Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kamień w budownictwie i architekturze
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-407-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Rajchel Jacek (jrajchel@geolog.geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Rajchel Jacek (jrajchel@geolog.geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z dziedziny architektury, zna zakres i metody badawcze geologii miejskiej. TR1A_W02, TR1A_W12 Kolokwium
M_W002 Zna i umie rozpoznać podstawowe kamienne surowce budowlane i kamienie dekoracyjne stosowane w architekturze miast na przykładzie Krakowa. TR1A_W02 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi scharakteryzować najważniejsze stosowane współcześnie kamienie dekoracyjne. TR1A_U01 Kolokwium
M_U002 Umie rozpoznać charakter petrograficzny poszczególnych surowców kamiennych. TR1A_U01 Kolokwium
M_U003 Potrafi odnaleźć i krótko scharakteryzować najważniejsze skamieniałości obecne w substancji kamiennej miejskich aglomeracji. TR1A_U01 Kolokwium
M_U004 Potrafi scharakteryzować podstawowe walory współcześnie stosowanych kamieni dekoracyjnych. TR1A_U01 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z dziedziny architektury, zna zakres i metody badawcze geologii miejskiej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i umie rozpoznać podstawowe kamienne surowce budowlane i kamienie dekoracyjne stosowane w architekturze miast na przykładzie Krakowa. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi scharakteryzować najważniejsze stosowane współcześnie kamienie dekoracyjne. + - - - - - - - - - -
M_U002 Umie rozpoznać charakter petrograficzny poszczególnych surowców kamiennych. + - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi odnaleźć i krótko scharakteryzować najważniejsze skamieniałości obecne w substancji kamiennej miejskich aglomeracji. + - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi scharakteryzować podstawowe walory współcześnie stosowanych kamieni dekoracyjnych. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Zadania i metody badawcze geologii miejskiej – urban geology. (1 h)
2. Możliwości zastosowania kamienia w architekturze miast. (2 h)
3. Tradycyjne i współczesne metody pozyskiwania kamienia dekoracyjnego. (2 h)
4. Obróbka i montaż kamienia dekoracyjnego. (1 h)
5. Nazewnictwo kamieni dekoracyjnych. (1 h)
6. Historyczne i geologiczne uwarunkowania stosowania kamienia w architekturze miejskiej na przykładzie Krakowa. (2 h)
7. Charakterystyka wybranych surowców kamiennych budowlanych i dekoracyjnych na przykładzie architektury Krakowa. (5 h)
8. Wybrane przykłady zastosowania kamienia budowlanego i dekoracyjnego w architekturze światowej. (1 h)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wynika z kolokwium z treści wykładu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawy nauk geologicznych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Album Kamienia, 2003: Świat Kamienia. Abra, Opole.
Březinowá D., Bukovanská M., Dudková I. & Rybařik V. 1996: Praha kamenná. Narodni muzeum, Praha, 1-287.
Czeżowski A. 1946-1948: Kamieniołomy. Obróbka i przeróbka kamienia. T. 1, 2, 3
Dobrowolski T., 1959: Sztuka Krakowa. Kraków
Gągol J. (red.) 1998: Kamień naturalny w budownictwie. Państw. Inst. Geol., Warszawa – Kielce.
Heflik W. 1989: Kamienie ozdobne Polski. Wyd. Geol., Warszawa.
Heflik W., Natkaniec-Nowak L. & Pieczka A. 1996: Kamienie szlachetne i ozdobne Polski. Część I. Wyd. AGH, Kraków.
Kachnic J., Sylwestrzak H. 2010: Kamienne tworzywo sztuki. Wydawnictwo Naukowe, Toruń, 1-350.
Kamieński M. & Rutkowski J. 1975 – Surowce skalne, [W]: Kamieński M. (red.) Surowce mineralne regionu krakowskiego. Wyd. Geol., Warszawa
Kamieński M. & Skalmowski W. (red.) 1957: Kamienie budowlane i drogowe. Wyd. Geol., Warszawa
Kamieński M. 1949: Skały budowlane w Polsce. Biul. Państw. Inst. Geol., 1-57.
Kopczyński K. & Skoczylas J. 2006: Kamień w religii, kulturze i sztuce. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 1-148.
Kozłowski S. 1986: Surowce skalne Polski. Wyd. Geol., Warszawa
Lipińska J. & Koziński W. 1977: Cywilizacja miedzi i kamienia. PWN, Warszawa, 1-584.
Lorenc M. & Mazurek S. 2007: Wykorzystać kamień. Wrocław, 1-247.
Mitrofanow G.K. & Szpanow I.A. 1970: Oblicowocznyje i podjełocznyje kamni SSSR. Izdatjelstwo Njedra, Moskwa.
Pivko D., 1999: Geologická exkurzia po dekoračných kameňoch centra Bratislavy. Acta Geologica Universitatis Comenianae, 54
Rajchel J. 2005: Kamienny Kraków. Spojrzenie geologa. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, 1-233.
Rożek M., 1993: Przewodnik po zabytkach i kulturze Krakowa. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa – Kraków
Schroeder J.H. 2006: Naturwerksteine in Architektur und Baugeschichte von Berlin. Führer zur Geologie von Berlin und Brandenburg. Nr. 6. 1-276.
Seemann R. & Summesberger H. 1998: Wiener Steinwanderwege. Die Geologie der Großstadt. Verlag Christian Brandstätter, Wien, 1-159.
Skoczylas J. & Żyromski M. 2005: Symbolika kamienia jako element procesu legitymizacji władzy w cywilizacji europejskiej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 1-178.
Sygietyńska H. 1978: Kamień w architekturze i rzeźbie Warszawy. PWN, Warszawa, 1-143.
Tatarkiewicz W. 1953: Czarny marmur w Krakowie. Prace Kom. Historii Sztuki PAU, 10, Kamieniarstwo, Kraków
Wilczyńska-Michalik W. 2004: Influence of atmospheric pollution on the weathering of stones in Cracow monuments and rocks, Cracow-Częstochowa Upland and the Carpathians. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków: 1-247.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak