Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Historia Ziemi
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-408-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Waśkowska Anna (waskowsk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Waśkowska Anna (waskowsk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe definicje i pojęcia związane z geologią i paleontologią, rozumie procesy zachodzące na Ziemi, zna mechanizmy zapisu procesów geologicznych TR1A_U01 Kolokwium
M_W002 Zna i potrafi scharakteryzować etapy powstania Ziemi TR1A_U01 Kolokwium
M_W003 Potrafi scharakteryzować konfigurację paleogeograficzną oraz zmiany klimatyczne w interwale prekambr-paleogen TR1A_U01 Kolokwium
M_W005 Zna podstawowe metody rekonstrukcji paleoklimatycznych, paleogeograficznych, pleoekologicznych i stratygraficznych TR1A_U01 Kolokwium
Umiejętności
M_U002 Zna podstawowe grupy wymarłych organizmów, ich zasięgi stratygraficzne, na podstawie cech diagnostycznych potrafi rozpoznać skamieniałości podstawowych grup bezkręgowców oraz wykonać ich dokumentację TR1A_U01 Kolokwium
M_U004 Potrafi scharakteryzować globalne zmiany na Ziemi, rozwój biosfery, rozumie zależności pomiędzy poszczególnymi składnikami systemu ziemskiego TR1A_U01 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe definicje i pojęcia związane z geologią i paleontologią, rozumie procesy zachodzące na Ziemi, zna mechanizmy zapisu procesów geologicznych + - - - - - + - - - -
M_W002 Zna i potrafi scharakteryzować etapy powstania Ziemi + - - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi scharakteryzować konfigurację paleogeograficzną oraz zmiany klimatyczne w interwale prekambr-paleogen + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna podstawowe metody rekonstrukcji paleoklimatycznych, paleogeograficznych, pleoekologicznych i stratygraficznych + - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U002 Zna podstawowe grupy wymarłych organizmów, ich zasięgi stratygraficzne, na podstawie cech diagnostycznych potrafi rozpoznać skamieniałości podstawowych grup bezkręgowców oraz wykonać ich dokumentację - - - - - - + - - - -
M_U004 Potrafi scharakteryzować globalne zmiany na Ziemi, rozwój biosfery, rozumie zależności pomiędzy poszczególnymi składnikami systemu ziemskiego + - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Geochronologia, stratygrafa – metodyka szacowania czasu geologicznego
Teorie na temat powstania Wszechświata, Układu Słonecznego i Ziemi
Hipotezy i teorie dotyczące powstania życia na Ziemi
Najstarsze ślady życia na Ziemi
Charakterystyka geotektoniczna, paleogeograficzna, paleoklimatyczna oraz paleontologiczna poszczególnych interwałów czasowych
Ewolucja świata organicznego oraz procesów geologicznych
Wielkie wymierania – mechanizmy, przyczyny i przebieg

Zajęcia praktyczne:

Zapis paleontologiczny – mechanizmy
Podstawowe grupy organizmów wymarłych, charakterystyka paleoekologiczna i stratygrafia, rozpoznawanie skamieniałości i dokumentacja paleontologiczna
Cechy diagnostyczne skamieniałości poszczególnych grup organizmów wymarłych
Interpretacja środowisk sedymentacyjnych na podstawie skamieniałości

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 18 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Udział w zajęciach praktycznych 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ocen uzyskanych z części wykładowej i ćwiczeniowej, przy czym uzyskanie oceny niedostatecznej z którejkolwiek części skutkuje otrzymaniem oceny 2.0 z przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość geologii ogólnej oraz biologii w zakresie podstawowym, znajomość podstawowych pojęć paleontologicznych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Mizerski W. & Orłowski S., 2002. Geologia historyczna dla geografów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 247 s.
Orłowski S. & Szulczewski M. 1990. Geologia historyczna.Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 410 s.
Orłowski S. (ed.), 1986. Przewodnik do ćwiczeń z geologiihistorycznej. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 393 s.
Stanley S.M., 2002. Historia Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 659 s.
Van Andel T. H., 1997. Nowe spojrzenie na starą planetę.Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 304 s.
Dixon D., Jenkins I., Moody R. & Zhuravlev A., 2007. Encyklopedia ewolucji. Ziemia i jej fascynująca historia.Debit, 368 s.
Dzik J., 1992. Dzieje Życia na Ziemi. WydawnictwoNaukowe PWN, 464 s.
Gould J. S., 2007. Dzieje Życia na Ziemi. Świat Książki, 256pp
Alexander R.M., 1991. How dinosaurs ran. Sci.Amer.
Allen P.A., 2000. Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi. Wyd.Nauk.PWN, Warszawa.
Cowen R., 1990. History of life. Blackwell Sci.Publ., Palo Alto, Calif.
Dalziel I.W.D., 1995. Earth before Pangea. Sci.Amer.
Dawson A.G., 1992. Ice age Earth: Late Quaternary geology and climate. Routledge, London
Erwin D.H., 1993. The great Paleozoic crisis: life and death in the Permian. Columbia Univ.Press, New York.
McGowran B., 1990. Fifty million years ago. Amer.Sci., 78: 30-39.
McKinney M.L., 1993. Evolution of life: processes, patterns and prospects. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J.
Newton C., Laporte L.F., 1989. Ancient environments. Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, N.J.
Stanley S.M., 2002. Historia Ziemi. Wyd.Nauk.PWN, Warszawa.
Taylor S.R., McLennen S., 1996. The evolution of continental crust. Sci.Amer.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Część wykładowa i ćwiczeniowa podlega zaliczeniu w odrębnych kolokwiach, dopuszczalna jest dwukrotna poprawa oceny negatywnej z kolokwium.