauk.PWN, Warszawa.
2.Mizerski W., 2006. Geologia regionalna kontynentów. Wyd.Nauk.PWN, Warszawa.
3.Moore R.J., 2001. Niezwykłe miejsca świata. Arkady.
4.Scarth A., Tanguy J.C., 2001. Volcanoes of Europe. Terra, England.
5.Słomka T. (red.), 2011. Geotourism – A variety of aspects. Kraków.
6.Słomka T. et al., 2006. Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce, Kraków.
7.Słomka T. et al., 2012. Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej, Kraków.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Bębenek S., 2006. Wybrane obiekty geoturystyczne w rejonie kanionu Colca w południowym Peru. Geoturystyka, nr 2(5)
Waśkowska A., Golonka J., Bębenek S., 2008. Jezioro Szkoderskie – osobliwość półwyspu bałkańskiego. Geoturystyka , nr 1(12)
Bębenek S. 2012. [w:] Słomka T. et al., 2012. Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej, Kraków.

Informacje dodatkowe:

Zajęcia kończą się egzaminem pisemnym z wiadomości z wykładów. Terminy egzaminów obejmują 1 termin podstawowy i 2 terminy poprawkowe. Terminy wszystkich kolokwiów są wspólne dla całego rocznika.
Nie ma obowiązku uczestniczenia w wykładzie, jednakże osoby obecne na 90% wykładów mają prawo do terminu “0” egzaminu.