Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Procesy geofizyczne
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-505-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Madej Janusz (madej@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe zjawiska geofizyczne zachodzące w Ziemi w rozumieniu globalnym i lokalnym TR1A_W02 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Posługuje się odpowiednią terminologią geofizyczną podczas opisywania zjawisk geofizycznych TR1A_U16 Kolokwium
M_U002 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do zwiększenia atrakcyjności opisywanych geologicznych atrakcji turystycznych TR1A_U12, TR1A_U07 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Na podstawie zdobytej wiedzy potrafi samodzielnie uzupełniać ją z wykorzystaniem dostępnych źródeł TR1A_K06, TR1A_U07 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe zjawiska geofizyczne zachodzące w Ziemi w rozumieniu globalnym i lokalnym + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posługuje się odpowiednią terminologią geofizyczną podczas opisywania zjawisk geofizycznych + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do zwiększenia atrakcyjności opisywanych geologicznych atrakcji turystycznych + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Na podstawie zdobytej wiedzy potrafi samodzielnie uzupełniać ją z wykorzystaniem dostępnych źródeł + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Procesy fizyczne zachodzące obecnie oraz w przeszłości w geosferach: litosferze, atmosferze i hydrosferze. Wyjaśnienie zjawisk obserwowanych w Ziemi na gruncie pojęć i terminów fizyki wykorzystując prawa i teorie fizyki. Pola fizyczne oraz fizyczne właściwości Ziemi (jako planety) oraz poznanie jej budowy pod kątem tych własności. Fizyka skorupy i wnętrza Ziemi (obejmująca m.in. sposób rozchodzenia się fal – sejsmologię sejsmika, rozkład parametrów elektrycznych – geolelektryka, elektormagnetyka, magnetotelluryka, rozkład gęstościowy – grawimetria , rozkład własności magnetycznych – magnetyzm ziemski jego zmiany w czasie i przestrzeni, rozkład termiczny – związany z występowaniem pierwiastków promieniotwórczych – radiometria) generujące zjawiska geodynamiczne takiej jak tektonika płyt w tym ruch kontynentów, powstawanie gór, basenów osadowych oraz konwekcję, trzęsienia ziemi itp.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa – ocena zaliczeniowa z zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak