Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Hotelarstwo
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-501-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Różycki Paweł (itrozycki@o2.pl)
Osoby prowadzące:
dr Kapera Izabela (lowczowska@poczta.onet.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie najważniejsze pojęcia z zakresu hotelarstwa TR1A_W01 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Zna zasady klasyfikacji i kategoryzacji obiektów hotelarskich w Polsce. Zna dokonania wybranych sławnych hotelarzy TR1A_W01 Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Ma wiedzę w zakresie organizacji i stowarzyszeń hotelarskich, struktur funkcjonalno-organizacyjnych oraz wybranych kierunków rozwoju hotelarstwa TR1A_W01 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Potrafi wymienić i krótko scharakteryzować wybrane, najciekawsze obiekty hotelarskie na świecie TR1A_U07 Kolokwium
M_U002 Potrafi wskazać ogólne zasady pracy w hotelu, w tym zasady obsługi gości hotelowych. Umie przedstawić tok czynności podczas przyjęcia gościa w hotelu. Potrafi zaproponować rozwiązanie niektórych sytuacji problemowych związanych z niezadowoleniem klienta. TR1A_U04, TR1A_K08, TR1A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna etyczne uwarunkowania wykonywania działalności zawodowej w ramach studiowanego przedmiotu TR1A_K09 Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie najważniejsze pojęcia z zakresu hotelarstwa + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady klasyfikacji i kategoryzacji obiektów hotelarskich w Polsce. Zna dokonania wybranych sławnych hotelarzy + + - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę w zakresie organizacji i stowarzyszeń hotelarskich, struktur funkcjonalno-organizacyjnych oraz wybranych kierunków rozwoju hotelarstwa + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wymienić i krótko scharakteryzować wybrane, najciekawsze obiekty hotelarskie na świecie - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wskazać ogólne zasady pracy w hotelu, w tym zasady obsługi gości hotelowych. Umie przedstawić tok czynności podczas przyjęcia gościa w hotelu. Potrafi zaproponować rozwiązanie niektórych sytuacji problemowych związanych z niezadowoleniem klienta. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna etyczne uwarunkowania wykonywania działalności zawodowej w ramach studiowanego przedmiotu - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Podstawowe pojęcia z zakresu hotelarstwa (1 godz.)
2. Zarys historii hotelarstwa w Polsce i na świecie (2 godz.)
3. Wielcy ludzie hotelarstwa (1 godz.)
4. Charakterystyka rodzajowa podstawowych obiektów bazy noclegowej (2 godz.)
5. Sławne i oryginalne hotele na świecie i w Polsce (2 godz.)
6. Usługi hotelarskie – pojęcie, cechy, podział, przykłady usług hotelarskich (3 godz.)
7. Organizacje i stowarzyszenia hotelarskie (1 godz.)
8. Struktury funkcjonalno-organizacyjne w hotelarstwie (1 godz.)
9. Hotelarstwo na świecie i w Polsce stan obecny i trendy w rozwoju (2 godz.)

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Aspekty i modele gościnności, funkcje hotelu (1 godz.).
2. Klasyfikacja i kategoryzacja obiektów hotelarskich w Polsce (2 godz.).
3. Przykłady obiektów hotelarskich i innych, w których świadczone są usługi hotelarskie (3 godz.).
4. Bezpieczeństwo gości ich mienia, regulamin hotelu, Kodeks Etyki Hotelarza (3 godz.).
5. Zasady obsługi gości hotelowych (rozmowa z gościem hotelowym, rezerwacje, karty pobytu, regulowanie należności, reagowanie na skargi klientów, ocena swoich predyspozycji i przeciwwskazań do pracy w zawodzie hotelarza) (3 godz.).
6. Technika pracy w recepcji i w wybranych częściach hotelu (3 godz.)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen:
- z ćwiczeń: (kolokwium +wykonanie określonych zadań w trakcie ćwiczeń)
- testu zaliczeniowego z wykładu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Milewska M., Włodarczyk B., 2009, Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa,
Oparka S., Nowicka T., 2004, Organizacja i technika pracy w hotelarstwie, Polanica Zdrój,
Organizacja pracy w hotelarstwie, 2006, Krakowska Szkoła Hotelarska, Proksenia, Kraków,

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak możliwości wprowadzenia nazwiska osoby odpowiedzialnej za moduł i prowadzącej zajęcia
Osoba odpowiedzialna za moduł: dr Izabela Kapera
Osoba prowadząca zajęcia: dr Izabela Kapera