Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Gospodarka walorami turystycznymi
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-502-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Różycki Paweł (itrozycki@o2.pl)
Osoby prowadzące:
dr Różycki Paweł (itrozycki@o2.pl)
mgr inż. Gajewski Jerzy (jerzywg@gmail.com)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Rozumie podstawowe zagadnienia związane z gospodarowaniem walorami i przestrzenią TR1A_W10 Kolokwium
M_W003 Zna i rozumie problemy gospodarowania walorami w kontekście rozwoju zrównoważonego TR1A_W05 Odpowiedź ustna
M_W005 Potrafi kreować i wyodrębniać regiony turystyczne TR1A_U01 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi gospodarować walorami i we właściwy sposób je reklamować TR1A_U13, TR1A_U04, TR1A_U02 Egzamin
M_U002 Posiada umiejętność gospodarowania walorami naturalnymi i kulturowymi TR1A_U02 Odpowiedź ustna
M_U004 Potrafi analizować podstawowe przemiany zachodzące w środowisku naturalnym i społecznym TR1A_U01 Odpowiedź ustna
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Rozumie podstawowe zagadnienia związane z gospodarowaniem walorami i przestrzenią + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie problemy gospodarowania walorami w kontekście rozwoju zrównoważonego + - - - - - - - - - -
M_W005 Potrafi kreować i wyodrębniać regiony turystyczne - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi gospodarować walorami i we właściwy sposób je reklamować - - - - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność gospodarowania walorami naturalnymi i kulturowymi + - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi analizować podstawowe przemiany zachodzące w środowisku naturalnym i społecznym - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Podstawowe pojęcia z zakresu gospodarki walorami turystycznymi. Inwentaryzacja walorów przyrodniczych i kulturowych. Rozwój zrównoważony a gospodarka walorami turystycznymi. Ocena walorów pod kątem wykorzystania w turystyce. Propozycje wykorzystania walorów i zagospodarowania w turystyce. Gospodarka przestrzenna i gospodarka turystyczna. Ogólne zasady gospodarki przestrzenią. Walory turystyczne i rekreacyjne i ich rola w gospodarce turystycznej. Problematyka oceny i ochrony walorów turystycznych i rekreacyjnych. Wpływ walorów na zagospodarowanie obszarów recepcji ruchu turystyczno – rekreacyjnego. Organizacja przestrzenna turystyki w obszarach o różnych typach walorów turystycznych. Wyodrębnianie regionów turystycznych. Rola promocji i reklamy w gospodarowaniu walorami. Tworzenie euroregionów i ich znaczenie dla turystyki.

Ćwiczenia audytoryjne:

Podstawowe pojęcia z zakresu gospodarki walorami turystycznymi. Inwentaryzacja walorów przyrodniczych i kulturowych. Rozwój zrównoważony a gospodarka walorami turystycznymi. Ocena walorów pod kątem wykorzystania w turystyce. Propozycje wykorzystania walorów i zagospodarowania w turystyce. Gospodarka przestrzenna i gospodarka turystyczna. Ogólne zasady gospodarki przestrzenią. Walory turystyczne i rekreacyjne i ich rola w gospodarce turystycznej. Problematyka oceny i ochrony walorów turystycznych i rekreacyjnych. Wpływ walorów na zagospodarowanie obszarów recepcji ruchu turystyczno – rekreacyjnego. Organizacja przestrzenna turystyki w obszarach o różnych typach walorów turystycznych. Wyodrębnianie regionów turystycznych. Rola promocji i reklamy w gospodarowaniu walorami. Tworzenie euroregionów i ich znaczenie dla turystyki.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z ocen cząstkowych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza z zakresu turystyki i geografii zdobyta w toku studiów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Dziedzic E., Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania turystycznego. SGH, Monografie i opracowania 442, Warszawa, 1998,
Gołembski G.(red)., Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2002,
Kornak A., Jak gospodarować w regionach, gminach, miejscowościach turystycznych i uzdrowiskowych. Comex, Poznań, 1997,
Krzymowska-Kostrowicka A., Geoekologia turystyki i wypoczynku. PWN, Warszawa, 1997
Gordon A., (red.) Turystyka w gminie i w powiecie, POT, Warszawa, 2003

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do samodzielnego gospodarowania walorami turystycznymi i kreowania nowych produktów turystycznych