Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Turystyczne aspekty geologii stosowanej
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-414-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
mgr inż. Joniec Andrzej (ajoniec@geolog.geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe definicje i pojęcia związane z geologią stosowaną TR1A_W01, TR1A_W02 Kolokwium
M_W002 Zna i rozumie podstawowe pojęcia geologii złożowej i jej aspekty wykorzystywane w turystyce TR1A_W01, TR1A_W02 Kolokwium
M_W003 Zna i rozumie podstawowe pojęcia hydrogeologii i jej aspekty wykorzystywane w turystyce TR1A_W01, TR1A_W02 Kolokwium
M_W004 Zna i rozumie podstawowe pojęcia geologii inżynierskiej i zagrożenia geologiczne TR1A_W01, TR1A_W02 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi scharakteryzować i wyjaśnić powiązania geologii z medycyną i zdrowiem TR1A_U01 Kolokwium
M_U005 Potrafi scharakteryzować i wyjaśnić powiązania geologii z turystyką TR1A_U01 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe definicje i pojęcia związane z geologią stosowaną + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawowe pojęcia geologii złożowej i jej aspekty wykorzystywane w turystyce + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie podstawowe pojęcia hydrogeologii i jej aspekty wykorzystywane w turystyce + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie podstawowe pojęcia geologii inżynierskiej i zagrożenia geologiczne + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi scharakteryzować i wyjaśnić powiązania geologii z medycyną i zdrowiem + - - - - - - - - - -
M_U005 Potrafi scharakteryzować i wyjaśnić powiązania geologii z turystyką + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Definicja i pojęcia, cele i zadania geologii stosowanej (1 h).
2. Geologia złożowa. Podstawowe pojęcia (forma i budowa złóż, ocena i klasyfikacja, złoża ropy i gazu, węgla, metali , surowców chemicznych, kamieni szlachetnych, surowców skalnych)– aspekty turystyczne (np. wykorzystanie nieczynnych kopalń podziemnych i kamieniołomów w turystyce) (2 h).
3. Hydrogeologia. Podstawowe pojęcia ( własności hydrologiczne skał, charakterystyka występowania wód podziemnych, formy ośrodków wodonośnych, źródła) – aspekty turystyczne (źródła jako atrakcje turystyczne, wody mineralne i uzdrowiska) (2 h)
4. Geologia inżynierska. Podstawowe pojęcia środowiska geologiczno-inżynierskiego, (geologiczno inżynierska charakterystyka podłoża budowlanego, klasyfikacja gruntu, osiadanie gruntu)– aspekty turystyczne (zjawiska krasowe, osuwiska) (2 h).
5. Geoturystyka (2 h) – nowa formy turystyki, cele i zadania, stanowiska przyrody nieożywionej, dziedzictwo geologiczne i możliwości wykorzystania w turystyce
6. Geologia a wino (znaczenie gleb w uprawie winorośli)(1 h)
7. Geologia a medycyna , wpływ środowiska geologicznego na biosferę i antroposferę(2 h)
8. Geologia a archeologia, geologiczne i geofizyczne metodyposzukiwawcze w archeologii, identyfikacja surowców sklanych dla potzreb archeologii. (1 h)
8. Zagrożenia geologiczne i ich znaczenie dla turystyki, wulkanizm, trzęsienia ziemi, osuwiska globalne ocieplenie. (2 h)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena zaliczenia: średnia ocena z testu z wykładu i oceny eseju na zadany temat

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość, geologii ogólnej w zakresie podstawowym i walorów turystycznych przyrodniczych i antropogenicznych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Choiński A, Kaniecki A.1997. Wody Ziemi [w:] Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t. IV, Wydawnictwo Kurpisz s.c., Poznań
Gruszczyk H., 1984. Nauka o złożach. Wydawnictwa Geologiczne Warszawa
Osika R. (red.) 1970. Geologia i surowce mineralne Polski. Wydawnictwa Geologiczne Warszawa
Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., 1999, Hydrologia ogólna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa
Słownik hydrogeologiczny, 1997, Min. Ochr. Śr., Zas. Nat. i Leśn., Warszawa.
Newsome D. & Dolin R., 2010. Geotourism. The Tourism of Geology and Landscape. Goodfellow Publishers;
Słomka T., Kicińska-Świderska A., Doktor M., Joniec A., 2006. Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce. Wyd. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; Pawlikowski
Praca zbiorowa 1968. Zarys nauk geologicznych Wydawnictwa Geologiczne Warszawa
Birkenmajer K., 1979. Przewodnik geologiczny po pienińskim pasie skałkowym. Wydawnictwa Geologiczne;
Cwojdziński S., Kozdrój W., 2007. Sudety przewodnik geoturystyczny. Państwowy Instytut Geologiczny:
Czasopismo Geoturystyka 2004 – 2012. Wyd. Nauk AGH i Stowarzyszenia Naukowego im. St. Staszica
Dolin R., & Newsome D. 2006. Geotourism. Elsevier;
Koszela J., Teisseyre B.: Geologia inżynierska, Wrocław 1991
Lewowicki S.: Zarys nauk o ziemi, Częstochowa 1999

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak