Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wody powierzchniowe i podziemne - ich znaczenie w turystyce
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-506-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Żurek Anna (zurek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Żurek Anna (zurek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

przekazana jest wiedza na temat cyklu hydrologicznego dla potrzeb zrozumienia jak i dlaczego tworzą się konkretne przejawy wód na powierzchni: rzeki, jeziora, źródła, mokradła, wody mineralne.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna ogólną charakterystykę procesów hydrologicznych stanowiących główne składowe obiegu wody w przyrodzie oraz związków pomiędzy wodami powierzchniowymi i podziemnymi TR1A_W01, TR1A_W02 Kolokwium
M_W002 Ma podstawową wiedzę na temat walorów przyrodniczych najciekawszych turystycznie obiektów środowiska wodnego: rzek, źródeł, jezior TR1A_W08 Kolokwium
M_W003 Rozumie przyczyny potencjalnych zagrożeń ekosystemów zależnych od wód podziemnych takich jak mokradła i torfowiska TR1A_W05, TR1A_W03 Kolokwium
M_W004 Wie z jakimi uwarunkowaniami przyrodniczymi wiąże się występowanie wód mineralnych, leczniczych i geotermalnych TR1A_W04, TR1A_W01 Kolokwium
M_W005 Ma podstawową wiedzę na temat lokalizacji na terenie Polski najciekawszych turystycznie obiektów środowiska wodnego TR1A_W08, TR1A_W09 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Ma świadomość jakie potencjalnie negatywne skutki dla środowiska wodnego ma antropopresja. Rozumie znaczenie ochrony wód TR1A_W05, TR1A_W03, TR1A_U01 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna ogólną charakterystykę procesów hydrologicznych stanowiących główne składowe obiegu wody w przyrodzie oraz związków pomiędzy wodami powierzchniowymi i podziemnymi + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę na temat walorów przyrodniczych najciekawszych turystycznie obiektów środowiska wodnego: rzek, źródeł, jezior + - - - - - - - - - -
M_W003 Rozumie przyczyny potencjalnych zagrożeń ekosystemów zależnych od wód podziemnych takich jak mokradła i torfowiska + - - - - - - - - - -
M_W004 Wie z jakimi uwarunkowaniami przyrodniczymi wiąże się występowanie wód mineralnych, leczniczych i geotermalnych + - - - - - - - - - -
M_W005 Ma podstawową wiedzę na temat lokalizacji na terenie Polski najciekawszych turystycznie obiektów środowiska wodnego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ma świadomość jakie potencjalnie negatywne skutki dla środowiska wodnego ma antropopresja. Rozumie znaczenie ochrony wód + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Cykl krążenia wody w przyrodzie. Bilans wodny, jako ilościowe przedstawienie cyklu hydrologicznego. Charakterystyka głównych składowych bilansowych. Zlewisko, dorzecze, dział wodny i parametry zlewni. Charakterystyka cieków i ich rodzaje. Przyczyny wezbrań i niżówek. Stany i przepływy charakterystyczne. Pochodzenie wód podziemnych.. Związek wód podziemnych z wodami powierzchniowymi. Hydrogeologiczny podział wód podziemnych i rodzaje ich zbiorników. Wody na obszarach krasowych. Źródła i ich rodzaje. Chemizm wód podziemnych. Wody mineralne i lecznicze w Polsce. Wody geotermalne. Przyczyny wywołujące gejzery. Genetyczne i biologiczne typy jezior. Morfometria jezior i krzywa batygraficzna.. Cechy fizyczne i stratyfikacja termiczna wód jeziornych. Stadia rozwojowe jezior i ich eutrofizacja. Bagna i rodzaje mokradeł. Torfowiska i ich rodzaje.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium pisemnego z treści wykładów (100%).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Dynowska I., Tlałka A.,1982 – Hydrografia, PWN, Warszawa
Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z. – Hydrologia ogólna, PWN, Warszawa (dowolne wydanie)
Mikulski Z., 1965 – Zarys hydrografii Polski, PWN, Warszawa
Choiński A.,1995 – Zarys limnologii fizycznej Polski, Wyd. UAM w Poznaniu, 1995.
Pazdro Z., Kozerski B., 1990 – Hydrogeologia ogólna , Wyd. Geol. Warszawa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. ŻUREK A., Kubacka D., 2014 – Możliwości wykorzystania Mapy wrażliwości wód podziemnych Polski na zanieczyszczenie w zagadnieniach dotyczących gospodarowania wodami w zlewni W: Wybrane przykłady systemów wspomagania decyzji i modelowania w gospodarce wodnej pod red. Tomasza Walczykiewicza. Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, s. 103–115
2. Krawczyk J., ŻUREK A., 2014 – Propozycja oceny zasobów eksploatacyjnych źródeł naturalnych z uwzględnieniem kryteriów. Technologia Wody, 6, s. 60–63.
3. ŻUREK A., 2014 – Przepływ nienaruszalny jako obszar potencjalnego konfliktu pomiędzy rolą wody podziemnej w zaopatrzeniu ludności a jej funkcją środowiskową Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus vol. 13 no. 4, s. 301–314.
4. ŻUREK A., 2010 – Wstępna ocena składowych naturalnego bilansu wodnego na podstawie obserwacji w lizymetrach. Przegląd Geologiczny, t. 58 nr 12, s. 1192–1197.
5. ŻUREK A, CZOP M., 2015 – Zagadnienia metodyczne w odwzorowaniu procesu ewapotranspiracji w hydrogeologicznych modelach numerycznych W: Modele matematyczne w hydrogeologii / pod red. Arkadiusza Krawca, Izabeli Jamorskiej. — Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika s. 37–43.
6. WITCZAK S.L., Prażak J., ŻUREK A., 2002 – Wody podziemne i powierzchniowe jako niepodzielny zasób środowiska wodnego. W: Gospodarowanie zasobami wód podziemnych : XIV konferencja z cyklu Problemy wykorzystywania wód podziemnych w gospodarce komunalnej : Częstochowa 11–12 kwietnia 2002 r. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Częstochowie s. 19–28.

Informacje dodatkowe:

Brak