Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metodyka badań naukowych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-514-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Doktor Marek (doktor@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna wymogi formalne i metodologiczne stawiane pracom naukowym TR1A_W15 Projekt,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Zna terminologię związaną z metodologią badań TR1A_W02, TR1A_W12 Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Zna metody, techniki i narzędzia badawcze TR1A_W12 Wynik testu zaliczeniowego
M_W004 Zna i rozumie procedury procesu badawczego TR1A_W02, TR1A_W12 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie określić konieczne etapy prowadzenia badań naukowych TR1A_U07, TR1A_U01, TR1A_U09 Projekt
M_U002 Potrafi dobrać i przygotować narzędzie badawcze TR1A_U07, TR1A_U09 Projekt
M_U003 Potrafi sformułować hipotezę i pytania badawcze TR1A_U07, TR1A_U01, TR1A_U09 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Myśli i działania w sposób przedsiębiorczy TR1A_K05, TR1A_K07 Projekt
M_K002 Pracuje zarówno samodzielnie jak i w grupie TR1A_K05, TR1A_K06, TR1A_K01 Projekt
M_K003 Skutecznie realizuje zadania z jednoczesnym uwzględnieniem zasad etycznych TR1A_K09, TR1A_K10 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna wymogi formalne i metodologiczne stawiane pracom naukowym + - - - - - + - - - -
M_W002 Zna terminologię związaną z metodologią badań + - - - - - + - - - -
M_W003 Zna metody, techniki i narzędzia badawcze + - - - - - + - - - -
M_W004 Zna i rozumie procedury procesu badawczego + - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie określić konieczne etapy prowadzenia badań naukowych + - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi dobrać i przygotować narzędzie badawcze + - - - - - + - - - -
M_U003 Potrafi sformułować hipotezę i pytania badawcze + - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Myśli i działania w sposób przedsiębiorczy + - - - - - + - - - -
M_K002 Pracuje zarówno samodzielnie jak i w grupie + - - - - - + - - - -
M_K003 Skutecznie realizuje zadania z jednoczesnym uwzględnieniem zasad etycznych + - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Istota i cel badań naukowych
2. Procedury procesu badawczego
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
4. Projektowanie, realizacja badań i opracowanie wyników
5. Wymogi formalne i metodologiczne stawiane pracom naukowym
6. Etyka w badaniach naukowych i ochrona własności intelektualnej
7. Test zaliczeniowy

Zajęcia praktyczne:

Zajęcia odbywają się na zasadzie dyskusji i konstrukcji planu pracy naukowej oraz narzędzi badawczych:
- zdefiniowanie problemu badawczego, hipotezy i pytań badawczych,
- dobór metody badań i konstrukcja narzędzi badawczych (ankieta, wywiad),
- plan publikacji naukowej i sposób prezentacji wyników,
- dyskusja i wnioskowanie końcowe.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w zajęciach praktycznych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 40 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z testu + plan publikacji naukowej

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Apanowicz J. Metodologia ogólna. Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum” Gdynia 2002.
Frankfort-Nachmias C., Nachmias D. 2001. Metody badawcze w naukach społecznych. Wydawnictwo Zysk i S-ka Poznań.
Gierz W. 2006. Jak pisać pracę licencjacką. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk
Hajduk Z. 2005 Ogólna metodologia nauk. KUL , Lublin
Kamiński S. 1992 Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. KUL, Lublin
Kolman R. 2004. Zdobywanie wiedzy. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Gdańsk.
Nowak. S. 2007. Metodologia badań społecznych. PWN, Warszawa 1985
Szreder M. 2004. Metody i techniki sondażowych badań opinii. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Sztumski J. 2005. Wstęp do metod i technik badań społecznych. Wydawnictwo Śląsk. Katowice.
Weiner J. 2009. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowy. Przewodnik praktyczny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Obecność na wykładach nieobowiązkowa. Pozytywne zaliczenie kolokwium z wykładu (możliwość jednego terminu poprawkowego). Jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach. Zaliczenie ćwiczeń oddanie planu pracy naukowej z zdefiniowanym celem pracy, hipotezą i pytaniami badawczymi oraz metodami badawczymi