Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka zawodowa
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-413-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Dryglas Diana (ddryglas@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Dryglas Diana (ddryglas@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Zdobycie umiejętności wykorzystania wiedzy nabytej podczas studiów oraz wykonywania zadań zgodnie z intencją pracodawcy. Nabycie doświadczenia pracy w zespole i nowych kompetencji społecznych.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Umie wykorzystać wiedzę nabytą podczas studiów TR1A_W04, TR1A_W13, TR1A_W08, TR1A_W14, TR1A_W15, TR1A_W10, TR1A_W16, TR1A_W09, TR1A_W03, TR1A_W11, TR1A_W02, TR1A_W01, TR1A_W12 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać zlecone podczas praktyk zadania TR1A_U13, TR1A_U05, TR1A_U03, TR1A_U16, TR1A_U10, TR1A_U07, TR1A_U14, TR1A_U02, TR1A_U08, TR1A_U15, TR1A_U06, TR1A_U12, TR1A_U09, TR1A_U11, TR1A_U04, TR1A_U01 Praca wykonana w ramach praktyki
M_U002 Potrafi posługiwać się językami obcymi TR1A_U13, TR1A_U05, TR1A_U03, TR1A_U16, TR1A_U10, TR1A_U07, TR1A_U14, TR1A_U02, TR1A_U08, TR1A_U15, TR1A_U06, TR1A_U12, TR1A_U09, TR1A_U11, TR1A_U04, TR1A_U01 Praca wykonana w ramach praktyki
Kompetencje społeczne
M_K002 Potrafi współpracować z ludźmi TR1A_K01, TR1A_K09, TR1A_K08, TR1A_K03, TR1A_K10, TR1A_K04, TR1A_K05, TR1A_K07, TR1A_K02, TR1A_K06 Praca wykonana w ramach praktyki
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Umie wykorzystać wiedzę nabytą podczas studiów - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać zlecone podczas praktyk zadania - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi posługiwać się językami obcymi - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K002 Potrafi współpracować z ludźmi - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:
praktyka zawodowa realizowana w podmiotach turystycznych (publicznych, prywatnych i non-profit)

Marketing mix
1. Struktura organizacyjna podmiotu turystycznego
2. Organizacja pracy, obowiązki na poszczególnych stanowiskach i ich współpraca z innymi jednostkami
3. Zakres i charakter świadczonych usług (produktów)
4. Formy promocji
5. Obsługa klienta (np. powitanie, odbieranie telefonów, sposób komunikacji)
6. Kanały dystrybucji usług

Zarządzanie
1. Misja, wizja i cele strategiczne
2. Ekologiczne funkcjonowanie podmiotu turystycznego
3. Zasady pozyskiwania i gromadzenia informacji
4. Programowanie i kalkulacja imprez dla klientów (np. kongresy, wyjazdy turystyczne)
5. Oprogramowanie komputerowe wspomagające funkcjonowanie podmiotu turystycznego (np. systemy rezerwacji, CRM)
6. Zagadnienia BHP

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Realizacja praktyk oraz ich zaliczenie 90 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

zaliczenie uzyskuje się na podstawie podpisanego porozumienia między Uczelnią a wybranym podmiotem turystycznym, zaświadczenia o odbyciu praktyk i sprawozdania z praktyk

Wymagania wstępne i dodatkowe:

podstawy zarządzania w turystyce
podstawy marketingu w turystyce

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bednarska M., Gołembski G., Markiewicz E., 2007, Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne, PWE,Warszawa.
2. Kotler Ph., Bowen J. T., Makens J. C.,2006, Marketing for Hospitality and Tourism, Prentice Hall, USA.
3. Mazurkiewicz L.,2002, Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym, PWE, Warszawa.
4. Middleton V.T.C.,1996, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki,Warszawa.
5. Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, 2001, red. A. Rapacz, AE we Wrocławiu, Wrocław.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

jeden termin zaliczenia praktyk zawodowych