Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Klimaty Ziemi i ich wpływ na turystykę
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-507-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Barniak Joanna (barniak@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Krąpiec Marek (mkrapiec@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student rozumie przyczyny zróżnicowania klimatów Ziemi TR1A_W02 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie podstawowych elementów klimatu i ich czasowo-przestrzennego zróżnicowania w wybranych krajach świata TR1A_W02 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wyróżnić sezony sprzyjające turystyce w wybranych krajach świata TR1A_U01 Wynik testu zaliczeniowego
M_U003 Student potrafi wyszukać informacje dotyczące warunków klimatycznych potrzebnych dla turysty TR1A_U07 Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość wpływu klimatu na różne elementy turystyki TR1A_K10, TR1A_K05, TR1A_K03, TR1A_K02 Wynik testu zaliczeniowego
M_K002 Student dostrzega konsekwencje zmian klimatu i ich wpływ na określone regiony świata TR1A_K05, TR1A_K02 Wynik testu zaliczeniowego
M_K003 Student ma świadomość istnienia oraz skali zjawisk ekstremalnych związanych z klimatem danego regionu świata TR1A_K10, TR1A_K04, TR1A_K05, TR1A_K02 Wynik testu zaliczeniowego
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student rozumie przyczyny zróżnicowania klimatów Ziemi + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie podstawowych elementów klimatu i ich czasowo-przestrzennego zróżnicowania w wybranych krajach świata + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wyróżnić sezony sprzyjające turystyce w wybranych krajach świata + - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wyszukać informacje dotyczące warunków klimatycznych potrzebnych dla turysty - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość wpływu klimatu na różne elementy turystyki - - - - - - - - - - -
M_K002 Student dostrzega konsekwencje zmian klimatu i ich wpływ na określone regiony świata - - - - - - - - - - -
M_K003 Student ma świadomość istnienia oraz skali zjawisk ekstremalnych związanych z klimatem danego regionu świata - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Czynniki klimatotwórcze.
Cyrkulacja atmosfery.
Klimat Polski.
Klimat Europy Zachodniej.
Klimat Europy Południowej.
Klimat Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu.
Klimaty d. ZSRR.
Klimaty dalekiego Wschodu.
Klimaty Azji Południowo-wschodniej.
Klimaty Afryki Środkowej Południowej.
Klimaty Ameryki Północnej.
Klimaty Ameryki Środkowej.
Klimaty Ameryki Południowej.
Klimaty Australii i Oceanii i Antarktydy

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena z testu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw ochrony środowiska
Geografia

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Martyn D. Klimaty kuli ziemskiej. PWN, Warszawa.
2. Kaczorowska Z. Pogoda i klimat. WSiP, Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

zaliczenie – termin podstawowy + dwa terminy poprawkowe