Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Turystyka zrównoważona
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-509-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Różycki Paweł (itrozycki@o2.pl)
Osoby prowadzące:
dr Różycki Paweł (itrozycki@o2.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Rozumie podstawowe zagadnienia związane z problematyką ochrony przyrody i turystyki TR1A_W02, TR1A_W01 Kolokwium
M_W002 Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z turystyką zrównoważoną TR1A_W05, TR1A_W02 Kolokwium
M_W003 Potrafi analizować podstawowe zagadnienia dotyczące ochrony przyrody i turystyki TR1A_W12, TR1A_U01 Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Uczy się zdobywać podstawową wiedzę z zakresu zastosowania zasad ochrony przyrody w turystyce TR1A_K06, TR1A_U01 Udział w dyskusji
M_U002 Potrafi prognozować rozwój turystyki zrównoważonej TR1A_U01 Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi posługiwać się wiedzą i stosować ją w rozwoju turystyki zrównoważonej TR1A_K06 Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Rozumie podstawowe zagadnienia związane z problematyką ochrony przyrody i turystyki + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z turystyką zrównoważoną + - - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi analizować podstawowe zagadnienia dotyczące ochrony przyrody i turystyki + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Uczy się zdobywać podstawową wiedzę z zakresu zastosowania zasad ochrony przyrody w turystyce + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi prognozować rozwój turystyki zrównoważonej + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi posługiwać się wiedzą i stosować ją w rozwoju turystyki zrównoważonej + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Podstawowe pojęcia związane z turystyką i turystyką zrównoważoną. Problematyka ochrony przyrody a rozwój turystyki. Ochrona przyrody na terenach atrakcyjnych turystycznie. Problematyka zagospodarowania turystycznego na terenach cennych przyrodniczo. Nowe trendy w turystyce i turystyce zrównoważonej. Polityka państwa a turystyka zrównoważona. Kierunki rozwoju turystyki zrównoważonej

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z ocen cząstkowych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza ogólna zdobyta z zakresu turystyki i ekologii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Gordon A. (red.), Turystyka w gminie i w powiecie, POT, Warszawa, 2003
Kurek W. (red.), Turystyka, PWN, Warszawa, 2007
Zaręba D., Ekoturystyka, PWN, Warszawa, 2010
Kożuchowski K., Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji, Kurpisz S.A., Poznań, 2005
Sznajder M., Agroturystyka, PWE, Warszawa, 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak