Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Turystyka kulturowa
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-412-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Różycki Paweł (itrozycki@o2.pl)
Osoby prowadzące:
dr Różycki Paweł (itrozycki@o2.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Rozumie podstawowe zagadnienia związane z problematyką turystyki kulturowej TR1A_W01, TR1A_W02 Kolokwium
M_W002 Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z turystyką kulturową TR1A_W01, TR1A_W02 Kolokwium
M_W003 Potrafi analizować podstawowe zagadnienia dotyczące turystyki kulturowej TR1A_W01, TR1A_W02 Kolokwium
M_W004 Potrafi posługiwać się wiedzą i stosować ją w rozwoju turystyki kulturowej TR1A_W01, TR1A_W02 Kolokwium
M_W005 Potrafi prognozować rozwój turystyki kulturowej TR1A_W01, TR1A_W02 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Uczy się zdobywać podstawową wiedzę z zakresu walorów kulturowych TR1A_U01 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Rozumie podstawowe zagadnienia związane z problematyką turystyki kulturowej + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z turystyką kulturową + - - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi analizować podstawowe zagadnienia dotyczące turystyki kulturowej + - - - - - - - - - -
M_W004 Potrafi posługiwać się wiedzą i stosować ją w rozwoju turystyki kulturowej + - - - - - - - - - -
M_W005 Potrafi prognozować rozwój turystyki kulturowej + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Uczy się zdobywać podstawową wiedzę z zakresu walorów kulturowych + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Podstawowe pojęcia związane z turystyką kulturową. Rodzaje turystyki kulturowej. Dyskusja nad obszarami określanymi jako turystyka kulturowa. Nowe formy turystyki kulturowej. Zainteresowanie turystów turystyką kulturową. Kierunki rozwoju turystyki kulturowej w Polsce i na świecie. Najnowsze trendy w turystyce kulturowej. Programowanie imprez turystyki kulturowej. Tworzenie produktu turystyki kulturowej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z kolokwium zaliczeniowego z wykładu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza ogólna zdobyta z zakresu podstaw turystyki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Buczkowska K., Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny. AWF, Poznań, 2008
2. Buczkowska K., von Rohrscheidt M., (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, AWF, Poznań, 2008
3. Jędrysiak T., Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa, 2008
4. Krasny P., Ziarkowski D. (red.), Sztuka i podróżowanie. Studia teoretyczne i historyczno – artystyczne, Proksenia, Kraków, 2009

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak