Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Czysta energia w przemyśle turystycznym
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-508-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Jasnos Joanna (jjasnos@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr inż. Jasnos Joanna (jjasnos@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę w zakresie rodzajów odnawialnych źródeł energii TR1A_W02 Kolokwium
M_W002 Student ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki działalności inżyniera w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii TR1A_U08, TR1A_W02 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_W003 Student potrafi wskazać turystyczne walory obiektów wykorzystujących odnawialne źródła energii. TR1A_W08, TR1A_U08 Kolokwium,
Sprawozdanie
Umiejętności
M_U001 Student ma umiejętność poszerzania swojej wiedzy w zakresie odnawialnych źródeł energii TR1A_U12 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę w zakresie rodzajów odnawialnych źródeł energii - + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki działalności inżyniera w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii - + - - - - - - - - -
M_W003 Student potrafi wskazać turystyczne walory obiektów wykorzystujących odnawialne źródła energii. - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student ma umiejętność poszerzania swojej wiedzy w zakresie odnawialnych źródeł energii - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne:

1. Czyste ekologicznie źródła energii – wprowadzenie. Odnawialne źródła energii a paliwa kopalne.
2. Podstawowe pojęcia związane z przemysłem energetycznym.
3. Energia wodna.
4. Energia wiatrowa.
5. Energia słoneczna.
6. Energia geotermalna i pompy ciepła. Wody geotermalne jako produkt uzdrowiskowy i turystyczny.
7. Energia biomasy.
8. Gaz ziemny jako ekologiczne paliwo kopalne.
9. Technologie energooszczędne w budownictwie – budownictwo pasywne .
10. Możliwości wykorzystania w przemyśle turystycznym inwestycji opartych na odnawialnych źródłach energii.
11. Obiekty wykorzystujące odnawialne źródła energii – ciekawe turystycznie przykłady z Polski i ze świata.
12. Prezentacje studentów na temat wybranych instalacji OZE jako obiektów turystycznych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = średnia ważona z prezentacji i kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• Znajomość geografii i klimatologii na poziomie szkoły średniej
• Znajomość podstaw geologii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Tytko R., 2007 – Odnawialne źródła energii. Wybrane zagadnienia. Kraków.
2. Odnawialne źródła energii w Małopolsce. Poradnik. Wyd. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć “Energie Cites”. Kraków 2007.
3. Lewandowski W.M., 2007 – Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wyd. Naukowo-Techniczne. Warszawa.
4. Rylewski E., 2002 – Energia własna. Wyd. Tinta. Warszawa
5. Ponikowska I., Ferson D., 2009 – Nowoczesna medycyna uzdrowiskowa. MediPress. Warszawa.
6. Kochański J.W., 2002 – Balneologia i hydroterapia. Wrocław.
7. Kochański J.W., 2008 – Lecznictwo uzdrowiskowe. Wrocław.
8. Dwumiesięcznik GloEnergia.
9. Miesięcznik Czysta Energia.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Jasnos J., 2011 – Występowanie wód mineralnych, swoistych, leczniczych, termalnych oraz solanek na obszarze zapadliska przedkarpackiego i północnej części Karpat zewnętrznych. Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia i Zrównoważony Rozwój, nr 2. Kraków

2. Kępińska B., Ciągło J., 2008 – Możliwości zagospodarowania wód geotermalnych Podhala do celów balneoterapeutycznych i rekreacyjnych. Kwartalnik Geologia, Wyd. AGH, T. 34, Z. 3, Kraków; 541-559

Informacje dodatkowe:

Brak