Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zajęcia terenowe z kartografii turystycznej
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-406-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Stadnik Renata (stadnik@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr inż. Joniec Andrzej (ajoniec@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr inż. Stadnik Renata (stadnik@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o walorach i atrakcjach przyrodniczych, kulturowych i sportowo-rekreacyjnych. TR1A_W08 Wykonanie projektu
M_W002 Student zna metody stosowane w kartografii do lokalizacji obiektów w terenie, określania ich parametrów oraz wykonywania map. TR1A_W01 Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Na podstawie obserwacji terenowych student potrafi wykonać mapę atrakcji turystycznych i geoturystycznych obszaru badań. Umie sporządzić profile morfologiczne i przekroje geologiczne. TR1A_U07 Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi mierzyć i analizować parametry struktur geologicznych. TR1A_U07 Wykonanie projektu
M_U003 Student potrafi przeprowadzić obserwacje terenowe, zlokalizować i opisać atrakcje turystyczne i geoturystyczne. TR1A_U03, TR1A_U07 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w grupie i zaplanować prace terenowe, uwzględniając odpowiednie ramy czasowe. Potrafi na bieżąco uzupełniać nabytą wiedzę. Umie odpowiedzialnie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracować w terenie. TR1A_K10, TR1A_K05, TR1A_K03, TR1A_K06, TR1A_K01 Praca wykonana w ramach praktyki
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o walorach i atrakcjach przyrodniczych, kulturowych i sportowo-rekreacyjnych. - - - - - - - + - - -
M_W002 Student zna metody stosowane w kartografii do lokalizacji obiektów w terenie, określania ich parametrów oraz wykonywania map. - - - - - - - + - - -
Umiejętności
M_U001 Na podstawie obserwacji terenowych student potrafi wykonać mapę atrakcji turystycznych i geoturystycznych obszaru badań. Umie sporządzić profile morfologiczne i przekroje geologiczne. - - - - - - - + - - -
M_U002 Potrafi mierzyć i analizować parametry struktur geologicznych. - - - - - - - + - - -
M_U003 Student potrafi przeprowadzić obserwacje terenowe, zlokalizować i opisać atrakcje turystyczne i geoturystyczne. - - - - - - - + - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w grupie i zaplanować prace terenowe, uwzględniając odpowiednie ramy czasowe. Potrafi na bieżąco uzupełniać nabytą wiedzę. Umie odpowiedzialnie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracować w terenie. - - - - - - - + - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia terenowe:

Zajęcia terenowe polegają na skartowaniu zadanego obszaru badań. Studenci w grupach kilkuosobowych prowadzą obserwacje terenowe pod kątem atrakcji turystycznych i geoturystycznych, z jednoczesnym uaktualnianiem podkładów map topograficznych. Wykonują dokumentację atrakcji turystycznych i geoturystycznych. Szczegółowo opisują odsłonięcia geologiczne i wykonują proste pomiary geologiczne za pomocą kompasu. Efektem zajęć jest opracowanie mapy atrakcji turystycznych i geoturystycznych z proponowaną trasą turystyczną, sporządzenie profilu morfologicznego i przekroju geologicznego oraz wykonanie części opisowej do mapy.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach terenowych 45 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

OCENA KOŃCOWA = 0.5*ocena z egzaminu+0.5*ocena z ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu geologii ogólnej. Wiedza teoretyczna z zakresu sposobów pomiarów terenowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Medyńska-Gulij B., 2011. Kartografia i geowizualizacja. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Pasławski J. (red.), 2010. Wprowadzenie do kartografii i topografii. Nowa Era Sp. z o.o. Redakcja Kartograficzna, Wrocław.
Roniewicz P., 1999. Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej. Polska Agencja Ekologiczna S.A., Warszawa.
Saliszczew K. A., 1998. Kartografia ogólna. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Stadnik R., 2001 – Środowisko sedymentacji warstw krośnieńskich serii dukielskiej w paśmie Koniaków – Kamesznica (Beskid Śląski, Karpaty Zachodnie). Geologia, 27, 1: 111-126.
Stadnik R., 2007 – Wykształcenie facjalne warstw krośnieńskich w oknie tektonicznym Mszany Dolnej (Polskie Karpaty zachodnie). Geologia, 33, 4: 375-393.
Stadnik R., 2009 – Rozwój sedymentacji warstw cergowskich jednostki grybowskiej (kamieniołom w Klęczanach, zachodnie Karpaty fliszowe). Kwartalnik Geologia AGH, 35, 2/1: 23-29.
Waśkowska A., Stadnik R. & Miśkiewicz K., 2010 – Las Gościbia krainą kaskad i wodospadów. The Las Gościbia – land of cascades and waterfalls. Geoturystyka 3 (22): 29-36

Informacje dodatkowe:

Podstawą do zaliczenia przedmiotu jest udział w zajęciach terenowych oraz wykonanie mapy atrakcji turystycznych i geoturystycznych z proponowaną trasą turystyczną zadanego obszaru, sporządzenie profilu morfologicznego i przekroju geologicznego oraz wykonanie części opisowej do mapy.