Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Naturalne i antropogeniczne zagrożenia środowiska
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BTR-1-601-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Miśkiewicz Krzysztof (krzysztof.miskiewicz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Golonka Jan (jan_golonka@yahoo.com)
Krótka charakterystyka modułu

Podstawowe zagadnienia związane z geologią środowiskową, przyrodniczymi zjawiskami katastrofalnymi i metodami ich badań, rodzajami działalności człowieka w środowisku i niwelowaniem skutków ubocznych.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie oddziaływania geosfer, hydrosfery, atmosfery, biosfery, antroposfery TR1A_W03, TR1A_W02 Kolokwium
M_W002 Ma podstawową wiedzę w zakresie zagrożeń trzęsieniami Ziemi TR1A_U06, TR1A_W02 Kolokwium
M_W003 Ma podstawową wiedzę w zakresie zagrożeń wulkanami TR1A_U06, TR1A_W02 Kolokwium
M_W004 Ma podstawową wiedzę w zakresie powierzchniowych ruchów masowych TR1A_U06, TR1A_W02 Kolokwium
M_W005 Ma podstawową wiedzę w zakresie subsydencji i osiadania TR1A_U06, TR1A_W02 Kolokwium
M_W006 Ma podstawową wiedzę w zakresie zagrożeń związanych z wodą w gruncie TR1A_U06, TR1A_W02 Kolokwium
M_W007 Ma podstawową wiedzę w zakresie zjawisk krasowych TR1A_U06, TR1A_W02 Kolokwium
M_W008 Ma podstawową wiedzę w zakresie geologii medycznej TR1A_U06, TR1A_W02 Kolokwium
M_W009 Ma podstawową wiedzę w zakresie ochrony wybrzeży TR1A_U06, TR1A_W02 Kolokwium
M_W010 Ma podstawową wiedzę w zakresie zjawisk klimatycznych TR1A_U06, TR1A_W02 Kolokwium
M_W011 Ma podstawową wiedzę w zagrożeń antropogenicznych TR1A_U06, TR1A_W02 Kolokwium
M_W012 Ma podstawową wiedzę w zakresie zapobiegania powodzim TR1A_U06, TR1A_W02 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie oddziaływania geosfer, hydrosfery, atmosfery, biosfery, antroposfery + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę w zakresie zagrożeń trzęsieniami Ziemi + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma podstawową wiedzę w zakresie zagrożeń wulkanami + - - - - - - - - - -
M_W004 Ma podstawową wiedzę w zakresie powierzchniowych ruchów masowych + - - - - - - - - - -
M_W005 Ma podstawową wiedzę w zakresie subsydencji i osiadania + - - - - - - - - - -
M_W006 Ma podstawową wiedzę w zakresie zagrożeń związanych z wodą w gruncie + - - - - - - - - - -
M_W007 Ma podstawową wiedzę w zakresie zjawisk krasowych + - - - - - - - - - -
M_W008 Ma podstawową wiedzę w zakresie geologii medycznej + - - - - - - - - - -
M_W009 Ma podstawową wiedzę w zakresie ochrony wybrzeży + - - - - - - - - - -
M_W010 Ma podstawową wiedzę w zakresie zjawisk klimatycznych + - - - - - - - - - -
M_W011 Ma podstawową wiedzę w zagrożeń antropogenicznych + - - - - - - - - - -
M_W012 Ma podstawową wiedzę w zakresie zapobiegania powodzim + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Wprowadzenie,, cele i zadania, definicja zagrożeń środowiska, literatura zalecana (2h)
2. Pojęcie środowiska, oddziaływanie geosfer, hydrosfery, atmosfery, biosfery, antroposfery (2h)
3. Trzęsieniami Ziemi, strefy zagrożone trzęsieniami, przewidywanie trzęsień ziemi, zmniejszenie ich skutków, analiza ognisk trzęsień Ziemi (2h)
4. Zagrożenia wulkanami, rozmieszczenei stref zagrożeń, przewidywania wybuchów, zmniejszenie ich skutków (2h)
5. Powierzchniowe ruchy masowe, stateczność zboczy, osuwiska i ich klasyfikacja, osuwiska podmorskie, zagrożenia krawędzi kontynentalnych. (2h)
6. Izostazja, subsydencja, osiadanie a zagrożenia środowiska (2h)
7. Woda w gruncie i związane z nią zagrożenia sufozja, upłynnienie gruntu, kurzawki, temperatura w gruncie, przemarzania, wieczna zmarzlina (2h)
8. Zagrożenia związane z krasem, ocena skrasowienia terenu, leje krasowe i niecki osiadania (2h)
9. Zagrożenia antropogeniczne, geologiczno- inżynierskie problemy górnictwa odkrywkowego i podziemnego (2h)
10. Geologia medyczna: wpływ środowiska geologicznego na biosferę i antroposferę, geologia a wino (2h)
11. Erozja morska i ochrona wybrzeży
12. Powodzie jako kombinacja zagrożęń geologicznych i hydrogeologicznych(2h)
13. Geologia a zmiany klimatu (2h)
14. Zegrożenia geologiczne a geoturystyka (2h)
15. Podsumowania (2h)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw geologii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Craig et al. 2003. Zasoby Ziemi. PWn
Witold C. Kowalski Geologia inżynierska; Warszawa, Wydawnictwa Geologiczne, 1988.
Zdzisław Pazdro Hydrogeologia ogólna; Warszawa, Wydawnictwa Geologiczne, 1983.
Geological Hazards National Atlas
https://geohazards.usgs.gov/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak