Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Planowanie tras i imprez turystycznych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-503-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Welc Ewa M. (ewa.welc@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Welc Ewa M. (ewa.welc@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Przedmiot obejmuje omówienie etapów organizacji imprezy turystycznej oraz zasad przygotowania programu, harmonogramu i kalkulacji imprezy. Wykonywane są projekty imprez tematycznych i ulotek reklam.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować program imprezy turystycznyej o charakterze ogólnopoznawczym, specjalistycznym, na zamówienie klienta TR1A_U10, TR1A_K05 Projekt
M_U002 Umie wymienić, zdefiniować i scharakteryzować zasady organizacji elementów składowych produktu turystycznego: "Impreza turystyczna" TR1A_U03 Kolokwium
M_U003 Potrafi zareklamować opracowany projekt TR1A_U09 Projekt
M_U004 Umie wykonać całościową kalkulację imprezy turystycznej (m.in.: wyliczyć koszty stałe, zmienne, marżę biura) TR1A_U14 Projekt,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować program imprezy turystycznyej o charakterze ogólnopoznawczym, specjalistycznym, na zamówienie klienta - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie wymienić, zdefiniować i scharakteryzować zasady organizacji elementów składowych produktu turystycznego: "Impreza turystyczna" + - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zareklamować opracowany projekt - - - + - - - - - - -
M_U004 Umie wykonać całościową kalkulację imprezy turystycznej (m.in.: wyliczyć koszty stałe, zmienne, marżę biura) + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

WYKŁADY:
1. Podstawowe pojęcia związane z organizacją tras i imprez turystycznych. Produkt turystyczny – impreza turystyczna.
2. Struktura produktu turystycznego. Prowadzenie usług związanych z podróżą.
3. Metodyka projektowania imprez turystycznych – etapy.
4. Podatek VAT w turystyce krajowej. Zasady kalkulacji kosztów i ceny końcowej imprezy. Rozliczanie kosztów imprez turystycznych.
5. Determinanty cen produktów turystycznych. Sprzedaż produktów turystycznych.
6. Projektowanie tras geoturystycznych.
7. Ścieżki dydaktyczne i modele ścieżek. Zasady projektowania szlaków turystycznych.

Ćwiczenia projektowe:

ĆWICZENIA PROJEKTOWE:
Opracowanie dwóch projektów (impreza turystyczna, impreza geoturystyczna) na zadany temat i dla określonej grupy klientów, pozwalające na praktyczne zdobycie umiejętności w zakresie:

1. Określenia różnych celów imprez turystycznych.
2. Opracowania programów objazdowych imprez turystycznych o różnej tematyce.
3. Projektowania imprez specjalistycznych.
4. Układania harmonogramu imprezy z uwzględnieniem czasu przejazdów między kolejnymi obiektami, czasu pracy kierowców, godzin otwarcia zwiedzanych atrakcji itp.
5. Określenia stałych i zmiennych kosztów imprezy.
6. Wyliczenia marży dla organizatora imprezy, kosztów miejsc bezpłatnych, stawki akwizycyjnej dla agenta turystycznego, należnych podatków i opłat.
7. Reklamy opracowanych projektów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składa się średnia z:

 • oceny z kolokwium z wykładów (40%)
 • oceny z ćwiczeń projektowych (60%).
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczenie z przedmiotu:

 • Prawo w turystyce,
 • Geografia turystyczna Polski i świata,
 • Przewodnictwo i pilotaż wycieczek,
 • Obsługa ruchu turystycznego,
 • Krajoznawstwo.
Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Alejziak B.: Organizacja i technika pracy biurowej w turystyce. ALBIS, Kraków 2002
2. Bosiacki S., Śniadek J.: Metodyka i technika obsługi ruchu turystycznego. AWF Poznań, 2004
3. Chudoba T.: Marketing w biurach podróży. Turystyka przyjazdowa. Wydawnictwo Wiedza i Życie, Warszawa 2000
4. Kaczmarek J., Stasia A., Włodarczyk B.: Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata. Przewodnik do ćwiczeń,. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005
5. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B.: Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata. Podręcznik,. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005
6. Kruczek Z (red).: Obsługa ruchu turystycznego. Krakowska Szkoła Hotelarska, Kraków 2004
7. Middleton V.T.C.: Marketing w turystyce. PAPT, Warszawa 1996
8. Yale Pat.: Działalność touroperatorska. Wydawnictwo wiedza i życie, Warszawa 2001
9. Strony internetowe: www.pot.gov.pl; www.pit.pl; www.hotelarze.pl
10. Czasopisma branżowe: Rynek Turystyczny, TTG, Wiadomości turystyczne
11. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 r. nr 233, poz. 2268)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

PUBLIKACJE
Welc E.M., 2005. Propozycje tras geoturystycznych w paśmie Magury Wątkowskiej (Beskid Niski). Geoturystyka 1(2)2005: 43-52.
Figarska B., Welc E.M., 2007. Kamień – wielkie bogactwo Czech. Praktyka studentów Kamieniarstwa AGH w Czechach i Niemczech. Nowy Kamieniarz 27: 64-68.
Doktor M., Miśkiewicz K.,* Welc E.M*., Mayer W., 2015. Kryteria waloryzacji geoturystycznej na potrzeby różnego rodzaju odbiorców. Geoturystyka (42-43)2015: 25-38. [doi: 10.7494/geotour.2015.42-43.25]

KURSY
Państwowe uprawnienia pilota wycieczek krajowych i zagranicznych.

Informacje dodatkowe:

WARUNKI ZALICZENIA ĆWICZEŃ

 • obecność OBOWIĄZKOWA (dopuszczalne maksymalnie 2 nieobecności),
 • oddanie projektów w wyznaczonych terminach,
 • pozytywne oceny z obu projektów (brak możliwości poprawy).

WARUNKI ZALICZENIA WYKŁADÓW:

 • obecność na wykładach nieobowiązkowa,
 • pozytywna ocena z kolokwium z treści wykładów (możliwa jedna poprawa).

Terminy kolokwium zaliczeniowego obejmują 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy. Terminy wszystkich kolokwiów są wspólne dla całego rocznika.