Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Historia eksploatacji kopalin
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-519-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Pieczonka Jadwiga (jpieczon@geolog.geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Rybar Pavol (rybar@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę w zakresie budowy geologicznej miejsc historycznej eksploatacji surowców mineralnych oraz sposobu ich wydobywania TR1A_W04, TR1A_W03 Prezentacja,
Referat
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie miejsc występowania historycznych ośrodków górniczych na terenie Polski i wybranych na świecie. TR1A_W04, TR1A_W03 Prezentacja,
Referat
Umiejętności
M_U001 Student potrafi pozyskać informację z literatury, opracować je i przedstawić w formie prezentacji. TR1A_U07, TR1A_U09 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować indywidualnie, myśleć i działać kreatywnie TR1A_K03, TR1A_K06 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę w zakresie budowy geologicznej miejsc historycznej eksploatacji surowców mineralnych oraz sposobu ich wydobywania + - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie miejsc występowania historycznych ośrodków górniczych na terenie Polski i wybranych na świecie. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi pozyskać informację z literatury, opracować je i przedstawić w formie prezentacji. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować indywidualnie, myśleć i działać kreatywnie - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Najstarsze narzędzia człowieka, epoka kamienna. Ślady pierwotnego górnictwa. Historyczny rozwój kopalnictwa na świecie i w Polsce. Wydobycie soli z salin, solanek i kopalń. Alpejskie kopalnie soli. Górnictwo rud: od prehistorii przez epoki brązu i żelaza do współczesności. Górnictwo w okresie średniowiecza. Masowe użycie kamienia budowlanego. Eksploatacja bituminów, torfu, węgla brunatnego. Rozwój górnictwa na ziemiach polskich, maszyny i technika urabiania.

Zajęcia seminaryjne:

Eksploatacja rud metali w dolinach tatrzańskich: (Fe, Ag, Cu). Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego w Karpatach. Stare kopalnie rud Zn-Pb w okolicach Krakowa. Eksploatacja surowców w rejonie Gór Świętokrzyskich: Cu, Fe, Zn-Pb, surowce skalne. Historyczna eksploatacja siarki. Krzemionki opatowskie – historyczne kopalnie krzemienia. Eksploatacja surowców na Dolnym Śląsku: 1) metale (Cu, Ag, Au, Sn, Cr, Ni) – Miedzianka, Czarnów, Złoty Stok, Stara Góra, Gierczyn, Szklary, 2) surowce skalne, 3) węgiel kamienny. Szlak bursztynowy.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie do zajęć 12 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 24 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa= 0,5*ocena z kolokwium z wykładów + 0,25*ocena z prezentacji + 0,25*ocena z referatu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• podstawowa wiedza z geologii ogólnej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Obszerna literatura podawana oddzielnie do każdego tematu prezentacji.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Piestrzyński A., Pieczonka J., Mielniczuk W., Chruściel E., Jodłowski P., 1996: Effects of uranium mining on the contamination of some areas in Poland. W: Planning for environmental restoration of radioactively contaminated sites in Central and Eastern Europe, Vol.: Identification and characterization of contaminated sites. IAE-TECDOC – 865, Vienna, 193-216

Pieczonka J., Piestrzyński A., 2000 – Stan obiektów pozostałych po eksploatacji rud uranu w okolicach Jeleniej Góry, ich wpływ na środowisko i propozycje zabezpieczenia. W: Człowiek, środowisko, zagrożenia. Wyd. PAA w Warszawie, oddział w Jeleniej Górze oraz WSP w Zielonej Górze, 89-112.

Osman A.M., Pieczonka J., Piestrzyński A., 2003: Telluride-bearing gold mineralization in El Fawakhir mine area, central Eastern Desert, Egypt. Mineralogia Polonica, vol. 34, No 2, 41-61.

Czober J., Pieczonka J., Piestrzyński A.,2008: Złoże złota Saulyak (Masyw Marmarowski, Ukraina). Biuletyn PIG, nr 429, 37-41

Pieczonka J., Piestrzyński A., 2011 (2012): Gold and other precious metals in copper deposit, Lubin-Sieroszowice district, SW Poland. In: Gold in Poland, Kozłowski A. & Mikulski St. Z. ed., Archivum Mineralogiae Monograph No. 2, 135-152.

Piestrzyński A., Czaja D., Pieczonka J., 2007: Złoża Zn-Pb w Europie, koniec eksploatacji czy przyszłość. Górnictwo cynku i ołowiu na początku XXI wieku. Konferencja ZGH Bolesław, 22-27.

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie wykładu pisemne – 3 terminy;
Zaliczenie zajęć seminaryjnych – prezentacja + referat (muszą być zaliczone do 2 tygodni po zakończeniu semestru)