Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka dyplomowa
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-411-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr Słomka Elżbieta (slomka@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr Słomka Elżbieta (slomka@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Umiejętności
M_U001 Potrafi zebrać odpowiednią literaturę dotyczącą problematyki pracy dyplomowej TR1A_U07, TR1A_U09 Praca dyplomowa
M_U002 Rozumie i potrafi zastosować i przeprowadzić odpowiednią metodykę badań TR1A_U07, TR1A_W01 Praca dyplomowa
M_U003 Umie przeprowadzić badania terenowe i potrafi zebrać właściwy materiał dokumentacyjny do tematu i problemu pracy TR1A_U07, TR1A_U01 Praca dyplomowa
M_U004 Potrafi przygotować prezentację multimedialną prezentującą wyniki pracy TR1A_U09 Praca dyplomowa
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Umiejętności
M_U001 Potrafi zebrać odpowiednią literaturę dotyczącą problematyki pracy dyplomowej - - - - - - + - - - -
M_U002 Rozumie i potrafi zastosować i przeprowadzić odpowiednią metodykę badań - - - - - - + - - - -
M_U003 Umie przeprowadzić badania terenowe i potrafi zebrać właściwy materiał dokumentacyjny do tematu i problemu pracy - - - - - - + - - - -
M_U004 Potrafi przygotować prezentację multimedialną prezentującą wyniki pracy - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:

1. Studium literaturowe dotyczące tematyki i problemu pracy.
2. Dobór metodyki badań zmierzającej do rozwiązania problemu pracy
3. Zebranie materiału dokumentacyjnego do przygotowanej pracy: wykonanie opisów, analiz, dokumentacji ilustracyjnej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Realizacja praktyk oraz ich zaliczenie 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena prezentacji pracy i dyskusji wyników

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

literatura właściwa dla danego tematu pracy

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak